21-

 

21- : +147 =37 -4

21- : +1556 =1319 -1073

 

.     .                                         

1.   (156-1)               ( .)       12  7  2   16-6 43 87

2.   (332-1)           ( .)        13  3  5  27-18 42 86

3.   (354-1)                  ( .)         13  2  6  34-21 41 90

4.   (233-1)                  ( .)          11  7  3  31-18 40 90

5.   (474-1)           ( .)        11  7  3   18-6 40 89

6.   (272-1)                  ( .)       12  4  5  23-12 40 88

7.   (111-1) Messi                 ( .)         12  4  5  22-12 40 87

8.   (379-1)                    ( .)         12  4  5   17-8 40 86

9.   (148-1)                 ( .)     12  4  5  22-16 40 83

10.  (651-2)               ( .)        11  6  4  21-12 39 86

11.  (268-1)                   ( .)       11  6  4  20-11 39 86

12.  (236-1)            ( .)      12  3  6  22-14 39 85

13.  (136-1)                  ( .)         11  6  4  18-11 39 84

14.  (033-1)                 ( .)        11  6  4   11-4 39 84

15.  (098-1)                 ( .)  12  3  6  18-12 39 83

16.  (066-1)              ( .)        11  6  4  21-15 39 83

17.  (013-1)                  ( .)      11  6  4  20-15 39 82

18.  (170-1)                   ( .)     11  5  5  27-18 38 86

19.  (027-3) -       ( .)          11  5  5  18-10 38 85

20.  (227-3) "."      ( .)          11  5  5  18-10 38 85

21.  (651-1)                 ( .)        11  5  5  21-14 38 84

22.  (295-2)              ( .)       10  8  3  17-10 38 84

23.  (077-1)                ( .)        10  7  4  26-17 37 86

24.  (708-2) ( .)      11  4  6  30-22 37 85

25.  (397-1)                  ( .)      11  4  6  24-17 37 84

26.  (302-1)                ( .)       10  7  4  20-14 37 83

27.  (357-2) -99              ( .)       10  7  4   10-4 37 83

28.  (397-2)      ( .)      10  7  4   10-4 37 83

29.  (055-1)                   ( .)        10  6  5  26-18 36 85

30.  (044-1) -            ( .)        11  3  7  17-10 36 84

31.  (399-1) -82           ( .)         10  6  5  25-18 36 84

32.  (038-1)              ( .)          10  6  5  23-16 36 84

33.  (254-2)               ( .)          10  5  6  28-20 35 85

34.  (166-2)                ( .)        8 11  2  18-10 35 85

35.  (687-1)                   ( .)        10  5  6  17-11 35 83

36.  (492-1)                  ( .)         9  8  4  18-15 35 80

37.  (301-1) .            ( .)    10  5  6  24-23 35 78

38.  (053-1)                 ( .)          9  7  5  20-12 34 85

39.  (065-1)                  ( .)         9  7  5  22-15 34 84

40.  (102-1) -          ( .)      9  7  5  17-10 34 84

41.  (154-1)                    ( .)        8 10  3   13-7 34 83

42.  (122-3)                ( .)     10  4  7  30-25 34 82

43.  (122-2)           ( .)      9  7  5   10-6 34 81

44.  (085-1)          ( .)          10  4  7  18-16 34 79

45.  (373-1)                   ( .)         10  4  7  30-33 34 74

46.  (303-1)                  ( ..)       8  9  4  20-14 33 83

47.  (002-1)                    ( .)          8  9  4  19-14 33 82

48.  (005-1)                  ( .)         8  9  4   11-6 33 82

49.  (222-1) ....-77           ( .)         10  3  8  20-16 33 81

50.  (024-1)                 ( .)        8  9  4   12-8 33 81

51.  (238-1) ()        ( .)        9  6  6  12-10 33 79

52.  (001-1)                ( .)          9  6  6  17-17 33 77

53.  (167-1) -               ( .)          8  8  5  20-15 32 82

54.  (389-1)                   ( .)           8  8  5  19-14 32 82

55.  (082-1)                  ( .)        8  8  5  13-11 32 79

56.  (166-1)                  ( .)        9  5  7  13-15 32 75

57.  (291-1)                  ( .)         9  4  8  17-13 31 81

58.  (325-1)                ( .)         8  7  6  18-16 31 79

59.  (074-1) -           ( .)        9  4  8    9-8 31 78

60.  (295-1)             ( .)        6 12  3    6-3 30 80

61.  (390-1)                ( .)          8  6  7  21-19 30 79

62.  (380-1) -07              ( .)        6 10  5  15-14 28 78

63.  (234-1)                  ( .)        7  6  8  14-11 27 80

 

64.  (515-1)             ( .)        12  6  3   14-5 42 86

65.  (402-1)                  ( .)       12  4  5  31-19 40 89

66.  (352-1) ()         ( .)        11  6  4  26-17 39 86

67.  (118-1)             ( .)        11  5  5  24-15 38 86

68.  (197-3)                 ( .)        10  8  3   10-3 38 84

69.  (311-1) -23             ( .)       11  5  5  19-17 38 79

70.  (202-1)                 ( .)       10  7  4   15-7 37 85

71.  (018-1) ()          ( .)      11  4  6  19-14 37 82

72.  (009-1)              ( .)        11  3  7  32-25 36 84

73.  (027-1)                ( .)          10  6  5  19-13 36 83

74.  (027-2) -          ( .)          10  6  5  19-13 36 83

75.  (227-1)               ( .)          10  6  5  19-13 36 83

76.  (227-2) "."       ( .)          10  6  5  19-13 36 83

77.  (541-1)                ( .)          10  6  5  19-13 36 83

78.  (541-2) " "       ( .)          10  6  5  19-13 36 83

79.  (541-3) "."         ( .)          10  6  5  19-13 36 83

80.  (501-2)            ( .)         9  9  3   14-8 36 83

81.  (653-1)        ( ..)     10  6  5  26-22 36 81

82.  (187-1)                  ( .)       11  3  7  20-18 36 79

83.  (708-1)                ( .)      10  5  6  24-19 35 82

84.  (127-1)                ( .)       10  5  6  23-18 35 82

85.  (488-1)                  ( .)         10  5  6  27-23 35 81

86.  (464-1)                     ( .)        10  5  6  24-20 35 81

87.  (258-1) ( .)     10  5  6  20-20 35 77

88.  (022-1) ...                ( .)         9  7  5  17-10 34 84

89.  (277-1)            ( .)         9  7  5  23-19 34 81

90.  (099-1) .             ( .)        9  7  5  15-11 34 81

91.  (197-2)          ( .)         9  7  5   12-9 34 80

92.  (501-1)               ( .)         9  6  6  36-28 33 85

93.  (207-1)                 ( .)        8  9  4  19-14 33 82

94.  (098-2) -               ( .)   9  6  6  22-18 33 81

95.  (100-1) -1      ( .)      7 11  3   16-9 32 84

96.  (357-1) -72                ( .)        8  8  5  20-19 32 78

97.  (217-1) .         ( .)       9  5  7  18-20 32 75

98.  (254-1)              ( .)           9  4  8  27-25 31 79

99.  (197-1)              ( .)         8  7  6  22-20 31 79

100. (024-2)                ( .)        7 10  4    8-6 31 79

101. (282-1)             ( .)         7 10  4  18-17 31 78

102. (248-1)                ( .)        7 10  4  18-17 31 78

103. (248-2)                 ( .)        7 10  4  18-17 31 78

104. (248-3) -69           ( .)        7 10  4  18-17 31 78

105. (304-1)                    ( ..)       8  7  6  26-26 31 77

106. (024-3)                 ( .)        8  6  7  18-17 30 78

107. (168-1)                ( .)      8  6  7  18-18 30 77

108. (713-2)                  ( .)           8  6  7  15-15 30 77

109. (440-2) -           ( .)           8  5  8    8-8 29 77

110. (305-1) ...                ( .)         8  5  8  16-17 29 76

111. (454-1)                 ( .)        6 11  4    8-9 29 76

112. (320-1)                  ( .)          8  5  8  15-17 29 75

113. (468-1)                   ( .)      7  7  7  15-12 28 80

114. (577-1) BONO                  ( .)       6 10  5  12-14 28 75

115. (202-3)                 ( .)        7  6  8  15-13 27 79

116. (234-2)                  ( .)        6  9  6  12-11 27 78

117. (159-1)                 ( .)           7  6  8  22-22 27 77

118. (382-1) -2                ( .)          6  9  6  14-15 27 76

119. (594-1)             ( .)        7  6  8  20-23 27 74

120. (054-1)             ( .)           6  9  6  26-29 27 74

121. (010-1) ()       ( .)       5 12  4  10-15 27 72

122. (702-1) -100               ( .)         6  8  7  17-18 26 76

123. (299-1)                 ( .)         5 10  6    5-6 25 76

124. (035-2)                 ( ..)       4 13  4    8-9 25 76

125. (035-1)                 ( ..)       4 13  4  11-14 25 74

126. (049-1)                   ( .)        4 12  5  13-17 24 73

127. (202-2)                 ( .)       10  5  6  19-12 35 84

128. (460-1) Megion United         ( .)        10  5  6  29-23 35 83

129. (353-1)             ( .)        9  8  4  19-15 35 81

130. (297-1)              ( .)          9  7  5  22-18 34 81

131. (646-1)                   ( .)    10  4  7   10-7 34 80

132. (122-1) 95-80           ( .)      9  6  6  31-26 33 82

133. (394-1)                    ( .)         9  6  6  29-26 33 80

134. (377-1) -            ( .)          9  5  7  31-27 32 81

135. (007-1)                ( .)         8  8  5  17-16 32 78

136. (116-1)              ( .)         9  4  8  29-27 31 79

137. (605-1) -70              ( .)          8  7  6  13-12 31 78

138. (437-1)                    ( .)         8  7  6  18-21 31 74

139. (437-2)                   ( .)         8  7  6  18-21 31 74

140. (437-3)                 ( .)         8  7  6  18-21 31 74

141. (031-1) (.)          ( .)        9  4  8  29-34 31 72

142. (392-1)      ( .)        10  1 10  43-53 31 67

143. (091-1)               ( .)        9  3  9  24-19 30 82

144. (656-1)                   ( .)         7  9  5  19-14 30 82

145. (262-1) .         ( .)         8  6  7  18-15 30 80

146. (440-3) -           ( .)           8  6  7  25-23 30 79

147. (001-2)                ( .)          8  6  7  18-16 30 79

148. (580-1) .          ( .)      8  6  7  16-14 30 79

149. (296-1)                   ( .)        5 14  2   11-7 29 81

150. (092-1)                 ( .)     7  8  6  14-11 29 80

151. (345-1)                  ( .)        7  8  6  25-23 29 79

152. (334-1)                   ( .)          6 11  4  15-13 29 79

153. (653-2)                 ( ..)      8  5  8  21-23 29 75

154. (509-1) .           ( .)           7  7  7  26-20 28 83

155. (497-1)                   ( .)           7  7  7  15-11 28 81

156. (366-1)                  ( .)    8  4  9  19-19 28 77

157. (106-1) .         ( ..)       7  7  7  19-20 28 76

158. (252-1)                  ( .)         7  7  7  12-14 28 75

159. (247-1)         ( .)         6 10  5  22-26 28 73

160. (659-1) ()   ( .)      6  9  6  23-18 27 82

161. (090-1)                  ( .)        6  9  6  13-11 27 79

162. (206-1) ""           ( .)          7  6  8  19-23 27 73

163. (195-1) (.)         ( .)         8  3 10  22-27 27 72

164. (312-2) -84              ( .)         6  8  7  18-18 26 77

165. (260-1)                  ( .)         6  8  7  18-20 26 75

166. (037-1)           ( .)         6  8  7  13-17 26 73

167. (350-1)                  ( .)       7  5  9  18-26 26 69

168. (281-1)              ( .)       6  7  8  15-13 25 79

169. (440-1) -       ( .)           7  4 10  10-12 25 75

170. (646-2)                  ( .)     5 10  6   9-11 25 75

171. (226-1) -           ( .)          4 13  4  11-13 25 75

172. (226-2)            ( .)          4 13  4  11-13 25 75

173. (226-3) -        ( .)          4 13  4  11-13 25 75

174. (199-1)                ( .)    5 10  6  17-21 25 73

175. (477-1) 07               ( .)         6  7  8  25-31 25 71

176. (312-1) -               ( .)         5  9  7  12-12 24 77

177. (234-3)                ( .)        5  9  7  11-14 24 74

178. (294-1)                   ( .)          5  9  7  16-26 24 67

179. (186-1)                   ( .)      6  5 10   6-10 23 73

180. (307-1)                 ( ..)       3 13  5  11-13 22 75

181. (417-1) ""         ( .)       2 16  3  10-13 22 74

182. (006-1)               ( .)           5  7  9  13-21 22 69

183. (564-1)                ( .)       4  9  8  17-24 21 70

184. (713-1)           ( .)           4  8  9    4-9 20 72

185. (061-1)               ( .)         2 14  5  10-17 20 70

186. (416-1) -77            ( .)          0 19  2    1-3 19 75

187. (121-1) -86            ( .)        2 13  6   9-16 19 70

188. (553-1)                    ( .)           3 10  8   8-16 19 69

 

.

 

1

                                                                   

1.  - (102-1)       21 12  5  4 19 -10 41 +++-+=+=+++=-=-+=++-+  84

2.  (077-1)            21 11  5  5 24 -15 38 =-++=-==-++++++=++-+-  86

3.  (098-1)             21  9  6  6 18 -16 33 =+++-=-==+-=+++-=-++-  83

4.  - (027-2)       21  8  8  5 19 -13 32 --=+-+===+==+==++-+-+  83

5.  (397-2)  21  7  8  6 17 -14 29 -+-+++===+-==+=-=--=+  83

6.  (002-1)                21  8  5  8 20 -16 29 =+--+-=-+-+++==-=+--+  82

7.  ....-77 (222-1)        21  6 11  4 16 -14 29 +-=+==-++-=+=====+==-  81

8.  (325-1)            21  8  5  8 19 -18 29 -++--++=+---+-=+-+===  79

9.  - (074-1)        21  6  5 10 15 -23 23 +---+=+=-++=-----+-==  78

10. (197-1)          21  4  7 10 12 -20 19 =---=--+--==-===--+++  79

11. (166-1)              21  3 10  8 11 -21 19 =-+=-=+==----==+=-==-  75

12. (035-1)             21  2  9 10 11 -21 15 =+-===----=---==+-==-  74

 

 

21-

(098-1) - (002-1)   1:2

(166-1) - - (027-2)   0:1

(035-1) - (397-2)   0:1

- (074-1) - (325-1)   1:1

- (102-1) - ....-77 (222-1)   3:0

(077-1) - (197-1)   0:2

 

2

                                                                   

1.  (118-1)         21 12  3  6 20 -13 39 -++-=+-++-=+=--++++++  86

2.  . (509-1)        21 10  5  6 26 -16 35 =+----++=-++++=+=-+=+  83

3.  -1 (100-1)   21  7 12  2 20 -13 33 =++++=======+-+==+-==  84

4.  - (044-1)         21  7  9  5 18 -14 30 +==+=+=-==+=+-=--++-=  84

5.  (226-2)        21  7  9  5 16 -12 30 +-+=+-+=++=-===-+-===  75

6.  (379-1)                21  8  5  8 19 -17 29 +-+=-=-+-+=--+=+++-=-  86

7.  (197-2)      21  6  9  6 17 -17 27 +-====-==+=--+=--++=+  80

8.  (297-1)          21  6  8  7 18 -23 26 -++=+=--=--==+===+-+-  81

9.  (260-1)              21  6  8  7 13 -14 26 =--+=+==--+=+-=+=-=-+  75

10. (299-1)             21  5  8  8 14 -19 23 ==--++=+=+=--==-+-=--  76

11. (186-1)               21  4  6 11 13 -27 18 -+-=--+-=+-+--==--==-  73

12. 07 (477-1)            21  4  6 11 18 -27 18 ---=--+-=--+=+==---+=  71

 

 

21-

(197-2) - (297-1)   2:1

. (509-1) - (186-1)   4:1

- (044-1) - -1 (100-1)   1:1

(226-2) - 07 (477-1)   1:1

(260-1) - (379-1)   2:0

(299-1) - (118-1)   0:1

 

3

                                                                  

1.  (304-1)                21 10  6  5 26 -18 36 =-+=--++-++-=+==+=+++  77

2.  (038-1)          21  9  8  4 17 -12 35 =+==++-+-==+=+=++-+=-  84

3.  (687-1)               21  9  8  4 19 -11 35 +=+=+++=+=--++===--=+  83

4.  () (659-1) 21 11  2  8 23 -18 35 +++--+--=+-+++--++-+=  82

5.  "" (206-1)        21  9  4  8 25 -25 31 -+-+-==-+==+-++-+--++  73

6.  . (106-1)      21  5 11  5 18 -16 26 =++====-==++=-==--=-+  76

7.  (307-1)             21  6  8  7 21 -19 26 ---=+-++-+=-=+=====-+  75

8.  (294-1)               21  7  5  9 26 -37 26 ---=+-=++-=++-=+-+=--  67

9.  (373-1)               21  6  5 10 21 -25 23 --+=--+++-=-+-==-+=--  74

10. (350-1)              21  5  8  8 20 -27 23 +-==++-=-==+--==-=+--  69

11. - (440-1)    21  4 10  7 18 -19 22 ++-===--+==---=====+-  75

12. (168-1)            21  2 11  8 12 -19 17 ==-=-==---=---===+=+=  77

 

 

21-

"" (206-1) - (350-1)   2:1

(294-1) - (307-1)   1:4

(373-1) - (304-1)   2:3

() (659-1) - (168-1)   0:0

(038-1) - . (106-1)   0:2

- (440-1) - (687-1)   0:1

 

4

                                                                   

1.  (474-1)       21 11  4  6 17 -14 37 -+-+=+-+=-++++=-=+++-  89

2.  (154-1)                21 10  5  6 16 -12 35 -+=++-=+=++++-=+=+---  83

3.  (272-1)              21  9  7  5 17 -11 34 +---++++==+++===--+==  88

4.  (156-1)           21  7  9  5 19 -15 30 =+=+-+=+=+-==+-==-=-+  87

5.  . (262-1)      21  8  6  7 18 -19 30 --+=+-++---=-=++=+==+  80

6.  (233-1)              21  7  8  6 24 -19 29 +=+---++===-+=+-==-+=  90

7.  (148-1)             21  7  8  6 18 -15 29 =-++=-=-+-+=-==+-=+=+  83

8.  (092-1)             21  4 12  5 11 -13 24 =--====-=+-===-=+=+=+  80

9.  (497-1)               21  5  8  8 12 -16 23 ==--=+=--++=-==-+--=+  81

10. (353-1)         21  5  7  9 12 -16 22 +=----=-+-===+=-++-=-  81

11. (454-1)             21  5  6 10 16 -24 21 +++-==--=-----=+-==+-  76

12. (295-1)         21  4  8  9 12 -18 20 -=++=+--=+--=-===-=--  80

 

 

21-

(148-1) - (295-1)   3:0

(154-1) - . (262-1)   0:2

(272-1) - (233-1)   1:1

(353-1) - (092-1)   0:1

(474-1) - (497-1)   0:2

(454-1) - (156-1)   0:1

 

5

                                                                   

1.  (354-1)              21 14  3  4 29 -14 45 +--++=+++-++++=+=+++-  90

2.  ... (022-1)             21 11  5  5 22 -15 38 =+---=+++++=++-+=+-=+  84

3.  - (440-2)        21  8  8  5 16 -11 32 =++++===++--=-=-==++-  77

4.  (202-1)             21  7 10  4 19 -12 31 --==+==-=++-=+=+=+==+  85

5.  (053-1)             21  7  9  5 16 -15 30 =-==++=+++-++==-=-==-  85

6.  (024-2)            21  7  8  6 14 - 9 29 =+-=-+--=++=-+=++-===  79

7.  (234-2)              21  7  8  6 14 -14 29 =+==++-=+===--=++---+  78

8.  (248-1)            21  8  5  8 13 -15 29 -+++--=+---++-+-===+=  78

9.  (713-1)       21  4  8  9 14 -23 20 =-==++=--=+=-==-+----  72

10. (.) (195-1)      21  6  2 13 15 -27 20 +++---------+-=--++=-  72

11. (007-1)            21  4  6 11 13 -21 18 =-+=--+=--==--=---+-+  78

12. (437-1)                21  4  6 11 11 -20 18 =-----==---=-+=+-+-=+  74

 

 

21-

(.) (195-1) - (202-1)   1:2

(437-1) - (053-1)   2:0

(354-1) - ... (022-1)   1:2

- (440-2) - (007-1)   0:2

(234-2) - (713-1)   2:1

(024-2) - (248-1)   0:0

 

6

                                                                   

1.  (501-2)        21 11  5  5 21 -11 38 =+=-=+++=++-++-+++=--  83

2.  (366-1)              21 10  6  5 23 -12 36 +--=+=-==++=-=+++-+++  77

3.  (170-1)               21  9  7  5 21 -15 34 +===++=---+=++-++-==+  86

4.  (207-1)             21  9  5  7 16 -16 32 -+++=-+=-+-=+---=++=+  82

5.  (656-1)               21  7 10  4 20 -12 31 -==+=+=++-===++=+=-=-  82

6.  - (440-3)        21  8  7  6 14 -17 31 ++==-+=-+--=--=++++==  79

7.  (268-1)               21  7  7  7 18 -15 28 +=++--+=++==-=---+-==  86

8.  Megion United (460-1)      21  7  7  7 20 -24 28 --=-+==+=-=++-++-==+-  83

9.  (234-1)              21  5  9  7 15 -16 24 -+===+-=++-==-===---+  80

10. (564-1)            21  5  7  9 15 -21 22 =-==+--==+=+=-----+-+  70

11. -23 (311-1)          21  4  6 11 12 -24 18 +-==--==--+--++--=-=-  79

12. (437-2)               21  3  6 12 12 -24 15 -=----=----==++--==+-  74

 

 

21-

(234-1) - Megion United (460-1)   2:1

(564-1) - (437-2)   2:1

-23 (311-1) - (366-1)   1:4

- (440-3) - (268-1)   1:1

(656-1) - (207-1)   1:2

(501-2) - (170-1)   1:2

 

7

                                                                   

1.  (402-1)              21 10  7  4 23 -15 37 =-===-+-+-+++=++=++=+  89

2.  (197-3)             21  8  8  5 14 - 9 32 =-+=+====+---+-++=+=+  84

3.  (005-1)              21  8  7  6 13 - 9 31 =++--+=++=-=+=--=++-=  82

4.  (488-1)              21  7  9  5 19 -17 30 ==-=+==+--=++=+==--++  81

5.  -99 (357-2)           21  6 11  4 17 -15 29 -===+==-+=+=-+-+=+===  83

6.  (646-2)              21  7  8  6 16 -17 29 -==-+=+=-++=-+=+-=+=-  75

7.  (024-1)             21  6  8  7 14 -12 26 ++-+-+-+=+==-===-=-=-  81

8.  . (580-1)       21  6  8  7 14 -18 26 =-==--=+-=+-+-+-++===  79

9.  -69 (248-3)        21  5 10  6 10 -14 25 ===+-===--=++=++=--=-  78

10. (295-2)          21  5  9  7 11 -12 24 =+=+=+===-=---=-=--++  84

11. (033-1)             21  4 10  7 11 -14 22 =-+=--=-+=-=+=--==+==  84

12. (035-2)             21  4  5 12 14 -24 17 ++--+=--=+-=--=-=----  76

 

 

21-

-69 (248-3) - (197-3)   0:1

-99 (357-2) - (033-1)   1:1

(402-1) - (646-2)   4:1

(005-1) - . (580-1)   1:1

(035-2) - (488-1)   1:4

(024-1) - (295-2)   0:3

 

8

                                                                   

1.  (013-1)              21  9  9  3 16 -10 36 =++==-=-=++=+==-++++=  82

2.  -82 (399-1)        21  8  7  6 12 - 8 31 +=-=++=+---+==-++=-=+  84

3.  (464-1)                 21  8  7  6 12 -11 31 +--==-=+--+-=+=++=+=+  81

4.  (024-3)             21  8  7  6 13 -11 31 +=++++-=-+-=+==+-=-=-  78

5.  () (238-1)     21  7  8  6 13 -12 29 ==+=++=-+++=--=+--==-  79

6.  (248-2)             21  6 10  5 16 -17 28 =+-=--+===-=+++=+===-  78

7.  (708-1)            21  6  9  6 16 -15 27 =-+==-==-=++--+++-===  82

8.  () (018-1)       21  7  6  8 11 -12 27 --++=+=++--=-=---+==+  82

9.  . (217-1)      21  6  9  6 10 -11 27 ==-=-+=++-+===---++==  75

10. (202-3)             21  6  5 10 18 -22 23 -++-++=-=+--+===-----  79

11. (282-1)         21  4  9  8 12 -17 21 ---=--====++-==-+-+==  78

12. (437-3)             21  5  6 10 13 -16 21 =+----=-+=--==+--+-=+  74

 

 

21-

(437-3) - (248-2)   3:1

(464-1) - (024-3)   2:0

(013-1) - . (217-1)   1:1

() (018-1) - (202-3)   1:0

() (238-1) - -82 (399-1)   0:2

(282-1) - (708-1)   1:1

 

 

 

21-

 

                                      

1.               21 13  2  6 62 -36 41 --++-=++-+-++++-+++=+

2.  .       21 13  2  6 48 -29 41 ++-+=+++++---+++--++=

3.             21 12  3  6 55 -34 39 =--++++-+-++++-=+-++=

4.  .       21 11  4  6 50 -44 37 +--+++=++-+--+=++-==+

5.               21 10  6  5 39 -37 36 +++--+=+=-=+++-=-+==+

6.                21 11  2  8 50 -47 35 ---++-+++--=+=++-+-++

7.     21 10  2  9 50 -36 32 --=+-+=+-+-+++-++-+--

8.              21  9  4  8 48 -50 31 +++-=+-=++-+--=-++--=

9.           21 10  1 10 41 -44 31 +-+++--+--+--+++---+=

10.             21  8  6  7 45 -43 30 -=+=+=+==+------++++=

11.         21  9  3  9 39 -43 30 +=++-+-=-++-----+-=++

12. .      21  9  2 10 45 -47 29 -+--+=+--+-=+-++-+-+-

13. .      21  7  5  9 43 -46 26 +=+==---+-=+--+--++-=

14.             21  7  5  9 41 -49 26 --==-=-=--++++++-+=--

15. .       21  7  4 10 51 -45 25 +++---=--++=+--+-==--

16.             21  7  4 10 37 -50 25 -++-+--=+-==--+=+--+-

17. .        21  7  3 11 48 -51 24 +=-=--+-++--++--+=---

18.           21  7  2 12 41 -54 23 -+--+---+++------+==+

19.            21  4  6 11 33 -49 18 ==--=+=---=-+-+-+---=

20.   21  3  6 12 24 -56 15 -=----==--++-=-=--+-=

 

21-

 

- 1:4

[ .(332-1)-1]

[ .(102-1)-1, .(302-1)-2, .(325-1)-1]

- 1:2

[ .(027-2)-1]

[ .(111-1)-1, .(399-1)-1]

.- 3:4

[ .(002-1)-1, .(509-1)-2]

[ .(295-2)-1, .(202-3)-1, .(380-1)-1, .(001-1)-1]

.- 3:1

[ .(291-1)-1, .(352-1)-2]

[ ..(303-1)-1]

.- 1:5

[ .(651-1)-1]

[ .(170-1)-1, .(357-2)-1, .(402-1)-1, .(202-2)-1, .(090-1)-1]

- . 4:2

[ .(254-2)-1, .(659-1)-1, .(345-1)-1, .(373-1)-1]

[ .(268-1)-2]

- . 2:2

[ .(687-1)-1, .(305-1)-1]

[ .(440-3)-1, ..(653-1)-1]

- . 2:2

[ .(272-1)-1, .(148-1)-1]

[ .(202-1)-1, .(007-1)-1]

- 3:3

[ .(092-1)-2, .(262-1)-1]

[ .(390-1)-1, .(334-1)-1, .(001-2)-1]

- 2:2

[ .(156-1)-1, .(440-2)-1]

[ .(708-2)-1, .(708-1)-1]

 

 

21-

 

332-1 .       86  9-6

166-2 .      85  10-10

098-1 . 83  5-6

066-1 .       83  4-2

277-1 .       81  6-9

377-1 .        81  0-0

296-1 .      81  3-1

187-1 .      79  0-7

702-1 .       76  0-3

166-1 .      75  4-5

 

501-1 .       85  0-4

065-1 .       84  9-5

102-1 .    84  4-9

302-1 .      83  8-7

397-2 .     83  6-8

222-1 .        81  6-10

325-1 .       79  3-5

074-1 .      78  3-5

035-1 ..     74  2-2

247-1 .       73  0-0

 

027-3 .         85  10-3

227-3 .         85  9-6

027-1 .         83  9-6

027-2 .         83  7-8

227-1 .         83  9-8

227-2 .         83  6-5

541-1 .         83  0-0

541-2 .         83  0-0

541-3 .         83  0-0

 

.

077-1 .       86  6-10

509-1 .         83  7-5

002-1 .        82  9-8

099-1 .      81  11-6

197-2 .       80  5-7

646-1 .   80  4-11

197-1 .       79  1-1

281-1 .     79  5-5

605-1 .        78  0-0

 

.

379-1 .        86  11-6

352-1 .       86  10-5

397-1 .     84  8-4

044-1 .       84  9-9

291-1 .       81  8-6

116-1 .       79  0-0

260-1 .       75  1-2

226-2 .        75  3-7

031-1 .      72  0-0

477-1 .       71  0-5

 

.

651-1 .       84  12-6

100-1 .    84  9-7

297-1 .        81  8-7

258-1 .    77  3-6

299-1 .       76  2-5

416-1 .        75  0-0

049-1 .      73  2-5

199-1 .  73  3-6

186-1 .    73  6-5

 

118-1 .       86  10-3

254-2 .         85  10-4

659-1 .    82  5-9

085-1 .         79  7-9

345-1 .      79  7-5

373-1 .        74  8-12

206-1 .        73  2-3

037-1 .       73  1-2

294-1 .        67  0-0

 

038-1 .         84  5-9

687-1 .       83  4-6

304-1 ..     77  1-2

168-1 .    77  6-6

312-1 .       77  1-4

305-1 .       76  2-10

106-1 ..     76  1-2

440-1 .         75  2-4

307-1 ..     75  1-11

350-1 .     69  1-4

 

474-1 .       89  10-3

272-1 .      88  6-6

148-1 .    83  12-5

154-1 .      83  8-3

167-1 .        82  7-3

353-1 .      81  5-4

497-1 .         81  7-5

653-2 ..    75  0-5

392-1 .       67  0-0

 

233-1 .         90  11-1

295-1 .      80  9-7

262-1 .       80  5-3

092-1 .   80  6-7

254-1 .         79  3-5

454-1 .      76  3-7

320-1 .        75  3-5

594-1 .      74  5-6

054-1 .         74  0-2

 

354-1 .        90  8-6

156-1 .      87  14-3

098-2 . 81  7-10

234-1 .      80  4-10

713-2 .         77  0-0

440-2 .         77  8-7

382-1 .        76  5-8

195-1 .       72  2-6

061-1 .       70  0-0

 

651-2 .       86  6-5

389-1 .         82  6-8

390-1 .        79  4-7

001-2 .        79  1-5

334-1 .        79  7-4

234-2 .      78  3-10

226-3 .        75  0-3

417-1 .     74  2-2

713-1 .         72  4-6

 

.

236-1 .     85  6-2

053-1 .        85  8-5

202-1 .      85  7-2

022-1 .       84  9-3

248-1 .      78  7-6

007-1 .       78  1-0

217-1 .     75  6-5

437-1 .       74  3-3

564-1 .     70  1-3

 

.

656-1 .       82  8-8

653-1 ..    81  7-2

492-1 .       80  5-6

311-1 .      79  10-7

440-3 .         79  7-8

301-1 .   78  4-6

159-1 .         77  2-7

577-1 .     75  0-0

006-1 .         69  0-3

 

.

268-1 .      86  13-5

055-1 .       85  8-5

501-2 .       83  6-8

460-1 .       83  7-8

207-1 .      82  5-7

082-1 .      79  7-5

366-1 .  77  1-2

252-1 .       75  0-3

437-2 .       74  0-0

121-1 .      70  4-4

 

402-1 .      89  4-2

170-1 .    86  11-5

515-1 .       86  11-4

202-2 .      84  9-5

357-2 .      83  12-4

091-1 .      82  0-2

090-1 .      79  4-5

357-1 .      78  3-4

248-3 .      78  8-7

 

303-1 ..     83  9-4

122-3 .    82  9-8

005-1 .       82  6-6

122-1 .    82  0-0

122-2 .    81  6-5

488-1 .        81  1-7

394-1 .       80  0-8

580-1 .    79  1-3

035-2 ..     76  4-4

646-2 .   75  1-5

 

033-1 .       84  4-5

295-2 .      84  9-7

197-3 .       84  9-7

464-1 .       81  0-0

202-3 .      79  6-8

380-1 .      78  3-5

001-1 .        77  5-6

226-1 .        75  2-1

437-3 .       74  0-0

234-3 .      74  1-4

 

111-1 .        87  8-3

136-1 .        84  3-4

399-1 .        84  8-8

009-1 .       84  0-2

013-1 .     82  5-2

018-1 .     82  3-4

468-1 .    80  7-6

238-1 .      79  5-8

553-1 .         69  0-0

 

708-2 .     85  9-2

708-1 .     82  9-5

127-1 .      82  1-5

024-1 .      81  5-7

024-2 .      79  6-5

282-1 .       78  4-4

248-2 .      78  2-3

024-3 .      78  4-8

312-2 .       77  1-3

010-1 .     72  0-2