5-

 

5- : +9 =67 -112

5- : +233 =247 -460

 

.     .                                         

1.   (156-1)               ( .)        3  2  0    4-1 11 24

2.   (515-1)             ( .)         3  2  0    4-1 11 24

3.   (077-1)                ( .)         3  1  1    5-1 10 25

4.   (044-1) -            ( .)         3  1  1    5-3 10 23

5.   (148-1)                 ( .)      3  1  1    6-5 10 22

6.   (098-1)                 ( .)   3  1  1    3-2 10 22

7.   (100-1) -1      ( .)      2  3  0    3-1  9 24

8.   (332-1)           ( .)         3  0  2    7-6  9 22

9.   (024-1)                 ( .)        2  2  1    4-2  8 23

10.  (708-1)                ( .)       2  2  1   10-9  8 22

11.  (389-1)                   ( .)           2  2  1    5-4  8 22

12.  (295-2)              ( .)        2  2  1    4-3  8 22

13.  (295-1)             ( .)        2  2  1    2-1  8 23

14.  (397-2)      ( .)       2  2  1    2-1  8 23

15.  (002-1)                    ( .)          2  2  1    6-6  8 22

16.  (564-1)                ( .)       2  2  1    5-6  8 20

17.  (254-2)               ( .)           2  1  2    8-7  7 23

18.  (024-3)                 ( .)        2  1  2    6-5  7 22

19.  (005-1)                  ( .)         2  1  2    4-3  7 22

20.  (379-1)                    ( .)          2  1  2    4-3  7 22

21.  (202-3)                 ( .)        2  1  2    4-4  7 22

22.  (302-1)                ( .)        2  1  2    4-4  7 22

23.  (268-1)                   ( .)        2  1  2    4-4  7 21

24.  (468-1)                   ( .)      2  1  2    4-4  7 22

25.  (053-1)                 ( .)          2  1  2    4-4  7 22

26.  (238-1) ()        ( .)        2  1  2    3-3  7 22

27.  (197-3)                 ( .)         2  1  2    2-2  7 22

28.  (234-1)                  ( .)        2  1  2    2-2  7 21

29.  (440-2) -           ( .)           2  1  2    2-2  7 22

30.  (646-1)                   ( .)     2  1  2    2-2  7 21

31.  (074-1) -           ( .)        2  1  2    2-2  7 22

32.  (122-2)           ( .)      2  1  2    2-2  7 22

33.  (301-1) .            ( .)     2  1  2    7-8  7 20

34.  (035-1)                 ( ..)       2  1  2    6-7  7 20

35.  (035-2)                 ( ..)       2  1  2    6-7  7 21

36.  (651-1)                 ( .)         2  1  2    5-6  7 21

37.  (049-1)                   ( .)        2  1  2    5-6  7 20

38.  (311-1) -23             ( .)        2  1  2    3-4  7 21

39.  (373-1)                   ( .)          2  1  2   7-10  7 18

40.  (122-1) 95-80           ( .)      2  1  2   7-10  7 19

41.  (399-1) -82           ( .)          1  3  1    7-6  6 22

42.  (065-1)                  ( .)         1  3  1    5-4  6 23

43.  (708-2) ( .)       2  0  3    8-8  6 21

44.  (102-1) -          ( .)      2  0  3    4-4  6 21

45.  (090-1)                 ( .)        2  0  3    4-4  6 21

46.  (492-1)                  ( .)         1  3  1    6-6  6 21

47.  (651-2)               ( .)         1  3  1    5-5  6 22

48.  (154-1)                    ( .)        1  3  1    4-4  6 21

49.  (099-1) .             ( .)        1  3  1    4-4  6 21

50.  (234-2)                  ( .)        1  3  1    2-2  6 22

51.  (024-2)                ( .)        1  3  1    2-2  6 21

52.  (454-1)                 ( .)        1  3  1    1-1  6 21

53.  (127-1)                ( .)        2  0  3    6-7  6 20

54.  (098-2) -               ( .)   2  0  3    5-6  6 20

55.  (202-2)                 ( .)        2  0  3    4-5  6 20

56.  (166-1)                  ( .)        2  0  3    4-5  6 20

57.  (018-1) ()          ( .)       2  0  3    4-5  6 20

58.  (222-1) ....-77           ( .)          2  0  3    4-5  6 20

59.  (197-2)          ( .)         2  0  3    3-4  6 20

60.  (033-1)                 ( .)         2  0  3    2-3  6 21

61.  (713-1)           ( .)           2  0  3    2-3  6 21

62.  (082-1)                  ( .)        2  0  3    2-3  6 20

63.  (027-3) -       ( .)           2  0  3    2-3  6 20

64.  (227-3) "."      ( .)           2  0  3    2-3  6 20

65.  (166-2)                ( .)        1  3  1    3-4  6 21

66.  (195-1) (.)         ( .)         2  0  3    6-8  6 20

67.  (380-1) -07              ( .)        2  0  3    4-6  6 19

68.  (325-1)                ( .)         2  0  3    4-6  6 19

69.  (085-1)          ( .)           2  0  3    3-5  6 19

70.  (305-1) ...                ( .)         2  0  3    3-5  6 20

71.  (010-1) ()       ( .)       2  0  3    3-7  6 17

72.  (233-1)                  ( .)           1  2  2    7-6  5 22

73.  (345-1)                  ( .)        1  2  2    7-7  5 22

74.  (397-1)                  ( .)       1  2  2    6-6  5 21

75.  (159-1)                 ( .)           1  2  2    6-6  5 21

76.  (202-1)                 ( .)        1  2  2    3-3  5 21

77.  (474-1)           ( .)         0  5  0    0-0  5 21

78.  (296-1)                   ( .)        0  5  0    0-0  5 22

79.  (170-1)                   ( .)      1  2  2    6-7  5 20

80.  (352-1) ()         ( .)         1  2  2    6-7  5 21

81.  (248-1)                ( .)        1  2  2    5-6  5 20

82.  (248-2)                 ( .)        1  2  2    5-6  5 20

83.  (248-3) -69           ( .)        1  2  2    5-6  5 20

84.  (038-1)              ( .)           1  2  2    5-6  5 20

85.  (013-1)                  ( .)       1  2  2    5-6  5 20

86.  (207-1)                 ( .)        1  2  2    5-6  5 20

87.  (272-1)                  ( .)        1  2  2    5-6  5 21

88.  (226-1) -           ( .)          1  2  2    4-5  5 21

89.  (226-2)            ( .)          1  2  2    4-5  5 21

90.  (226-3) -        ( .)          1  2  2    4-5  5 21

91.  (022-1) ...                ( .)         1  2  2    4-5  5 20

92.  (167-1) -               ( .)          1  2  2    4-5  5 20

93.  (334-1)                   ( .)          1  2  2    3-4  5 21

94.  (122-3)                ( .)      1  2  2    7-9  5 19

95.  (282-1)             ( .)         1  2  2    4-6  5 19

96.  (121-1) -86            ( .)        1  2  2    4-6  5 19

97.  (577-1) BONO                  ( .)       1  2  2    3-5  5 19

98.  (417-1) ""         ( .)       1  2  2    3-5  5 19

99.  (501-2)            ( .)         1  2  2    2-4  5 19

100. (055-1)                   ( .)         1  2  2    6-9  5 18

101. (106-1) .         ( ..)       1  2  2    5-8  5 18

102. (350-1)                  ( .)       1  2  2    5-8  5 19

103. (187-1)                  ( .)        1  2  2    4-7  5 18

104. (307-1)                 ( ..)       1  2  2    2-5  5 18

105. (291-1)                  ( .)         1  1  3    5-5  4 22

106. (353-1)             ( .)        1  1  3    4-5  4 20

107. (659-1) ()   ( .)      1  1  3    4-5  4 20

108. (277-1)            ( .)         1  1  3    4-5  4 20

109. (111-1) Messi                 ( .)          1  1  3    4-5  4 21

110. (281-1)              ( .)       1  1  3    4-5  4 20

111. (092-1)                 ( .)     1  1  3    4-5  4 20

112. (687-1)                   ( .)         1  1  3    3-4  4 20

113. (656-1)                   ( .)         0  4  1    3-4  4 20

114. (440-3) -           ( .)           1  1  3    7-9  4 19

115. (354-1)                  ( .)          1  1  3    6-8  4 19

116. (168-1)                ( .)      1  1  3    5-7  4 19

117. (312-2) -84              ( .)         1  1  3    5-7  4 20

118. (390-1)                ( .)          1  1  3    5-7  4 19

119. (001-2)                ( .)          1  1  3    4-6  4 19

120. (091-1)               ( .)        1  1  3    4-6  4 19

121. (594-1)             ( .)        1  1  3    4-6  4 19

122. (580-1) .          ( .)      1  1  3    2-4  4 19

123. (252-1)                  ( .)         1  1  3    2-4  4 19

124. (320-1)                  ( .)          1  1  3    2-4  4 19

125. (357-2) -99              ( .)        1  1  3    1-3  4 20

126. (299-1)                 ( .)         1  1  3    1-3  4 20

127. (217-1) .         ( .)       1  1  3    6-9  4 18

128. (009-1)              ( .)         1  1  3    6-9  4 18

129. (653-1)        ( ..)      1  1  3    6-9  4 18

130. (488-1)                  ( .)          1  1  3    5-8  4 18

131. (236-1)            ( .)       1  1  3    5-8  4 18

132. (260-1)                  ( .)         1  1  3    5-8  4 18

133. (304-1)                    ( ..)       1  1  3    5-8  4 18

134. (031-1) (.)          ( .)        1  1  3    5-8  4 18

135. (054-1)             ( .)           1  1  3    5-8  4 18

136. (197-1)              ( .)         1  1  3    4-7  4 18

137. (402-1)                  ( .)        1  1  3    4-7  4 18

138. (001-1)                ( .)          1  1  3    4-7  4 19

139. (357-1) -72                ( .)        1  1  3    3-6  4 19

140. (027-1)                ( .)           1  1  3    3-6  4 18

141. (027-2) -          ( .)           1  1  3    3-6  4 18

142. (382-1) -2                ( .)          1  1  3    3-6  4 18

143. (227-1)               ( .)           1  1  3    3-6  4 18

144. (227-2) "."       ( .)           1  1  3    3-6  4 18

145. (541-1)                ( .)           1  1  3    3-6  4 18

146. (541-2) " "       ( .)           1  1  3    3-6  4 18

147. (541-3) "."         ( .)           1  1  3    3-6  4 18

148. (066-1)              ( .)         1  1  3    3-6  4 19

149. (394-1)                    ( .)         1  1  3    5-9  4 17

150. (007-1)                ( .)         1  1  3    4-8  4 17

151. (437-1)                    ( .)         1  1  3    3-7  4 17

152. (437-2)                   ( .)         1  1  3    3-7  4 17

153. (437-3)                 ( .)         1  1  3    3-7  4 17

154. (006-1)               ( .)           1  1  3    3-7  4 17

155. (258-1) ( .)      1  1  3    1-5  4 17

156. (061-1)               ( .)         1  1  3   7-12  4 16

157. (254-1)              ( .)           1  1  3   5-10  4 18

158. (497-1)                   ( .)           1  0  4    2-4  3 20

159. (118-1)             ( .)         0  3  2    5-7  3 19

160. (416-1) -77            ( .)          0  3  2    1-3  3 20

161. (377-1) -            ( .)          1  0  4   8-11  3 19

162. (464-1)                     ( .)         1  0  4    5-8  3 18

163. (702-1) -100               ( .)         1  0  4    3-6  3 19

164. (440-1) -       ( .)           1  0  4    2-5  3 19

165. (646-2)                  ( .)     0  3  2    3-6  3 19

166. (303-1)                  ( ..)       0  3  2    2-5  3 19

167. (605-1) -70              ( .)          0  3  2    2-5  3 18

168. (509-1) .           ( .)           1  0  4    4-8  3 17

169. (366-1)                  ( .)    1  0  4    4-8  3 17

170. (553-1)                    ( .)           1  0  4    3-7  3 18

171. (713-2)                  ( .)           1  0  4    2-6  3 17

172. (037-1)           ( .)         1  0  4    2-6  3 17

173. (460-1) Megion United         ( .)         0  3  2    5-9  3 17

174. (392-1)      ( .)         1  0  4  10-19  3 12

175. (297-1)              ( .)          0  2  3    4-7  2 19

176. (234-3)                ( .)        0  2  3    2-5  2 18

177. (312-1) -               ( .)         0  2  3    2-5  2 19

178. (262-1) .         ( .)         0  2  3    3-7  2 18

179. (206-1) ""           ( .)          0  2  3    3-8  2 16

180. (294-1)                   ( .)          0  2  3   3-10  2 15

181. (199-1)                ( .)    0  2  3   3-11  2 13

182. (136-1)                  ( .)          0  1  4    3-8  1 16

183. (501-1)               ( .)         0  1  4   7-13  1 15

184. (477-1) 07               ( .)         0  1  4   4-10  1 15

185. (116-1)              ( .)         0  1  4   5-12  1 14

186. (247-1)         ( .)         0  1  4   3-10  1 14

187. (653-2)                 ( ..)      0  1  4    2-9  1 14

188. (186-1)                   ( .)      0  0  5    0-5  0 17

 

 

.

 

1

                                                   

1.  - (102-1)       5  4  0  1  6 - 4 12 +++-+  21

2.  (098-1)             5  3  1  1  7 - 4 10 =+++-  22

3.  (397-2)  5  3  0  2  7 - 4  9 -+-++  23

4.  (077-1)            5  2  2  1  3 - 1  8 =-++=  25

5.  ....-77 (222-1)        5  2  2  1  3 - 3  8 +-=+=  20

6.  (002-1)                5  2  1  2  6 - 5  7 =+--+  22

7.  - (074-1)        5  2  0  3  4 - 5  6 +---+  22

8.  (035-1)             5  1  3  1  5 - 5  6 =+-==  20

9.  (325-1)            5  2  0  3  4 - 5  6 -++--  19

10. (166-1)              5  1  2  2  5 - 7  5 =-+=-  20

11. - (027-2)       5  1  1  3  2 - 6  4 --=+-  18

12. (197-1)          5  0  2  3  2 - 5  2 =---=  18

 

 

5-

(098-1) - - (102-1)   0:1

(166-1) - - (074-1)   1:2

(035-1) - (197-1)   0:0

....-77 (222-1) - (077-1)   0:0

(325-1) - (002-1)   0:2

(397-2) - - (027-2)   3:0

 

2

                                                   

1.  -1 (100-1)   5  4  1  0  8 - 2 13 =++++  24

2.  (226-2)        5  3  1  1  9 - 4 10 +-+=+  21

3.  (297-1)          5  3  1  1  7 - 5 10 -++=+  19

4.  - (044-1)         5  2  3  0  6 - 3  9 +==+=  23

5.  (379-1)                5  2  1  2  6 - 4  7 +-+=-  22

6.  (118-1)         5  2  1  2  3 - 4  7 -++-=  19

7.  (197-2)      5  1  3  1  4 - 3  6 +-===  20

8.  (299-1)             5  1  2  2  3 - 4  5 ==--+  20

9.  (260-1)              5  1  2  2  2 - 3  5 =--+=  18

10. . (509-1)        5  1  1  3  3 - 8  4 =+---  17

11. (186-1)               5  1  1  3  3 - 8  4 -+-=-  17

12. 07 (477-1)            5  0  1  4  3 - 9  1 ---=-  15

 

 

5-

(197-2) - (260-1)   0:0

. (509-1) - (226-2)   1:3

- (044-1) - (118-1)   0:0

(379-1) - (299-1)   0:1

07 (477-1) - (297-1)   1:2

-1 (100-1) - (186-1)   1:0

 

3

                                                   

1.  (687-1)               5  3  2  0  6 - 1 11 +=+=+  20

2.  () (659-1) 5  3  0  2  8 - 6  9 +++--  20

3.  (038-1)          5  2  3  0  5 - 3  9 =+==+  20

4.  . (106-1)      5  2  3  0  4 - 1  9 =++==  18

5.  (350-1)              5  2  2  1  7 - 5  8 +-==+  19

6.  - (440-1)    5  2  2  1  5 - 3  8 ++-==  19

7.  "" (206-1)        5  2  0  3  5 - 8  6 -+-+-  16

8.  (304-1)                5  1  2  2  3 - 5  5 =-+=-  18

9.  (373-1)               5  1  1  3  7 - 7  4 --+=-  18

10. (307-1)             5  1  1  3  3 - 6  4 ---=+  18

11. (294-1)               5  1  1  3  6 -11  4 ---=+  15

12. (168-1)            5  0  3  2  3 - 6  3 ==-=-  19

 

 

5-

"" (206-1) - (038-1)   0:1

(294-1) - () (659-1)   3:2

(373-1) - (687-1)   0:1

. (106-1) - - (440-1)   1:1

(168-1) - (350-1)   0:2

(304-1) - (307-1)   0:2

 

4

                                                   

1.  (454-1)             5  3  1  1  8 - 5 10 +++-=  21

2.  (154-1)                5  3  1  1  5 - 3 10 -+=++  21

3.  (156-1)           5  2  2  1  6 - 5  8 =+=+-  24

4.  (295-1)         5  2  2  1  3 - 2  8 -=++=  23

5.  (148-1)             5  2  2  1  6 - 4  8 =-++=  22

6.  (233-1)              5  2  1  2  8 - 6  7 +=+--  22

7.  (474-1)       5  2  1  2  4 - 5  7 -+-+=  21

8.  . (262-1)      5  2  1  2  5 - 7  7 --+=+  18

9.  (272-1)              5  2  0  3  4 - 6  6 +---+  21

10. (353-1)         5  1  1  3  4 - 6  4 +=---  20

11. (497-1)               5  0  3  2  3 - 5  3 ==--=  20

12. (092-1)             5  0  3  2  3 - 5  3 =--==  20

 

 

5-

(148-1) - (474-1)   1:1

(154-1) - (353-1)   1:0

(272-1) - (156-1)   2:1

(497-1) - (454-1)   1:1

(092-1) - (295-1)   1:1

(233-1) - . (262-1)   1:2

 

5

                                                   

1.  - (440-2)        5  4  1  0  6 - 0 13 =++++  22

2.  (234-2)              5  2  3  0  3 - 1  9 =+==+  22

3.  (.) (195-1)      5  3  0  2  5 - 4  9 +++--  20

4.  (248-1)            5  3  0  2  4 - 4  9 -+++-  20

5.  (354-1)              5  3  0  2  4 - 4  9 +--++  19

6.  (053-1)             5  1  3  1  3 - 3  6 =-==+  22

7.  (713-1)       5  1  3  1  5 - 5  6 =-==+  21

8.  (024-2)            5  1  2  2  3 - 3  5 =+-=-  21

9.  (202-1)             5  1  2  2  3 - 3  5 --==+  21

10. (007-1)            5  1  2  2  4 - 6  5 =-+=-  17

11. ... (022-1)             5  1  1  3  4 - 6  4 =+---  20

12. (437-1)                5  0  1  4  2 - 7  1 =----  17

 

 

5-

(.) (195-1) - (234-2)   0:1

(437-1) - - (440-2)   0:2

(354-1) - (248-1)   1:0

(713-1) - (024-2)   1:0

(007-1) - (202-1)   0:2

... (022-1) - (053-1)   1:2

 

6

                                                   

1.  (268-1)               5  3  1  1  5 - 1 10 +=++-  21

2.  (207-1)             5  3  1  1  4 - 1 10 -+++=  20

3.  (170-1)               5  2  3  0  5 - 3  9 +===+  20

4.  - (440-3)        5  2  2  1  5 - 6  8 ++==-  19

5.  (366-1)              5  2  1  2  3 - 4  7 +--=+  17

6.  (234-1)              5  1  3  1  3 - 2  6 -+===  21

7.  (564-1)            5  1  3  1  5 - 4  6 =-==+  20

8.  (656-1)               5  1  3  1  5 - 5  6 -==+=  20

9.  (501-2)        5  1  3  1  5 - 5  6 =+=-=  19

10. -23 (311-1)          5  1  2  2  3 - 4  5 +-==-  21

11. Megion United (460-1)      5  1  1  3  4 - 7  4 --=-+  17

12. (437-2)               5  0  1  4  1 - 6  1 -=---  17

 

 

5-

(234-1) - (656-1)   0:0

(564-1) - - (440-3)   3:0

-23 (311-1) - (170-1)   1:2

(207-1) - (501-2)   0:0

(268-1) - Megion United (460-1)   0:1

(366-1) - (437-2)   1:0

 

7

                                                   

1.  (024-1)             5  3  0  2  8 - 3  9 ++-+-  23

2.  (295-2)          5  2  3  0  3 - 1  9 =+=+=  22

3.  (035-2)             5  3  0  2  8 - 7  9 ++--+  21

4.  (197-3)             5  2  2  1  6 - 4  8 =-+=+  22

5.  (005-1)              5  2  1  2  2 - 3  7 =++--  22

6.  -69 (248-3)        5  1  3  1  1 - 1  6 ===+-  20

7.  -99 (357-2)           5  1  3  1  4 - 5  6 -===+  20

8.  (488-1)              5  1  3  1  4 - 5  6 ==-=+  18

9.  (033-1)             5  1  2  2  3 - 4  5 =-+=-  21

10. (646-2)              5  1  2  2  4 - 5  5 -==-+  19

11. (402-1)              5  0  4  1  2 - 4  4 =-===  18

12. . (580-1)       5  0  3  2  2 - 5  3 =-==-  19

 

 

5-

-69 (248-3) - (035-2)   0:1

-99 (357-2) - (005-1)   2:0

(402-1) - (295-2)   0:0

(488-1) - (024-1)   1:0

. (580-1) - (197-3)   0:2

(646-2) - (033-1)   1:0

 

8

                                                   

1.  (024-3)             5  4  1  0  6 - 2 13 +=+++  22

2.  () (238-1)     5  2  3  0  5 - 2  9 ==+=+  22

3.  (202-3)             5  3  0  2  8 - 6  9 -++-+  22

4.  (013-1)              5  2  3  0  3 - 1  9 =++==  20

5.  -82 (399-1)        5  2  2  1  4 - 2  8 +=-=+  22

6.  () (018-1)       5  2  1  2  3 - 2  7 --++=  20

7.  (708-1)            5  1  3  1  4 - 3  6 =-+==  22

8.  (248-2)             5  1  2  2  2 - 3  5 =+-=-  20

9.  (464-1)                 5  1  2  2  2 - 5  5 +--==  18

10. (437-3)             5  1  1  3  4 - 6  4 =+---  17

11. . (217-1)      5  0  3  2  2 - 6  3 ==-=-  18

12. (282-1)         5  0  1  4  1 - 6  1 ---=-  19

 

 

5-

(437-3) - () (238-1)   0:2

(464-1) - () (018-1)   0:0

(013-1) - (708-1)   0:0

-82 (399-1) - (282-1)   1:0

(202-3) - (248-2)   2:1

. (217-1) - (024-3)   0:1

 

 

 

 

4-

 

                                      

1.           5  4  0  1 11 - 7 12 +-+++

2.          5  3  1  1 16 - 8 10 +=++-

3.              5  3  1  1 15 -11 10 +++-=

4.  .       5  3  1  1 10 -10 10 ++-+=

5.  .       5  3  0  2 12 - 8  9 +++--

6.               5  3  0  2 11 - 8  9 +++--

7.  .      5  2  3  0 12 - 9  9 +=+==

8.              5  3  0  2 11 -10  9 -++-+

9.  .       5  3  0  2 12 -12  9 +--++

10.             5  2  2  1  8 - 6  8 -=+=+

11.            5  2  1  2 16 -12  7 =--++

12. .      5  2  0  3 10 -10  6 -+--+

13.              5  2  0  3 12 -13  6 --++-

14.           5  2  0  3  8 -10  6 -+--+

15.               5  2  0  3 10 -16  6 ---++

16. .        5  1  2  2 12 -12  5 +=-=-

17.    5  1  1  3  6 -12  4 --=+-

18.            5  0  3  2 10 -12  3 ==--=

19.             5  0  2  3  8 -16  2 --==-

20.   5  0  1  4  4 -12  1 -=---

 

5-

 

- . 1:5

[ .(332-1)-1]

[ .(044-1)-1, .(352-1)-1, .(397-1)-1, .(291-1)-2]

- . 3:2

[ .(074-1)-1, .(302-1)-1, .(397-2)-1]

[ .(002-1)-1, .(646-1)-1]

- 0:2

[ .(708-1)-1, .(024-3)-1]

.- 3:1

[ .(100-1)-1, .(651-1)-1, .(049-1)-1]

[ .(111-1)-1]

- 4:2

[ .(345-1)-1, .(254-2)-1, .(118-1)-1, .(085-1)-1]

[ .(197-3)-1, .(033-1)-1]

- 1:2

[ .(440-1)-1]

[ .(122-2)-1, .(122-3)-1]

- 4:0

[ .(154-1)-1, .(474-1)-1, .(272-1)-1, .(167-1)-1]

- . 2:1

[ .(295-1)-1, .(454-1)-1]

[ .(121-1)-1]

- . 2:2

[ .(156-1)-1, .(440-2)-1]

[ .(159-1)-1, .(656-1)-1]

- . 2:2

[ .(234-2)-1, .(651-2)-1]

[ .(053-1)-1, .(564-1)-1]

 

5-

 

098-1 . 22  2-2

332-1 .       22  2-2

296-1 .      22  0-0

166-2 .      21  1-3

166-1 .      20  1-2

277-1 .       20  2-3

066-1 .       19  0-0

377-1 .        19  0-0

702-1 .       19  0-0

187-1 .      18  0-4

 

397-2 .     23  2-1

065-1 .       23  0-0

302-1 .      22  2-0

074-1 .      22  1-1

102-1 .    21  0-1

035-1 ..     20  2-1

222-1 .        20  0-1

325-1 .       19  1-1

501-1 .       15  0-4

247-1 .       14  0-0

 

027-3 .         20  2-0

227-3 .         20  1-3

027-1 .         18  1-1

027-2 .         18  1-3

227-1 .         18  0-3

227-2 .         18  1-2

541-1 .         18  0-0

541-2 .         18  0-0

541-3 .         18  0-0

 

.

077-1 .       25  0-1

002-1 .        22  2-2

646-1 .   21  2-2

099-1 .      21  4-1

197-2 .       20  2-2

281-1 .     20  0-1

197-1 .       18  1-1

605-1 .        18  0-0

509-1 .         17  1-2

 

.

044-1 .       23  3-1

379-1 .        22  2-3

291-1 .       22  2-0

397-1 .     21  2-0

352-1 .       21  1-0

226-2 .        21  1-1

260-1 .       18  1-2

031-1 .      18  0-0

477-1 .       15  0-5

116-1 .       14  0-0

 

.

100-1 .    24  4-0

651-1 .       21  3-1

049-1 .      20  2-1

299-1 .       20  1-1

416-1 .        20  0-0

297-1 .        19  0-0

258-1 .    17  0-1

186-1 .    17  0-1

199-1 .  13  0-5

 

254-2 .         23  1-0

345-1 .      22  1-0

659-1 .    20  1-3

085-1 .         19  1-3

118-1 .       19  1-2

373-1 .        18  2-3

037-1 .       17  1-2

206-1 .        16  2-3

294-1 .        15  0-0

 

305-1 .       20  0-0

038-1 .         20  0-2

687-1 .       20  0-1

350-1 .     19  0-0

168-1 .    19  2-1

440-1 .         19  1-1

312-1 .       19  0-0

106-1 ..     18  1-2

307-1 ..     18  0-4

304-1 ..     18  0-1

 

148-1 .    22  5-1

154-1 .      21  3-1

474-1 .       21  1-0

272-1 .      21  1-2

167-1 .        20  1-0

353-1 .      20  3-1

497-1 .         20  2-2

653-2 ..    14  0-5

392-1 .       12  0-0

 

295-1 .      23  3-0

233-1 .         22  0-0

454-1 .      21  3-1

092-1 .   20  0-1

594-1 .      19  0-0

320-1 .        19  1-1

054-1 .         18  0-1

254-1 .         18  0-0

262-1 .       18  1-2

 

156-1 .      24  6-0

440-2 .         22  3-1

234-1 .      21  2-1

098-2 . 20  2-2

195-1 .       20  2-3

354-1 .        19  0-3

382-1 .        18  0-1

713-2 .         17  0-0

061-1 .       16  0-0

 

389-1 .         22  0-1

651-2 .       22  2-1

234-2 .      22  1-2

713-1 .         21  3-1

226-3 .        21  0-3

334-1 .        21  4-2

417-1 .     19  0-0

390-1 .        19  0-0

001-2 .        19  0-2

 

.

053-1 .        22  1-0

202-1 .      21  0-0

564-1 .     20  1-0

248-1 .      20  1-3

022-1 .       20  2-2

217-1 .     18  1-1

236-1 .     18  1-1

007-1 .       17  0-0

437-1 .       17  3-3

 

.

311-1 .      21  3-1

492-1 .       21  1-2

159-1 .         21  1-0

301-1 .   20  0-0

656-1 .       20  3-1

577-1 .     19  0-0

440-3 .         19  2-1

653-1 ..    18  2-1

006-1 .         17  0-3

 

.

268-1 .      21  3-2

082-1 .      20  0-0

207-1 .      20  3-1

121-1 .      19  3-2

501-2 .       19  1-1

252-1 .       19  0-0

055-1 .       18  0-0

437-2 .       17  0-0

366-1 .  17  1-0

460-1 .       17  1-2

 

515-1 .       24  3-0

090-1 .      21  0-0

202-2 .      20  1-2

170-1 .    20  1-2

248-3 .      20  2-3

357-2 .      20  4-2

091-1 .      19  0-0

357-1 .      19  1-3

402-1 .      18  0-1

 

005-1 .       22  3-1

122-2 .    22  1-0

035-2 ..     21  2-1

122-1 .    19  0-0

122-3 .    19  1-0

580-1 .    19  1-1

646-2 .   19  1-3

303-1 ..     19  2-2

488-1 .        18  0-1

394-1 .       17  0-1

 

295-2 .      22  4-2

202-3 .      22  3-2

197-3 .       22  4-0

033-1 .       21  2-0

226-1 .        21  2-1

380-1 .      19  0-1

001-1 .        19  0-1

464-1 .       18  0-0

234-3 .      18  1-1

437-3 .       17  0-0

 

468-1 .    22  2-0

238-1 .      22  3-2

399-1 .        22  3-1

111-1 .        21  1-0

018-1 .     20  1-2

013-1 .     20  1-1

009-1 .       18  0-2

553-1 .         18  0-0

136-1 .        16  0-0

 

024-1 .      23  3-0

708-1 .     22  1-0

024-3 .      22  2-1

708-2 .     21  0-0

024-2 .      21  2-1

127-1 .      20  0-0

248-2 .      20  2-1

312-2 .       20  0-0

282-1 .       19  1-2

010-1 .     17  0-2