17-

 

17- : +29 =69 -90

17- : +1147 =1080 -969

 

.     .                                         

1.   (156-1)               ( .)       10  5  2   12-5 35 72

2.   (379-1)                    ( .)         10  2  5   14-7 32 72

3.   (651-2)               ( .)         9  5  3  17-10 32 72

4.   (332-1)           ( .)        10  2  5  21-17 32 69

5.   (085-1)          ( .)          10  2  5  16-12 32 69

6.   (354-1)                  ( .)         10  1  6  27-18 31 74

7.   (272-1)                  ( .)        9  4  4  18-10 31 73

8.   (170-1)                   ( .)      9  4  4  22-15 31 72

9.   (027-3) -       ( .)           9  4  4   15-8 31 72

10.  (227-3) "."      ( .)           9  4  4   15-8 31 72

11.  (651-1)                 ( .)         9  4  4  17-12 31 70

12.  (111-1) Messi                 ( .)          9  4  4  16-11 31 70

13.  (136-1)                  ( .)          9  4  4  15-10 31 70

14.  (295-2)              ( .)        8  7  2   11-7 31 69

15.  (148-1)                 ( .)      9  4  4  15-14 31 66

16.  (154-1)                    ( .)        8  6  3   13-7 30 71

17.  (708-2) ( .)       9  3  5  24-19 30 70

18.  (236-1)            ( .)       9  3  5  16-13 30 68

19.  (098-1)                 ( .)   9  3  5  14-11 30 68

20.  (055-1)                   ( .)         8  5  4  22-15 29 72

21.  (166-2)                ( .)        7  8  2  17-10 29 72

22.  (077-1)                ( .)         8  5  4  20-14 29 71

23.  (268-1)                   ( .)        8  5  4   14-9 29 70

24.  (399-1) -82           ( .)          8  5  4  18-15 29 68

25.  (066-1)              ( .)         8  5  4  15-12 29 68

26.  (233-1)                  ( .)           7  7  3  24-16 28 73

27.  (474-1)           ( .)         7  7  3   13-6 28 72

28.  (222-1) ....-77           ( .)          9  1  7  17-13 28 69

29.  (687-1)                   ( .)         8  4  5   13-9 28 69

30.  (397-2)      ( .)       7  7  3    7-3 28 69

31.  (397-1)                  ( .)       8  4  5  18-15 28 68

32.  (166-1)                  ( .)        8  4  5  12-12 28 65

33.  (254-2)               ( .)           8  3  6  20-16 27 69

34.  (005-1)                  ( .)         7  6  4   10-6 27 69

35.  (291-1)                  ( .)         8  3  6  14-11 27 68

36.  (024-1)                 ( .)        7  6  4   10-7 27 68

37.  (033-1)                 ( .)         7  6  4    7-4 27 68

38.  (357-2) -99              ( .)        7  6  4    7-4 27 68

39.  (122-2)           ( .)      7  6  4    7-4 27 68

40.  (013-1)                  ( .)       7  6  4  16-15 27 66

41.  (302-1)                ( .)        7  6  4  13-12 27 66

42.  (053-1)                 ( .)          7  5  5   15-9 26 71

43.  (044-1) -            ( .)         8  2  7   12-9 26 68

44.  (390-1)                ( .)          7  5  5  19-16 26 68

45.  (038-1)              ( .)           7  5  5  18-15 26 68

46.  (167-1) -               ( .)          7  5  5  16-13 26 68

47.  (102-1) -          ( .)      7  5  5   11-8 26 68

48.  (492-1)                  ( .)         6  8  3  14-14 26 65

49.  (001-1)                ( .)          7  5  5  13-14 26 64

50.  (301-1) .            ( .)     7  5  5  18-20 26 63

51.  (389-1)                   ( .)           6  7  4  15-12 25 68

52.  (295-1)             ( .)        5 10  2    5-2 25 68

53.  (303-1)                  ( ..)       6  7  4  15-13 25 67

54.  (002-1)                    ( .)          6  7  4  14-12 25 67

55.  (122-3)                ( .)      7  4  6  23-23 25 65

56.  (373-1)                   ( .)          7  4  6  22-29 25 58

57.  (325-1)                ( .)         6  6  5  14-14 24 65

58.  (082-1)                  ( .)        6  6  5  10-10 24 65

59.  (238-1) ()        ( .)        6  6  5    9-9 24 65

60.  (380-1) -07              ( .)        5  8  4  11-11 23 65

61.  (234-1)                  ( .)        6  4  7   11-9 22 67

62.  (065-1)                  ( .)         5  7  5  13-13 22 65

63.  (074-1) -           ( .)        6  4  7    6-7 22 64

 

64.  (515-1)             ( .)         8  6  3   10-5 30 70

65.  (352-1) ()         ( .)         8  6  3  16-14 30 67

66.  (311-1) -23             ( .)        9  3  5  14-14 30 65

67.  (027-1)                ( .)           8  5  4  16-11 29 70

68.  (027-2) -          ( .)           8  5  4  16-11 29 70

69.  (227-1)               ( .)           8  5  4  16-11 29 70

70.  (227-2) "."       ( .)           8  5  4  16-11 29 70

71.  (541-1)                ( .)           8  5  4  16-11 29 70

72.  (541-2) " "       ( .)           8  5  4  16-11 29 70

73.  (541-3) "."         ( .)           8  5  4  16-11 29 70

74.  (402-1)                  ( .)        8  4  5  22-16 28 71

75.  (501-2)            ( .)         7  7  3   10-6 28 69

76.  (488-1)                  ( .)          8  4  5  20-19 28 66

77.  (258-1) ( .)      8  4  5  15-16 28 64

78.  (202-1)                 ( .)        7  6  4   10-6 27 69

79.  (009-1)              ( .)         8  3  6  24-21 27 68

80.  (098-2) -               ( .)   8  3  6  19-16 27 68

81.  (708-1)                ( .)       8  3  6  20-18 27 67

82.  (187-1)                  ( .)        8  3  6  15-17 27 63

83.  (022-1) ...                ( .)         7  5  5   13-9 26 69

84.  (197-3)                 ( .)         6  8  3    6-3 26 68

85.  (118-1)             ( .)         7  5  5  16-14 26 67

86.  (248-1)                ( .)        6  8  3  16-15 26 66

87.  (248-2)                 ( .)        6  8  3  16-15 26 66

88.  (248-3) -69           ( .)        6  8  3  16-15 26 66

89.  (653-1)        ( ..)      7  5  5  18-20 26 63

90.  (464-1)                     ( .)         7  5  5  16-18 26 63

91.  (018-1) ()          ( .)       7  4  6  11-13 25 63

92.  (100-1) -1      ( .)      5  9  3   13-8 24 70

93.  (468-1)                   ( .)      7  3  7  13-10 24 68

94.  (024-2)                ( .)        5  9  3    6-5 24 66

95.  (277-1)            ( .)         6  6  5  17-17 24 65

96.  (357-1) -72                ( .)        6  6  5  14-16 24 63

97.  (577-1) BONO                  ( .)       6  6  5  12-14 24 63

98.  (202-3)                 ( .)        6  5  6  12-10 23 67

99.  (501-1)               ( .)         6  5  6  25-24 23 66

100. (207-1)                 ( .)        5  8  4  13-12 23 66

101. (024-3)                 ( .)        6  5  6  14-15 23 64

102. (305-1) ...                ( .)         6  5  6  12-13 23 64

103. (594-1)             ( .)        6  5  6  16-18 23 63

104. (054-1)             ( .)           6  5  6  22-25 23 62

105. (127-1)                ( .)        6  5  6  13-16 23 62

106. (217-1) .         ( .)       6  5  6  14-18 23 61

107. (234-2)                  ( .)        5  7  5    9-8 22 66

108. (099-1) .             ( .)        5  7  5  11-11 22 65

109. (197-2)          ( .)         5  7  5    8-9 22 64

110. (282-1)             ( .)         4 10  3  12-13 22 64

111. (382-1) -2                ( .)          5  7  5  10-12 22 63

112. (168-1)                ( .)      6  4  7  12-16 22 61

113. (320-1)                  ( .)          6  4  7   9-13 22 61

114. (197-1)              ( .)         5  7  5  14-18 22 61

115. (304-1)                    ( ..)       5  7  5  17-22 22 60

116. (702-1) -100               ( .)         5  6  6  13-13 21 65

117. (035-2)                 ( ..)       4  9  4    8-9 21 64

118. (035-1)                 ( ..)       4  9  4  11-14 21 62

119. (010-1) ()       ( .)       4  9  4   8-14 21 59

120. (440-2) -           ( .)           5  5  7    5-7 20 63

121. (713-2)                  ( .)           5  5  7  10-13 20 62

122. (049-1)                   ( .)        4  8  5  13-17 20 61

123. (159-1)                 ( .)           5  5  7  13-18 20 60

124. (299-1)                 ( .)         3 10  4    3-4 19 64

125. (254-1)              ( .)           5  4  8  18-22 19 61

126. (454-1)                 ( .)        3 10  4    4-8 19 61

127. (297-1)              ( .)          7  6  4  18-16 27 67

128. (202-2)                 ( .)        7  4  6  14-12 25 67

129. (377-1) -            ( .)          7  4  6  25-24 25 66

130. (646-1)                   ( .)     7  4  6    7-6 25 66

131. (656-1)                   ( .)         6  6  5  15-11 24 69

132. (460-1) Megion United         ( .)         6  5  6  21-20 23 66

133. (122-1) 95-80           ( .)      6  5  6  23-23 23 65

134. (394-1)                    ( .)         6  5  6  22-22 23 65

135. (353-1)             ( .)        5  8  4  13-13 23 65

136. (509-1) .           ( .)           6  4  7  18-16 22 67

137. (116-1)              ( .)         6  4  7  22-22 22 65

138. (262-1) .         ( .)         6  4  7  13-13 22 65

139. (090-1)                  ( .)        5  7  5    9-9 22 65

140. (345-1)                  ( .)        5  7  5  18-19 22 64

141. (653-2)                 ( ..)      6  4  7  15-19 22 61

142. (031-1) (.)          ( .)        6  4  7  23-29 22 59

143. (296-1)                   ( .)        3 12  2    6-4 21 67

144. (497-1)                   ( .)           5  6  6   10-9 21 66

145. (334-1)                   ( .)          4  9  4  11-11 21 65

146. (252-1)                  ( .)         5  6  6   9-11 21 63

147. (226-1) -           ( .)          4  9  4   8-10 21 63

148. (226-2)            ( .)          4  9  4   8-10 21 63

149. (226-3) -        ( .)          4  9  4   8-10 21 63

150. (091-1)               ( .)        6  3  8  14-17 21 62

151. (206-1) ""           ( .)          5  6  6  15-19 21 61

152. (350-1)                  ( .)       6  3  8  15-22 21 58

153. (437-1)                    ( .)         5  6  6  11-18 21 58

154. (437-2)                   ( .)         5  6  6  11-18 21 58

155. (437-3)                 ( .)         5  6  6  11-18 21 58

156. (092-1)                 ( .)     4  8  5  10-10 20 65

157. (001-2)                ( .)          5  5  7  12-14 20 63

158. (580-1) .          ( .)      5  5  7  10-12 20 63

159. (646-2)                  ( .)     4  8  5    7-9 20 63

160. (007-1)                ( .)         4  8  5  10-15 20 60

161. (477-1) 07               ( .)         5  5  7  18-24 20 59

162. (037-1)           ( .)         5  5  7   9-15 20 59

163. (247-1)         ( .)         4  8  5  16-22 20 59

164. (659-1) ()   ( .)      4  7  6  16-16 19 65

165. (312-2) -84              ( .)         4  7  6  14-16 19 63

166. (605-1) -70              ( .)          4  7  6   9-12 19 62

167. (366-1)                  ( .)    5  4  8  12-16 19 61

168. (260-1)                  ( .)         4  7  6  12-17 19 60

169. (106-1) .         ( ..)       4  7  6  12-18 19 59

170. (392-1)      ( .)         6  1 10  33-47 19 51

171. (281-1)              ( .)       4  6  7  12-11 18 66

172. (440-3) -           ( .)           4  6  7  16-19 18 62

173. (713-1)           ( .)           4  6  7    4-7 18 62

174. (417-1) ""         ( .)       2 12  3  10-13 18 62

175. (234-3)                ( .)        4  6  7   9-13 18 61

176. (294-1)                   ( .)          4  6  7  12-23 18 54

177. (312-1) -               ( .)         3  8  6   8-10 17 63

178. (440-1) -       ( .)           4  4  9   7-11 16 61

179. (186-1)                   ( .)      4  4  9    4-9 16 60

180. (061-1)               ( .)         2 10  5  10-17 16 58

181. (416-1) -77            ( .)          0 15  2    1-3 15 63

182. (307-1)                 ( ..)       1 12  4   6-10 15 61

183. (199-1)                ( .)    2  9  6  10-17 15 58

184. (553-1)                    ( .)           3  6  8   8-16 15 57

185. (195-1) (.)         ( .)         4  3 10  15-25 15 55

186. (564-1)                ( .)       2  8  7  11-21 14 55

187. (006-1)               ( .)           3  5  9   8-19 14 54

188. (121-1) -86            ( .)        1 10  6   6-14 13 57

 

.

 

1

                                                              

1.  - (102-1)       16  9  4  3 13 - 8 31 +++-+=+=+++=-=-+  64

2.  (077-1)            16  8  5  3 19 -11 29 =-++=-==-++++++=  65

3.  (098-1)             16  7  5  4 14 -10 26 =+++-=-==+-=+++-  64

4.  (397-2)  16  6  6  4 14 -10 24 -+-+++===+-==+=-  65

5.  ....-77 (222-1)        16  5  8  3 13 - 9 23 +-=+==-++-=+====  65

6.  - (027-2)       16  5  8  3 15 -11 23 --=+-+===+==+==+  64

7.  (325-1)            16  7  2  7 14 -14 23 -++--++=+---+-=+  61

8.  (002-1)                16  6  4  6 15 -11 22 =+--+-=-+-+++==-  63

9.  - (074-1)        16  5  3  8 12 -20 18 +---+=+=-++=----  60

10. (166-1)              16  3  7  6 10 -18 16 =-+=-=+==----==+  61

11. (197-1)          16  1  7  8  7 -15 10 =---=--+--==-===  57

12. (035-1)             16  1  7  8  8 -17 10 =+-===----=---==  57

 

 

16-

(098-1) - - (102-1)   0:1

(166-1) - - (074-1)   2:0

(035-1) - (197-1)   1:1

....-77 (222-1) - (077-1)   0:0

(325-1) - (002-1)   1:0

(397-2) - - (027-2)   1:2

 

2

                                                              

1.  -1 (100-1)   16  6  9  1 16 -10 27 =++++=======+-+=  65

2.  . (509-1)        16  8  3  5 20 -13 27 =+----++=-++++=+  63

3.  (118-1)         16  7  3  6 12 -13 24 -++-=+-++-=+=--+  61

4.  (226-2)        16  6  6  4 13 - 9 24 +-+=+-+=++=-===-  57

5.  - (044-1)         16  5  8  3 13 -10 23 +==+=+=-==+=+-=-  64

6.  (379-1)                16  6  4  6 16 -12 22 +-+=-=-+-+=--+=+  66

7.  (260-1)              16  5  6  5 11 -11 21 =--+=+==--+=+-=+  56

8.  (297-1)          16  4  7  5 13 -17 19 -++=+=--=--==+==  62

9.  (299-1)             16  4  7  5 12 -14 19 ==--++=+=+=--==-  60

10. (197-2)      16  3  8  5 11 -13 17 +-====-==+=--+=-  59

11. (186-1)               16  4  4  8 12 -20 16 -+-=--+-=+-+--==  56

12. 07 (477-1)            16  3  5  8 14 -21 14 ---=--+-=--+=+==  56

 

 

16-

(197-2) - (260-1)   0:2

. (509-1) - (226-2)   2:0

- (044-1) - (118-1)   0:2

(379-1) - (299-1)   1:0

07 (477-1) - (297-1)   1:1

-1 (100-1) - (186-1)   1:1

 

3

                                                              

1.  (687-1)               16  8  6  2 16 - 7 30 +=+=+++=+=--++==  65

2.  (038-1)          16  7  7  2 15 - 8 28 =+==++-+-==+=+=+  64

3.  () (659-1) 16  8  1  7 18 -17 25 +++--+--=+-+++--  60

4.  (304-1)                16  6  5  5 14 -13 23 =-+=--++-++-=+==  55

5.  "" (206-1)        16  6  4  6 18 -18 22 -+-+-==-+==+-++-  56

6.  . (106-1)      16  4 10  2 13 -10 22 =++====-==++=-==  55

7.  (294-1)               16  6  4  6 20 -27 22 ---=+-=++-=++-=+  51

8.  (307-1)             16  5  5  6 14 -13 20 ---=+-++-+=-=+==  57

9.  (373-1)               16  5  4  7 16 -16 19 --+=--+++-=-+-==  56

10. (350-1)              16  4  7  5 16 -20 19 +-==++-=-==+--==  55

11. - (440-1)    16  3  7  6 13 -14 16 ++-===--+==---==  57

12. (168-1)            16  0  8  8  7 -17  8 ==-=-==---=---==  57

 

 

16-

"" (206-1) - (038-1)   1:2

(294-1) - () (659-1)   2:0

(373-1) - (687-1)   1:1

. (106-1) - - (440-1)   1:1

(168-1) - (350-1)   0:0

(304-1) - (307-1)   0:0

 

4

                                                              

1.  (154-1)                16  9  4  3 15 - 8 31 -+=++-=+=++++-=+  66

2.  (272-1)              16  8  5  3 15 - 7 29 +---++++==+++===  69

3.  (474-1)       16  8  3  5 13 -12 27 -+-+=+-+=-++++=-  67

4.  (156-1)           16  6  7  3 17 -12 25 =+=+-+=+=+-==+-=  67

5.  (233-1)              16  6  5  5 19 -14 23 +=+---++===-+=+-  68

6.  (148-1)             16  5  6  5 11 -11 21 =-++=-=-+-+=-==+  62

7.  . (262-1)      16  6  3  7 13 -17 21 --+=+-++---=-=++  60

8.  (295-1)         16  4  6  6 11 -12 18 -=++=+--=+--=-==  63

9.  (497-1)               16  3  7  6  8 -13 16 ==--=+=--++=-==-  61

10. (454-1)             16  4  4  8 12 -19 16 +++-==--=-----=+  57

11. (353-1)         16  3  6  7  9 -13 15 +=----=-+-===+=-  60

12. (092-1)             16  1 10  5  7 -12 13 =--====-=+-===-=  60

 

 

16-

(148-1) - (474-1)   2:0

(154-1) - (353-1)   1:0

(272-1) - (156-1)   0:0

(497-1) - (454-1)   0:1

(092-1) - (295-1)   1:1

(233-1) - . (262-1)   1:2

 

5

                                                              

1.  (354-1)              16 11  2  3 23 -11 35 +--++=+++-++++=+  70

2.  ... (022-1)             16  9  3  4 18 -12 30 =+---=+++++=++-+  65

3.  (053-1)             16  7  6  3 14 -10 27 =-==++=+++-++==-  66

4.  - (440-2)        16  6  6  4 13 - 8 24 =++++===++--=-=-  59

5.  (024-2)            16  6  5  5 12 - 7 23 =+-=-+--=++=-+=+  61

6.  (234-2)              16  5  8  3  9 - 8 23 =+==++-=+===--=+  61

7.  (202-1)             16  5  7  4 13 - 8 22 --==+==-=++-=+=+  65

8.  (248-1)            16  7  1  8 10 -13 22 -+++--=+---++-+-  61

9.  (713-1)       16  3  8  5 11 -16 17 =-==++=--=+=-==-  58

10. (.) (195-1)      16  4  1 11 10 -22 13 +++---------+-=-  52

11. (007-1)            16  2  6  8  9 -17 12 =-+=--+=--==--=-  56

12. (437-1)                16  2  5  9  7 -17 11 =-----==---=-+=+  55

 

 

16-

(.) (195-1) - (234-2)   0:1

(437-1) - - (440-2)   1:0

(354-1) - (248-1)   2:1

(713-1) - (024-2)   0:2

(007-1) - (202-1)   0:1

... (022-1) - (053-1)   2:0

 

6

                                                              

1.  (501-2)        16  9  4  3 16 - 8 31 =+=-=+++=++-++-+  63

2.  (170-1)               16  7  5  4 16 -11 26 +===++=---+=++-+  67

3.  (656-1)               16  6  8  2 17 - 8 26 -==+=+=++-===++=  65

4.  (366-1)              16  6  6  4 15 - 9 24 +--=+=-==++=-=++  56

5.  (268-1)               16  6  5  5 13 - 9 23 +=++--+=++==-=--  66

6.  Megion United (460-1)      16  6  5  5 15 -17 23 --=-+==+=-=++-++  63

7.  (207-1)             16  6  3  7 11 -14 21 -+++=-+=-+-=+---  61

8.  (234-1)              16  4  8  4 12 -10 20 -+===+-=++-==-==  62

9.  - (440-3)        16  5  5  6  9 -16 20 ++==-+=-+--=--=+  58

10. -23 (311-1)          16  4  4  8  9 -16 16 +-==--==--+--++-  62

11. (564-1)            16  3  7  6 11 -16 16 =-==+--==+=+=---  52

12. (437-2)               16  2  4 10  8 -18 10 -=----=----==++-  55

 

 

16-

(234-1) - (656-1)   0:0

(564-1) - - (440-3)   0:1

-23 (311-1) - (170-1)   0:3

(207-1) - (501-2)   1:2

(268-1) - Megion United (460-1)   1:2

(366-1) - (437-2)   2:1

 

7

                                                              

1.  (402-1)              16  7  5  4 15 -13 26 =-===-+-+-+++=++  65

2.  (024-1)             16  6  6  4 13 - 6 24 ++-+-+-+=+==-===  64

3.  (646-2)              16  6  6  4 13 -11 24 -==-+=+=-++=-+=+  59

4.  (005-1)              16  6  5  5  9 - 7 23 =++--+=++=-=+=--  63

5.  (488-1)              16  5  8  3 12 -11 23 ==-=+==+--=++=+=  61

6.  -69 (248-3)        16  5  8  3  8 - 7 23 ===+-===--=++=++  61

7.  -99 (357-2)           16  5  7  4 12 -12 22 -===+==-+=+=-+-+  63

8.  (197-3)             16  5  6  5 11 - 9 21 =-+=+====+---+-+  63

9.  (295-2)          16  3  8  5  5 - 8 17 =+=+=+===-=---=-  63

10. . (580-1)       16  4  5  7  8 -16 17 =-==--=+-=+-+-+-  58

11. (035-2)             16  4  4  8 12 -14 16 ++--+=--=+-=--=-  59

12. (033-1)             16  3  6  7  7 -11 15 =-+=--=-+=-=+=--  62

 

 

16-

-69 (248-3) - (035-2)   2:1

-99 (357-2) - (005-1)   1:0

(402-1) - (295-2)   2:0

(488-1) - (024-1)   0:0

. (580-1) - (197-3)   0:1

(646-2) - (033-1)   1:0

 

8

                                                              

1.  (024-3)             16  8  5  3 12 - 6 29 +=++++-=-+-=+==+  61

2.  () (238-1)     16  7  6  3 13 - 7 27 ==+=++=-+++=--=+  61

3.  -82 (399-1)        16  6  5  5  8 - 6 23 +=-=++=+---+==-+  64

4.  (202-3)             16  6  5  5 18 -14 23 -++-++=-=+--+===  63

5.  (013-1)              16  5  8  3  9 - 8 23 =++==-=-=++=+==-  61

6.  (248-2)             16  5  7  4 12 -12 22 =+-=--+===-=+++=  61

7.  (708-1)            16  5  6  5 14 -13 21 =-+==-==-=++--++  63

8.  (464-1)                 16  5  5  6  6 -11 20 +--==-=+--+-=+=+  58

9.  () (018-1)       16  5  4  7  9 -11 19 --++=+=++--=-=--  59

10. . (217-1)      16  4  7  5  7 - 9 19 ==-=-+=++-+===--  57

11. (437-3)             16  3  5  8  8 -13 14 =+----=-+=--==+-  55

12. (282-1)         16  2  7  7  8 -14 13 ---=--====++-==-  59

 

 

16-

(437-3) - () (238-1)   0:1

(464-1) - () (018-1)   1:0

(013-1) - (708-1)   1:3

-82 (399-1) - (282-1)   1:0

(202-3) - (248-2)   2:2

. (217-1) - (024-3)   0:1

 

 

 

 

17-

 

                                       

1.  .       17 11  1  5 42 -24 34 ++-+=+++++---+++-

2.             17 10  2  5 45 -28 32 =--++++-+-++++-=+

3.  .       17 10  2  5 42 -37 32 +--+++=++-+--+=++

4.               17 10  1  6 46 -32 31 --++-=++-+-++++-+

5.     17  9  2  6 46 -24 29 --=+-+=+-+-+++-++

6.               17  8  4  5 29 -30 28 +++--+=+=-=+++-=-

7.              17  8  3  6 42 -41 27 +++-=+-=++-+--=-+

8.           17  9  0  8 34 -35 27 +-+++--+--+--+++-

9.                17  8  2  7 37 -40 26 ---++-+++--=+=++-

10. .       17  7  2  8 45 -36 23 +++---=--++=+--+-

11. .      17  7  2  8 39 -35 23 -+--+=+--+-=+-++-

12. .        17  7  2  8 41 -40 23 +=-=--+-++--++--+

13.         17  7  2  8 28 -34 23 +=++-+-=-++-----+

14.             17  6  4  7 34 -39 22 --==-=-=--++++++-

15.             17  6  4  7 31 -38 22 -++-+--=+-==--+=+

16.             17  5  5  7 31 -35 20 -=+=+=+==+------+

17. .      17  5  4  8 31 -38 19 +=+==---+-=+--+--

18.            17  4  5  8 27 -37 17 ==--=+=---=-+-+-+

19.           17  5  0 12 27 -46 15 -+--+---+++------

20.   17  2  5 10 20 -48 11 -=----==--++-=-=-

 

17-

 

- 1:4

[ .(066-1)-1]

[ .(005-1)-1, ..(303-1)-1, .(122-2)-1, .(488-1)-1]

- 0:6

[ .(170-1)-1, .(515-1)-1, .(357-2)-1, .(402-1)-1, .(202-2)-1, .(248-3)-1]

- . 6:0

[ .(027-3)-1, .(227-3)-1, .(027-2)-1, .(227-1)-2, .(227-2)-1]

.- . 4:1

[ .(077-1)-1, .(002-1)-1, .(509-1)-1, .(099-1)-1]

[ ..(653-1)-1]

.- . 2:1

[ .(379-1)-1, .(226-2)-1]

[ .(053-1)-1]

.- 1:2

[ .(651-1)-1]

[ .(651-2)-1, .(234-2)-1]

- 1:4

[ .(118-1)-1]

[ .(156-1)-1, .(440-2)-1, .(382-1)-2]

- 0:4

[ .(233-1)-1, .(295-1)-1, .(092-1)-1, .(262-1)-1]

- 3:1

[ .(474-1)-1, .(167-1)-1, .(148-1)-1]

[ .(708-2)-1]

- 3:0

[ .(295-2)-1, .(197-3)-1, .(001-1)-1]

 

 

17-

 

166-2 .      72  8-8

332-1 .       69  7-5

098-1 . 68  4-5

066-1 .       68  3-1

296-1 .      67  3-0

377-1 .        66  0-0

166-1 .      65  4-5

277-1 .       65  5-8

702-1 .       65  0-0

187-1 .      63  0-7

 

222-1 .        69  6-7

397-2 .     69  5-7

102-1 .    68  2-7

302-1 .      66  4-7

501-1 .       66  0-4

325-1 .       65  1-3

065-1 .       65  4-5

074-1 .      64  3-5

035-1 ..     62  2-2

247-1 .       59  0-0

 

027-3 .         72  10-1

227-3 .         72  9-4

027-1 .         70  8-3

027-2 .         70  6-5

227-1 .         70  8-6

227-2 .         70  5-5

541-1 .         70  0-0

541-2 .         70  0-0

541-3 .         70  0-0

 

.

077-1 .       71  4-8

002-1 .        67  8-7

509-1 .         67  5-3

646-1 .   66  3-9

281-1 .     66  5-3

099-1 .      65  10-4

197-2 .       64  5-7

605-1 .        62  0-0

197-1 .       61  1-1

 

.

379-1 .        72  10-5

397-1 .     68  8-4

291-1 .       68  7-4

044-1 .       68  7-8

352-1 .       67  6-4

116-1 .       65  0-0

226-2 .        63  3-5

260-1 .       60  1-2

031-1 .      59  0-0

477-1 .       59  0-5

 

.

651-1 .       70  11-4

100-1 .    70  8-6

297-1 .        67  6-5

258-1 .    64  3-3

299-1 .       64  2-3

416-1 .        63  0-0

049-1 .      61  2-5

186-1 .    60  4-3

199-1 .  58  3-6

 

085-1 .         69  6-6

254-2 .         69  7-3

118-1 .       67  7-3

659-1 .    65  3-8

345-1 .      64  5-4

206-1 .        61  2-3

037-1 .       59  1-2

373-1 .        58  6-11

294-1 .        54  0-0

 

687-1 .       69  3-5

038-1 .         68  4-9

305-1 .       64  1-8

312-1 .       63  1-3

168-1 .    61  6-6

440-1 .         61  2-3

307-1 ..     61  0-8

304-1 ..     60  1-2

106-1 ..     59  1-2

350-1 .     58  1-4

 

272-1 .      73  4-5

474-1 .       72  7-2

154-1 .      71  8-3

167-1 .        68  6-3

148-1 .    66  10-4

497-1 .         66  6-4

353-1 .      65  4-2

653-2 ..    61  0-5

392-1 .       51  0-0

 

233-1 .         73  9-0

295-1 .      68  8-5

262-1 .       65  2-2

092-1 .   65  2-6

594-1 .      63  4-4

054-1 .         62  0-2

320-1 .        61  3-5

254-1 .         61  0-4

454-1 .      61  3-7

 

354-1 .        74  6-4

156-1 .      72  13-2

098-2 . 68  6-8

234-1 .      67  4-9

382-1 .        63  4-6

440-2 .         63  7-6

713-2 .         62  0-0

061-1 .       58  0-0

195-1 .       55  2-6

 

651-2 .       72  6-4

390-1 .        68  3-4

389-1 .         68  4-6

234-2 .      66  3-6

334-1 .        65  5-4

226-3 .        63  0-3

001-2 .        63  0-3

713-1 .         62  4-6

417-1 .     62  2-2

 

.

053-1 .        71  7-3

202-1 .      69  5-2

022-1 .       69  9-2

236-1 .     68  5-2

248-1 .      66  7-6

217-1 .     61  5-3

007-1 .       60  0-0

437-1 .       58  3-3

564-1 .     55  1-3

 

.

656-1 .       69  8-5

492-1 .       65  3-5

311-1 .      65  8-5

301-1 .   63  3-5

653-1 ..    63  3-2

577-1 .     63  0-0

440-3 .         62  4-7

159-1 .         60  2-7

006-1 .         54  0-3

 

.

055-1 .       72  8-2

268-1 .      70  10-5

501-2 .       69  5-6

207-1 .      66  5-6

460-1 .       66  6-7

082-1 .      65  6-3

252-1 .       63  0-3

366-1 .  61  1-2

437-2 .       58  0-0

121-1 .      57  4-4

 

170-1 .    72  9-5

402-1 .      71  1-2

515-1 .       70  9-3

357-2 .      68  9-4

202-2 .      67  5-3

248-3 .      66  7-6

090-1 .      65  3-5

357-1 .      63  3-4

091-1 .      62  0-2

 

005-1 .       69  5-5

122-2 .    68  5-3

303-1 ..     67  7-4

488-1 .        66  1-5

122-3 .    65  7-5

122-1 .    65  0-0

394-1 .       65  0-4

035-2 ..     64  4-4

580-1 .    63  1-3

646-2 .   63  1-5

 

295-2 .      69  7-5

033-1 .       68  2-4

197-3 .       68  6-5

202-3 .      67  5-6

380-1 .      65  2-3

001-1 .        64  3-6

464-1 .       63  0-0

226-1 .        63  2-1

234-3 .      61  1-4

437-3 .       58  0-0

 

111-1 .        70  5-3

136-1 .        70  2-2

399-1 .        68  6-6

009-1 .       68  0-2

468-1 .    68  6-3

013-1 .     66  3-2

238-1 .      65  4-8

018-1 .     63  3-4

553-1 .         57  0-0

 

708-2 .     70  7-2

024-1 .      68  5-4

708-1 .     67  7-5

248-2 .      66  2-1

024-2 .      66  4-4

024-3 .      64  4-6

282-1 .       64  3-4

312-2 .       63  1-2

127-1 .      62  1-5

010-1 .     59  0-2