2-

2- : +6 =33 -149

2- : +147 =72 -157

 

.     .                                         

1.   (195-1) (.)         ( .)         2  0  0    4-0  6 12

2.   (035-1)                 ( ..)       2  0  0    3-1  6 10

3.   (035-2)                 ( ..)       2  0  0    3-1  6 10

4.   (002-1)                    ( .)          2  0  0    3-1  6 10

5.   (098-1)                 ( .)   2  0  0    2-0  6 10

6.   (082-1)                  ( .)        2  0  0    2-0  6 10

7.   (254-2)               ( .)           1  1  0    4-1  4 11

8.   (345-1)                  ( .)        1  1  0    4-2  4 10

9.   (353-1)             ( .)        1  1  0    2-0  4 10

10.  (024-1)                 ( .)        1  1  0    2-0  4 10

11.  (077-1)                ( .)         1  1  0    2-0  4 10

12.  (492-1)                  ( .)         1  1  0    3-2  4  9

13.  (121-1) -86            ( .)        1  1  0    3-2  4  9

14.  (295-2)              ( .)        1  1  0    2-1  4  9

15.  (202-3)                 ( .)        1  1  0    2-1  4  9

16.  (437-1)                    ( .)         1  1  0    2-1  4  9

17.  (437-2)                   ( .)         1  1  0    2-1  4  9

18.  (437-3)                 ( .)         1  1  0    2-1  4  9

19.  (295-1)             ( .)        1  1  0    1-0  4  9

20.  (234-2)                  ( .)        1  1  0    1-0  4  9

21.  (440-2) -           ( .)           1  1  0    1-0  4  9

22.  (501-2)            ( .)         1  1  0    1-0  4  9

23.  (156-1)               ( .)        1  1  0    1-0  4  9

24.  (074-1) -           ( .)        1  1  0    1-0  4  9

25.  (005-1)                  ( .)         1  1  0    1-0  4  9

26.  (397-2)      ( .)       1  1  0    1-0  4  9

27.  (100-1) -1      ( .)      1  1  0    1-0  4  9

28.  (454-1)                 ( .)        1  1  0    1-0  4  9

29.  (022-1) ...                ( .)         1  1  0    1-0  4  9

30.  (024-2)                ( .)        1  1  0    1-0  4  9

31.  (515-1)             ( .)         1  1  0    1-0  4  9

32.  (252-1)                  ( .)         1  1  0    1-0  4  9

33.  (233-1)                  ( .)           1  0  1    3-1  3 10

34.  (440-3) -           ( .)           1  0  1    4-3  3  9

35.  (377-1) -            ( .)          1  0  1    4-3  3  9

36.  (399-1) -82           ( .)          1  0  1    3-2  3  9

37.  (354-1)                  ( .)          1  0  1    3-2  3  9

38.  (098-2) -               ( .)   1  0  1    3-2  3  9

39.  (397-1)                  ( .)       1  0  1    3-2  3  9

40.  (708-2) ( .)       1  0  1    3-2  3  9

41.  (277-1)            ( .)         1  0  1    3-2  3  9

42.  (159-1)                 ( .)           1  0  1    3-2  3  9

43.  (202-1)                 ( .)        1  0  1    2-1  3  9

44.  (166-1)                  ( .)        1  0  1    2-1  3  9

45.  (687-1)                   ( .)         1  0  1    2-1  3  9

46.  (024-3)                 ( .)        1  0  1    2-1  3  9

47.  (379-1)                    ( .)          1  0  1    2-1  3  9

48.  (659-1) ()   ( .)      1  0  1    2-1  3  9

49.  (497-1)                   ( .)           1  0  1    2-1  3  9

50.  (111-1) Messi                 ( .)          1  0  1    2-1  3  9

51.  (102-1) -          ( .)      1  0  1    2-1  3  9

52.  (001-1)                ( .)          1  0  1    2-1  3  9

53.  (281-1)              ( .)       1  0  1    2-1  3  9

54.  (092-1)                 ( .)     1  0  1    2-1  3  9

55.  (090-1)                 ( .)        1  0  1    2-1  3  9

56.  (065-1)                  ( .)         1  0  1    2-1  3  9

57.  (708-1)                ( .)       1  0  1    4-4  3  8

58.  (464-1)                     ( .)         1  0  1    3-3  3  8

59.  (168-1)                ( .)      1  0  1    3-3  3  8

60.  (352-1) ()         ( .)         1  0  1    3-3  3  8

61.  (009-1)              ( .)         1  0  1    3-3  3  8

62.  (312-2) -84              ( .)         1  0  1    3-3  3  8

63.  (350-1)                  ( .)       1  0  1    3-3  3  8

64.  (248-1)                ( .)        1  0  1    2-2  3  8

65.  (248-2)                 ( .)        1  0  1    2-2  3  8

66.  (248-3) -69           ( .)        1  0  1    2-2  3  8

67.  (197-2)          ( .)         1  0  1    2-2  3  8

68.  (038-1)              ( .)           1  0  1    2-2  3  8

69.  (013-1)                  ( .)       1  0  1    2-2  3  8

70.  (207-1)                 ( .)        1  0  1    2-2  3  8

71.  (170-1)                   ( .)      1  0  1    2-2  3  8

72.  (226-1) -           ( .)          1  0  1    2-2  3  8

73.  (226-2)            ( .)          1  0  1    2-2  3  8

74.  (226-3) -        ( .)          1  0  1    2-2  3  8

75.  (509-1) .           ( .)           1  0  1    2-2  3  8

76.  (272-1)                  ( .)        1  0  1    2-2  3  8

77.  (106-1) .         ( ..)       1  0  1    2-2  3  8

78.  (302-1)                ( .)        1  0  1    2-2  3  8

79.  (268-1)                   ( .)        1  0  1    2-2  3  8

80.  (325-1)                ( .)         1  0  1    2-2  3  8

81.  (006-1)               ( .)           1  0  1    2-2  3  8

82.  (651-1)                 ( .)         1  0  1    2-2  3  8

83.  (553-1)                    ( .)           1  0  1    2-2  3  8

84.  (222-1) ....-77           ( .)          1  0  1    2-2  3  8

85.  (702-1) -100               ( .)         1  0  1    2-2  3  8

86.  (001-2)                ( .)          1  0  1    2-2  3  8

87.  (127-1)                ( .)        1  0  1    2-2  3  8

88.  (091-1)               ( .)        1  0  1    2-2  3  8

89.  (054-1)             ( .)           1  0  1    2-2  3  8

90.  (577-1) BONO                  ( .)       1  0  1    2-2  3  8

91.  (167-1) -               ( .)          1  0  1    2-2  3  8

92.  (197-3)                 ( .)         1  0  1    1-1  3  8

93.  (234-1)                  ( .)        1  0  1    1-1  3  8

94.  (033-1)                 ( .)         1  0  1    1-1  3  8

95.  (580-1) .          ( .)      1  0  1    1-1  3  8

96.  (440-1) -       ( .)           1  0  1    1-1  3  8

97.  (202-2)                 ( .)        1  0  1    1-1  3  8

98.  (646-1)                   ( .)     1  0  1    1-1  3  8

99.  (044-1) -            ( .)         1  0  1    1-1  3  8

100. (311-1) -23             ( .)        1  0  1    1-1  3  8

101. (085-1)          ( .)           1  0  1    1-1  3  8

102. (305-1) ...                ( .)         1  0  1    1-1  3  8

103. (238-1) ()        ( .)        1  0  1    1-1  3  8

104. (713-1)           ( .)           1  0  1    1-1  3  8

105. (468-1)                   ( .)      1  0  1    1-1  3  8

106. (053-1)                 ( .)          1  0  1    1-1  3  8

107. (320-1)                  ( .)          1  0  1    1-1  3  8

108. (027-3) -       ( .)           1  0  1    1-1  3  8

109. (334-1)                   ( .)          1  0  1    1-1  3  8

110. (299-1)                 ( .)         1  0  1    1-1  3  8

111. (389-1)                   ( .)           1  0  1    1-1  3  8

112. (227-3) "."      ( .)           1  0  1    1-1  3  8

113. (031-1) (.)          ( .)        1  0  1    3-4  3  7

114. (254-1)              ( .)           1  0  1    3-4  3  7

115. (282-1)             ( .)         1  0  1    2-3  3  7

116. (197-1)              ( .)         1  0  1    2-3  3  7

117. (217-1) .         ( .)       1  0  1    2-3  3  7

118. (488-1)                  ( .)          1  0  1    2-3  3  7

119. (148-1)                 ( .)      1  0  1    2-3  3  7

120. (018-1) ()          ( .)       1  0  1    2-3  3  7

121. (366-1)                  ( .)    1  0  1    2-3  3  7

122. (236-1)            ( .)       1  0  1    2-3  3  7

123. (260-1)                  ( .)         1  0  1    2-3  3  7

124. (007-1)                ( .)         1  0  1    2-3  3  7

125. (402-1)                  ( .)        1  0  1    2-3  3  7

126. (304-1)                    ( ..)       1  0  1    2-3  3  7

127. (332-1)           ( .)         1  0  1    2-3  3  7

128. (653-1)        ( ..)      1  0  1    2-3  3  7

129. (049-1)                   ( .)        1  0  1    2-3  3  7

130. (301-1) .            ( .)     1  0  1    2-3  3  7

131. (066-1)              ( .)         1  0  1    2-3  3  7

132. (010-1) ()       ( .)       1  0  1    1-2  3  7

133. (380-1) -07              ( .)        1  0  1    1-2  3  7

134. (713-2)                  ( .)           1  0  1    1-2  3  7

135. (037-1)           ( .)         1  0  1    1-2  3  7

136. (382-1) -2                ( .)          1  0  1    1-2  3  7

137. (392-1)      ( .)         1  0  1    6-8  3  6

138. (061-1)               ( .)         1  0  1    4-6  3  6

139. (373-1)                   ( .)          1  0  1    3-5  3  6

140. (564-1)                ( .)       1  0  1    2-4  3  6

141. (122-1) 95-80           ( .)      1  0  1    3-6  3  5

142. (656-1)                   ( .)         0  2  0    2-2  2  8

143. (187-1)                  ( .)        0  2  0    1-1  2  8

144. (099-1) .             ( .)        0  2  0    1-1  2  8

145. (474-1)           ( .)         0  2  0    0-0  2  8

146. (296-1)                   ( .)        0  2  0    0-0  2  8

147. (501-1)               ( .)         0  1  1    3-4  1  7

148. (154-1)                    ( .)        0  1  1    2-3  1  7

149. (118-1)             ( .)         0  1  1    2-3  1  7

150. (136-1)                  ( .)          0  1  1    2-3  1  7

151. (297-1)              ( .)          0  1  1    2-3  1  7

152. (390-1)                ( .)          0  1  1    2-3  1  7

153. (651-2)               ( .)         0  1  1    1-2  1  7

154. (206-1) ""           ( .)          0  1  1    1-2  1  7

155. (312-1) -               ( .)         0  1  1    1-2  1  7

156. (605-1) -70              ( .)          0  1  1    1-2  1  7

157. (303-1)                  ( ..)       0  1  1    0-1  1  7

158. (416-1) -77            ( .)          0  1  1    0-1  1  7

159. (258-1) ( .)      0  1  1    0-1  1  7

160. (477-1) 07               ( .)         0  1  1    2-4  1  6

161. (394-1)                    ( .)         0  1  1    2-4  1  6

162. (122-3)                ( .)      0  1  1    2-4  1  6

163. (460-1) Megion United         ( .)         0  1  1    1-3  1  6

164. (646-2)                  ( .)     0  1  1    1-3  1  6

165. (307-1)                 ( ..)       0  1  1    1-3  1  6

166. (027-1)                ( .)           0  1  1    1-3  1  6

167. (027-2) -          ( .)           0  1  1    1-3  1  6

168. (262-1) .         ( .)         0  1  1    1-3  1  6

169. (227-1)               ( .)           0  1  1    1-3  1  6

170. (227-2) "."       ( .)           0  1  1    1-3  1  6

171. (541-1)                ( .)           0  1  1    1-3  1  6

172. (541-2) " "       ( .)           0  1  1    1-3  1  6

173. (541-3) "."         ( .)           0  1  1    1-3  1  6

174. (417-1) ""         ( .)       0  1  1    1-3  1  6

175. (594-1)             ( .)        0  1  1    1-3  1  6

176. (166-2)                ( .)        0  1  1    0-2  1  6

177. (055-1)                   ( .)         0  1  1    2-5  1  5

178. (199-1)                ( .)    0  1  1    2-5  1  5

179. (116-1)              ( .)         0  1  1    2-5  1  5

180. (357-1) -72                ( .)        0  1  1    1-4  1  5

181. (247-1)         ( .)         0  1  1    1-4  1  5

182. (294-1)                   ( .)          0  1  1    1-5  1  4

183. (291-1)                  ( .)         0  0  2    1-3  0  6

184. (234-3)                ( .)        0  0  2    0-2  0  6

185. (357-2) -99              ( .)        0  0  2    0-2  0  6

186. (186-1)                   ( .)      0  0  2    0-2  0  6

187. (122-2)           ( .)      0  0  2    0-2  0  6

188. (653-2)                 ( ..)      0  0  2    0-5  0  3

 

 

.

 

1

                                                

1.  - (102-1)       2  2  0  0  2 - 0  6 ++  9

2.  (098-1)             2  1  1  0  3 - 1  4 =+  10

3.  (035-1)             2  1  1  0  1 - 0  4 =+  10

4.  (002-1)                2  1  1  0  1 - 0  4 =+  10

5.  (397-2)  2  1  0  1  2 - 1  3 -+  9

6.  - (074-1)        2  1  0  1  2 - 2  3 +-  9

7.  (325-1)            2  1  0  1  1 - 1  3 -+  8

8.  ....-77 (222-1)        2  1  0  1  1 - 2  3 +-  8

9.  (077-1)            2  0  1  1  0 - 1  1 =-  10

10. (166-1)              2  0  1  1  0 - 2  1 =-  9

11. (197-1)          2  0  1  1  1 - 2  1 =-  7

12. - (027-2)       2  0  0  2  1 - 3  0 --  6

 

 

2-

(098-1) - (166-1)   2:0

(035-1) - (077-1)   1:0

- (074-1) - (002-1)   0:1

- (102-1) - - (027-2)   1:0

....-77 (222-1) - (397-2)   0:2

(325-1) - (197-1)   1:0

 

2

                                                

1.  -1 (100-1)   2  1  1  0  2 - 1  4 =+  9

2.  . (509-1)        2  1  1  0  2 - 1  4 =+  8

3.  - (044-1)         2  1  1  0  2 - 1  4 +=  8

4.  (379-1)                2  1  0  1  2 - 1  3 +-  9

5.  (226-2)        2  1  0  1  4 - 2  3 +-  8

6.  (197-2)      2  1  0  1  2 - 1  3 +-  8

7.  (297-1)          2  1  0  1  3 - 3  3 -+  7

8.  (118-1)         2  1  0  1  1 - 2  3 -+  7

9.  (186-1)               2  1  0  1  1 - 3  3 -+  6

10. (299-1)             2  0  2  0  1 - 1  2 ==  8

11. (260-1)              2  0  1  1  1 - 2  1 =-  7

12. 07 (477-1)            2  0  0  2  0 - 3  0 --  6

 

 

2-

(197-2) - . (509-1)   0:1

- (044-1) - (299-1)   0:0

(226-2) - (297-1)   1:2

(260-1) - (186-1)   0:1

(379-1) - -1 (100-1)   0:1

07 (477-1) - (118-1)   0:1

 

3

                                                

1.  () (659-1) 2  2  0  0  4 - 1  6 ++  9

2.  - (440-1)    2  2  0  0  4 - 1  6 ++  8

3.  (687-1)               2  1  1  0  3 - 1  4 +=  9

4.  (038-1)          2  1  1  0  2 - 1  4 =+  8

5.  . (106-1)      2  1  1  0  1 - 0  4 =+  8

6.  (350-1)              2  1  0  1  3 - 3  3 +-  8

7.  "" (206-1)        2  1  0  1  3 - 2  3 -+  7

8.  (168-1)            2  0  2  0  1 - 1  2 ==  8

9.  (304-1)                2  0  1  1  1 - 2  1 =-  7

10. (373-1)               2  0  0  2  1 - 4  0 --  6

11. (307-1)             2  0  0  2  0 - 3  0 --  6

12. (294-1)               2  0  0  2  1 - 5  0 --  4

 

 

2-

"" (206-1) - (294-1)   3:0

(373-1) - - (440-1)   0:2

() (659-1) - (350-1)   2:1

(038-1) - (307-1)   1:0

. (106-1) - (304-1)   1:0

(168-1) - (687-1)   1:1

 

4

                                                

1.  (454-1)             2  2  0  0  4 - 1  6 ++  9

2.  (233-1)              2  1  1  0  4 - 1  4 +=  10

3.  (353-1)         2  1  1  0  2 - 0  4 +=  10

4.  (156-1)           2  1  1  0  2 - 1  4 =+  9

5.  (474-1)       2  1  0  1  2 - 3  3 -+  8

6.  (272-1)              2  1  0  1  1 - 2  3 +-  8

7.  (154-1)                2  1  0  1  2 - 2  3 -+  7

8.  (497-1)               2  0  2  0  1 - 1  2 ==  9

9.  (295-1)         2  0  1  1  0 - 1  1 -=  9

10. (092-1)             2  0  1  1  0 - 1  1 =-  9

11. (148-1)             2  0  1  1  1 - 2  1 =-  7

12. . (262-1)      2  0  0  2  0 - 4  0 --  6

 

 

2-

(148-1) - (154-1)   0:1

(272-1) - (454-1)   0:2

(353-1) - (295-1)   0:0

(474-1) - . (262-1)   2:0

(497-1) - (233-1)   1:1

(092-1) - (156-1)   0:1

 

5

                                                

1.  (.) (195-1)      2  2  0  0  3 - 0  6 ++  12

2.  (024-2)            2  1  1  0  3 - 1  4 =+  9

3.  (234-2)              2  1  1  0  2 - 1  4 =+  9

4.  ... (022-1)             2  1  1  0  2 - 1  4 =+  9

5.  - (440-2)        2  1  1  0  1 - 0  4 =+  9

6.  (354-1)              2  1  0  1  1 - 2  3 +-  9

7.  (248-1)            2  1  0  1  1 - 2  3 -+  8

8.  (437-1)                2  0  1  1  1 - 2  1 =-  9

9.  (713-1)       2  0  1  1  2 - 3  1 =-  8

10. (053-1)             2  0  1  1  0 - 1  1 =-  8

11. (007-1)            2  0  1  1  2 - 3  1 =-  7

12. (202-1)             2  0  0  2  0 - 2  0 --  9

 

 

2-

(.) (195-1) - (437-1)   1:0

(354-1) - (024-2)   0:2

- (440-2) - (202-1)   1:0

(234-2) - (053-1)   1:0

(713-1) - ... (022-1)   0:1

(007-1) - (248-1)   0:1

 

6

                                                

1.  - (440-3)        2  2  0  0  3 - 1  6 ++  9

2.  (501-2)        2  1  1  0  2 - 1  4 =+  9

3.  (170-1)               2  1  1  0  1 - 0  4 +=  8

4.  (268-1)               2  1  1  0  1 - 0  4 +=  8

5.  (234-1)              2  1  0  1  2 - 1  3 -+  8

6.  -23 (311-1)          2  1  0  1  1 - 1  3 +-  8

7.  (207-1)             2  1  0  1  1 - 1  3 -+  8

8.  (366-1)              2  1  0  1  1 - 1  3 +-  7

9.  (437-2)               2  0  1  1  1 - 2  1 -=  9

10. (656-1)               2  0  1  1  1 - 2  1 -=  8

11. (564-1)            2  0  1  1  1 - 3  1 =-  6

12. Megion United (460-1)      2  0  0  2  1 - 3  0 --  6

 

 

2-

(234-1) - (564-1)   2:0

-23 (311-1) - (501-2)   0:1

- (440-3) - Megion United (460-1)   2:1

(656-1) - (437-2)   1:1

(207-1) - (366-1)   1:0

(268-1) - (170-1)   0:0

 

7

                                                

1.  (024-1)             2  2  0  0  5 - 0  6 ++  10

2.  (035-2)             2  2  0  0  4 - 1  6 ++  10

3.  (295-2)          2  1  1  0  1 - 0  4 =+  9

4.  (005-1)              2  1  1  0  1 - 0  4 =+  9

5.  -69 (248-3)        2  0  2  0  0 - 0  2 ==  8

6.  (488-1)              2  0  2  0  2 - 2  2 ==  7

7.  (197-3)             2  0  1  1  1 - 2  1 =-  8

8.  . (580-1)       2  0  1  1  1 - 2  1 =-  8

9.  (033-1)             2  0  1  1  0 - 2  1 =-  8

10. (402-1)              2  0  1  1  1 - 3  1 =-  7

11. (646-2)              2  0  1  1  2 - 3  1 -=  6

12. -99 (357-2)           2  0  1  1  0 - 3  1 -=  6

 

 

2-

-69 (248-3) - -99 (357-2)   0:0

(402-1) - (024-1)   0:2

(005-1) - (197-3)   1:0

(035-2) - (033-1)   2:0

(488-1) - (646-2)   1:1

. (580-1) - (295-2)   0:1

 

8

                                                

1.  (437-3)             2  1  1  0  3 - 1  4 =+  9

2.  -82 (399-1)        2  1  1  0  2 - 0  4 +=  9

3.  (024-3)             2  1  1  0  2 - 1  4 +=  9

4.  (013-1)              2  1  1  0  1 - 0  4 =+  8

5.  (248-2)             2  1  1  0  1 - 0  4 =+  8

6.  (202-3)             2  1  0  1  2 - 3  3 -+  9

7.  (464-1)                 2  1  0  1  2 - 3  3 +-  8

8.  () (238-1)     2  0  2  0  2 - 2  2 ==  8

9.  . (217-1)      2  0  2  0  1 - 1  2 ==  7

10. (708-1)            2  0  1  1  2 - 3  1 =-  8

11. (282-1)         2  0  0  2  1 - 3  0 --  7

12. () (018-1)       2  0  0  2  0 - 2  0 --  7

 

 

2-

(437-3) - (464-1)   2:0

(013-1) - (282-1)   1:0

() (018-1) - (248-2)   0:1

() (238-1) - (024-3)   1:1

-82 (399-1) - . (217-1)   0:0

(202-3) - (708-1)   2:1

 

 

 

2-

 

                                      

1.              2  2  0  0  7 - 2  6 ++

2.               2  2  0  0  5 - 1  6 ++

3.  .       2  2  0  0  5 - 2  6 ++

4.  .       2  2  0  0  4 - 2  6 ++

5.          2  1  1  0  7 - 3  4 +=

6.  .        2  1  1  0  5 - 2  4 +=

7.  .      2  1  1  0  5 - 3  4 +=

8.            2  1  0  1  4 - 3  3 -+

9.  .       2  1  0  1  5 - 5  3 +-

10.             2  1  0  1  4 - 4  3 -+

11. .      2  1  0  1  4 - 4  3 -+

12.          2  1  0  1  5 - 6  3 +-

13.            2  0  2  0  4 - 4  2 ==

14.            2  0  1  1  5 - 6  1 =-

15.   2  0  1  1  2 - 3  1 -=

16.             2  0  1  1  1 - 4  1 -=

17.             2  0  0  2  3 - 7  0 --

18.              2  0  0  2  3 - 7  0 --

19.               2  0  0  2  2 - 6  0 --

20.    2  0  0  2  2 - 8  0 --

 

2-

 

- 1:4

[ .(098-1)-1]

[ ..(035-1)-2, .(302-1)-1, .(325-1)-1]

- 1:3

[ .(027-3)-1]

[ .(013-1)-1, .(238-1)-1, .(468-1)-1]

.- 2:2

[ .(002-1)-1, .(099-1)-1]

[ .(295-2)-1, .(197-3)-1]

.- 1:4

[ .(397-1)-1]

[ .(580-1)-1, ..(035-2)-1, .(005-1)-1, ..(303-1)-1]

.- 3:2

[ .(100-1)-1, .(651-1)-1, .(299-1)-1]

[ .(357-2)-1, .(515-1)-1]

- . 1:3

[ .(206-1)-1]

[ .(460-1)-1, .(501-2)-1, .(121-1)-1]

- . 2:2

[ .(168-1)-1, ..(106-1)-1]

[ .(492-1)-1, .(656-1)-1]

- . 2:3

[ .(353-1)-1, .(497-1)-1]

[ .(022-1)-1, .(437-1)-2]

- 1:1

[ .(454-1)-1]

[ .(334-1)-1]

- 4:2

[ .(234-1)-1, .(440-2)-1, .(195-1)-1, .(156-1)-1]

[ .(024-1)-1, .(024-3)-1]

 

 

 

 

 

2-

 

 

098-1 . 10  1-1

377-1 .        9   0-0

277-1 .       9   1-1

166-1 .      9   1-0

702-1 .       8   0-0

187-1 .      8   0-1

296-1 .      8   0-0

332-1 .       7   0-1

066-1 .       7   0-0

166-2 .      6   0-3

 

035-1 ..     10  2-0

074-1 .      9   0-1

397-2 .     9   0-0

102-1 .    9   0-0

065-1 .       9   0-0

302-1 .      8   1-0

325-1 .       8   1-0

222-1 .        8   0-0

501-1 .       7   0-2

247-1 .       5   0-0

 

027-3 .         8   2-0

227-3 .         8   0-1

027-1 .         6   0-1

027-2 .         6   0-2

227-1 .         6   0-2

227-2 .         6   0-2

541-1 .         6   0-0

541-2 .         6   0-0

541-3 .         6   0-0

 

.

002-1 .        10  1-0

077-1 .       10  0-0

281-1 .     9   0-0

197-2 .       8   1-1

509-1 .         8   0-0

646-1 .   8   1-0

099-1 .      8   2-0

197-1 .       7   0-1

605-1 .        7   0-0

 

.

397-1 .     9   1-0

379-1 .        9   2-1

352-1 .       8   0-0

226-2 .        8   1-0

044-1 .       8   1-1

031-1 .      7   0-0

260-1 .       7   0-1

477-1 .       6   0-2

291-1 .       6   0-0

116-1 .       5   0-0

 

.

100-1 .    9   2-0

651-1 .       8   1-0

299-1 .       8   1-0

049-1 .      7   0-1

297-1 .        7   0-0

416-1 .        7   0-0

258-1 .    7   0-0

186-1 .    6   0-1

199-1 .  5   0-2

 

254-2 .         11  0-0

345-1 .      10  0-0

659-1 .    9   0-1

085-1 .         8   0-1

037-1 .       7   1-0

118-1 .       7   0-1

206-1 .        7   1-1

373-1 .        6   0-2

294-1 .        4   0-0

 

687-1 .       9   0-1

168-1 .    8   1-0

350-1 .     8   0-0

038-1 .         8   0-0

106-1 ..     8   1-0

440-1 .         8   0-0

305-1 .       8   0-0

304-1 ..     7   0-0

312-1 .       7   0-0

307-1 ..     6   0-2

 

353-1 .      10  2-0

497-1 .         9   2-0

272-1 .      8   0-0

167-1 .        8   0-0

474-1 .       8   0-0

148-1 .    7   1-1

154-1 .      7   0-1

392-1 .       6   0-0

653-2 ..    3   0-4

 

233-1 .         10  0-0

295-1 .      9   0-0

454-1 .      9   1-0

092-1 .   9   0-1

054-1 .         8   0-0

320-1 .        8   0-1

254-1 .         7   0-0

262-1 .       6   0-2

594-1 .      6   0-0

 

195-1 .       12  2-0

440-2 .         9   1-0

156-1 .      9   2-0

354-1 .        9   0-1

098-2 . 9   1-1

234-1 .      8   1-0

713-2 .         7   0-0

382-1 .        7   0-0

061-1 .       6   0-0

 

234-2 .      9   0-1

226-3 .        8   0-1

001-2 .        8   0-1

713-1 .         8   1-0

334-1 .        8   3-0

389-1 .         8   0-0

390-1 .        7   0-0

651-2 .       7   0-1

417-1 .     6   0-0

 

.

437-1 .       9   3-0

022-1 .       9   1-0

202-1 .      9   0-0

248-1 .      8   0-1

053-1 .        8   0-0

217-1 .     7   0-0

236-1 .     7   0-1

007-1 .       7   0-0

564-1 .     6   0-0

 

.

492-1 .       9   1-0

440-3 .         9   1-0

159-1 .         9   0-0

006-1 .         8   0-1

577-1 .     8   0-0

311-1 .      8   1-0

656-1 .       8   1-1

653-1 ..    7   1-1

301-1 .   7   0-0

 

.

082-1 .      10  0-0

121-1 .      9   1-0

437-2 .       9   0-0

501-2 .       9   1-0

252-1 .       9   0-0

207-1 .      8   1-0

268-1 .      8   1-1

366-1 .  7   0-0

460-1 .       6   1-1

055-1 .       5   0-0

 

515-1 .       9   1-0

090-1 .      9   0-0

248-3 .      8   1-1

170-1 .    8   0-1

091-1 .      8   0-0

202-2 .      8   0-1

402-1 .      7   0-0

357-2 .      6   1-2

357-1 .      5   0-2

 

035-2 ..     10  1-0

005-1 .       9   1-0

580-1 .    8   1-0

488-1 .        7   0-1

303-1 ..     7   1-1

394-1 .       6   0-0

122-3 .    6   0-0

646-2 .   6   0-2

122-2 .    6   0-0

122-1 .    5   0-0

 

295-2 .      9   2-0

202-3 .      9   1-1

437-3 .       9   0-0

001-1 .        9   0-0

464-1 .       8   0-0

226-1 .        8   1-1

197-3 .       8   2-0

033-1 .       8   1-0

380-1 .      7   0-0

234-3 .      6   0-1

 

399-1 .        9   2-0

111-1 .        9   0-0

009-1 .       8   0-0

013-1 .     8   1-0

553-1 .         8   0-0

238-1 .      8   1-0

468-1 .    8   1-0

018-1 .     7   0-1

136-1 .        7   0-0

 

024-1 .      10  2-0

024-2 .      9   1-1

708-2 .     9   0-0

024-3 .      9   1-1

708-1 .     8   0-0

312-2 .       8   0-0

248-2 .      8   1-1

127-1 .      8   0-0

282-1 .       7   0-2

010-1 .     7   0-1