16-

 

16- : +80 =77 -31

16- : +1118 =1011 -879

 

.     .                                         

1.   (156-1)               ( .)       10  4  2   12-5 34 67

2.   (085-1)          ( .)          10  2  4  16-10 32 66

3.   (332-1)           ( .)        10  2  4  21-16 32 65

4.   (354-1)                  ( .)         10  1  5  27-17 31 70

5.   (272-1)                  ( .)        9  4  3   18-9 31 69

6.   (148-1)                 ( .)      9  4  3  15-13 31 62

7.   (170-1)                   ( .)      9  3  4  21-14 30 67

8.   (111-1) Messi                 ( .)          9  3  4  15-10 30 65

9.   (236-1)            ( .)       9  3  4  16-12 30 64

10.  (098-1)                 ( .)   9  3  4  14-10 30 64

11.  (379-1)                    ( .)          9  2  5   13-7 29 66

12.  (268-1)                   ( .)        8  5  3   14-8 29 66

13.  (154-1)                    ( .)        8  5  3   13-7 29 66

14.  (708-2) ( .)       9  2  5  23-18 29 65

15.  (651-2)               ( .)         8  5  3  15-10 29 65

16.  (399-1) -82           ( .)          8  5  3  18-14 29 64

17.  (055-1)                   ( .)         8  4  4  21-14 28 67

18.  (166-2)                ( .)        7  7  2  17-10 28 67

19.  (027-3) -       ( .)           8  4  4   14-8 28 66

20.  (227-3) "."      ( .)           8  4  4   14-8 28 66

21.  (222-1) ....-77           ( .)          9  1  6  17-12 28 65

22.  (687-1)                   ( .)         8  4  4   13-8 28 65

23.  (397-2)      ( .)       7  7  2    7-2 28 65

24.  (397-1)                  ( .)       8  4  4  18-14 28 64

25.  (651-1)                 ( .)         8  4  4  16-12 28 64

26.  (136-1)                  ( .)          8  4  4  14-10 28 64

27.  (066-1)              ( .)         8  4  4  14-11 28 63

28.  (295-2)              ( .)        7  7  2   10-7 28 63

29.  (166-1)                  ( .)        8  4  4  12-11 28 61

30.  (233-1)                  ( .)           7  6  3  23-15 27 68

31.  (474-1)           ( .)         7  6  3   13-6 27 67

32.  (254-2)               ( .)           8  3  5  20-15 27 65

33.  (291-1)                  ( .)         8  3  5  14-10 27 64

34.  (024-1)                 ( .)        7  6  3   10-6 27 64

35.  (077-1)                ( .)         7  5  4  19-14 26 65

36.  (044-1) -            ( .)         8  2  6   12-8 26 64

37.  (390-1)                ( .)          7  5  4  19-15 26 64

38.  (038-1)              ( .)           7  5  4  18-14 26 64

39.  (102-1) -          ( .)      7  5  4   11-7 26 64

40.  (357-2) -99              ( .)        7  5  4    7-4 26 63

41.  (122-2)           ( .)      7  5  4    7-4 26 63

42.  (492-1)                  ( .)         6  8  2  14-12 26 62

43.  (013-1)                  ( .)       7  5  4  15-14 26 61

44.  (302-1)                ( .)        7  5  4  12-11 26 61

45.  (301-1) .            ( .)     7  5  4  18-18 26 60

46.  (053-1)                 ( .)          7  4  5   15-9 25 66

47.  (167-1) -               ( .)          7  4  5  15-12 25 63

48.  (002-1)                    ( .)          6  7  3  13-10 25 63

49.  (122-3)                ( .)      7  4  5  22-20 25 62

50.  (001-1)                ( .)          7  4  5  13-14 25 59

51.  (373-1)                   ( .)          7  4  5  21-25 25 56

52.  (389-1)                   ( .)           6  6  4  15-12 24 63

53.  (005-1)                  ( .)         6  6  4    9-6 24 63

54.  (295-1)             ( .)        5  9  2    5-2 24 63

55.  (303-1)                  ( ..)       6  6  4  14-12 24 62

56.  (033-1)                 ( .)         6  6  4    6-4 24 62

57.  (325-1)                ( .)         6  6  4  14-13 24 61

58.  (238-1) ()        ( .)        6  6  4    9-8 24 61

59.  (082-1)                  ( .)        6  5  5  10-10 23 60

60.  (065-1)                  ( .)         5  7  4  12-11 22 61

61.  (074-1) -           ( .)        6  4  6    6-6 22 60

62.  (380-1) -07              ( .)        5  7  4  10-10 22 60

63.  (234-1)                  ( .)        6  3  7   10-8 21 62

 

64.  (311-1) -23             ( .)        9  3  4  14-12 30 62

65.  (515-1)             ( .)         8  5  3   10-5 29 65

66.  (352-1) ()         ( .)         8  5  3  15-13 29 62

67.  (202-1)                 ( .)        7  6  3   10-5 27 65

68.  (708-1)                ( .)       8  3  5  20-17 27 63

69.  (488-1)                  ( .)          8  3  5  19-18 27 61

70.  (258-1) ( .)      8  3  5  14-15 27 59

71.  (022-1) ...                ( .)         7  5  4   13-8 26 65

72.  (027-1)                ( .)           7  5  4  15-11 26 64

73.  (027-2) -          ( .)           7  5  4  15-11 26 64

74.  (227-1)               ( .)           7  5  4  15-11 26 64

75.  (227-2) "."       ( .)           7  5  4  15-11 26 64

76.  (541-1)                ( .)           7  5  4  15-11 26 64

77.  (541-2) " "       ( .)           7  5  4  15-11 26 64

78.  (541-3) "."         ( .)           7  5  4  15-11 26 64

79.  (009-1)              ( .)         8  2  6  22-19 26 63

80.  (098-2) -               ( .)   8  2  6  19-16 26 63

81.  (187-1)                  ( .)        8  2  6  14-16 26 58

82.  (402-1)                  ( .)        7  4  5  21-16 25 65

83.  (501-2)            ( .)         6  7  3    9-6 25 63

84.  (197-3)                 ( .)         6  7  3    6-3 25 63

85.  (248-1)                ( .)        6  7  3  16-15 25 61

86.  (248-2)                 ( .)        6  7  3  16-15 25 61

87.  (248-3) -69           ( .)        6  7  3  16-15 25 61

88.  (018-1) ()          ( .)       7  4  5  11-12 25 59

89.  (464-1)                     ( .)         7  4  5  15-17 25 58

90.  (468-1)                   ( .)      7  3  6   13-9 24 64

91.  (277-1)            ( .)         6  6  4  17-15 24 62

92.  (100-1) -1      ( .)      5  8  3   13-8 23 65

93.  (202-3)                 ( .)        6  5  5   12-9 23 63

94.  (118-1)             ( .)         6  5  5  15-14 23 61

95.  (024-3)                 ( .)        6  5  5  14-13 23 61

96.  (024-2)                ( .)        5  8  3    6-5 23 61

97.  (305-1) ...                ( .)         6  5  5  12-12 23 60

98.  (594-1)             ( .)        6  5  5  14-15 23 59

99.  (357-1) -72                ( .)        6  5  5  14-16 23 58

100. (127-1)                ( .)        6  5  5  13-15 23 58

101. (577-1) BONO                  ( .)       6  5  5  12-14 23 58

102. (653-1)        ( ..)      6  5  5  16-19 23 57

103. (217-1) .         ( .)       6  5  5  14-17 23 57

104. (207-1)                 ( .)        5  7  4  13-12 22 61

105. (099-1) .             ( .)        5  7  4  11-10 22 61

106. (054-1)             ( .)           6  4  6  21-24 22 57

107. (168-1)                ( .)      6  4  6  12-15 22 57

108. (320-1)                  ( .)          6  4  6   9-12 22 57

109. (197-1)              ( .)         5  7  4  14-17 22 57

110. (702-1) -100               ( .)         5  6  5  13-12 21 61

111. (234-2)                  ( .)        5  6  5    9-8 21 61

112. (197-2)          ( .)         5  6  5    8-9 21 59

113. (282-1)             ( .)         4  9  3  12-13 21 59

114. (382-1) -2                ( .)          5  6  5  10-12 21 58

115. (304-1)                    ( ..)       5  6  5  16-21 21 55

116. (501-1)               ( .)         5  5  6  23-23 20 60

117. (440-2) -           ( .)           5  5  6    5-6 20 59

118. (035-2)                 ( ..)       4  8  4    8-9 20 59

119. (713-2)                  ( .)           5  5  6  10-12 20 58

120. (035-1)                 ( ..)       4  8  4  11-14 20 57

121. (159-1)                 ( .)           5  5  6  13-17 20 56

122. (010-1) ()       ( .)       4  8  4   8-14 20 54

123. (299-1)                 ( .)         3 10  3    3-3 19 60

124. (254-1)              ( .)           5  4  7  17-20 19 57

125. (454-1)                 ( .)        3 10  3    4-7 19 57

126. (049-1)                   ( .)        4  7  5  13-17 19 56

127. (297-1)              ( .)          7  5  4  17-15 26 62

128. (656-1)                   ( .)         6  6  4   14-9 24 65

129. (646-1)                   ( .)     7  3  6    7-6 24 61

130. (460-1) Megion United         ( .)         6  5  5  21-18 23 63

131. (394-1)                    ( .)         6  5  5  21-20 23 61

132. (509-1) .           ( .)           6  4  6  18-15 22 63

133. (202-2)                 ( .)        6  4  6  13-12 22 61

134. (345-1)                  ( .)        5  7  4  17-16 22 61

135. (122-1) 95-80           ( .)      6  4  6  23-23 22 60

136. (377-1) -            ( .)          6  4  6  23-23 22 60

137. (353-1)             ( .)        5  7  4  12-12 22 60

138. (653-2)                 ( ..)      6  4  6  15-17 22 58

139. (031-1) (.)          ( .)        6  4  6  22-26 22 56

140. (296-1)                   ( .)        3 12  1    6-3 21 63

141. (262-1) .         ( .)         6  3  7  13-13 21 60

142. (090-1)                  ( .)        5  6  5    9-9 21 60

143. (091-1)               ( .)        6  3  7  14-16 21 58

144. (350-1)                  ( .)       6  3  7  15-20 21 55

145. (437-1)                    ( .)         5  6  5  11-16 21 55

146. (437-2)                   ( .)         5  6  5  11-16 21 55

147. (437-3)                 ( .)         5  6  5  11-16 21 55

148. (497-1)                   ( .)           5  5  6    9-8 20 61

149. (334-1)                   ( .)          4  8  4  11-11 20 60

150. (001-2)                ( .)          5  5  6  12-13 20 59

151. (646-2)                  ( .)     4  8  4    7-8 20 59

152. (252-1)                  ( .)         5  5  6   9-11 20 58

153. (477-1) 07               ( .)         5  5  6  18-22 20 56

154. (206-1) ""           ( .)          5  5  6  14-18 20 56

155. (007-1)                ( .)         4  8  4  10-14 20 56

156. (037-1)           ( .)         5  5  6   9-14 20 55

157. (092-1)                 ( .)     4  7  5  10-10 19 60

158. (116-1)              ( .)         5  4  7  20-21 19 59

159. (312-2) -84              ( .)         4  7  5  13-14 19 59

160. (580-1) .          ( .)      5  4  7  10-12 19 58

161. (260-1)                  ( .)         4  7  5  12-16 19 56

162. (106-1) .         ( ..)       4  7  5  12-17 19 55

163. (247-1)         ( .)         4  7  5  15-21 19 54

164. (392-1)      ( .)         6  1  9  31-43 19 48

165. (281-1)              ( .)       4  6  6   11-9 18 62

166. (659-1) ()   ( .)      4  6  6  15-15 18 60

167. (440-3) -           ( .)           4  6  6  16-18 18 58

168. (234-3)                ( .)        4  6  6   9-11 18 58

169. (713-1)           ( .)           4  6  6    4-6 18 58

170. (226-1) -           ( .)          3  9  4   7-10 18 57

171. (226-2)            ( .)          3  9  4   7-10 18 57

172. (226-3) -        ( .)          3  9  4   7-10 18 57

173. (366-1)                  ( .)    5  3  8  11-15 18 56

174. (294-1)                   ( .)          4  6  6  12-21 18 51

175. (312-1) -               ( .)         3  8  5    7-8 17 59

176. (417-1) ""         ( .)       2 11  3  10-13 17 57

177. (440-1) -       ( .)           4  4  8   7-10 16 57

178. (186-1)                   ( .)      4  4  8    4-8 16 56

179. (605-1) -70              ( .)          3  7  6   8-12 16 56

180. (307-1)                 ( ..)       1 12  3    6-9 15 57

181. (199-1)                ( .)    2  9  5  10-16 15 54

182. (061-1)               ( .)         2  9  5  10-17 15 53

183. (195-1) (.)         ( .)         4  3  9  14-22 15 52

184. (416-1) -77            ( .)          0 14  2    1-3 14 58

185. (553-1)                    ( .)           3  5  8   8-16 14 52

186. (564-1)                ( .)       2  8  6  11-19 14 52

187. (006-1)               ( .)           3  5  8   8-18 14 50

188. (121-1) -86            ( .)        1 10  5   6-12 13 54

 

.

 

1

                                                              

1.  - (102-1)       16  9  4  3 13 - 8 31 +++-+=+=+++=-=-+  64

2.  (077-1)            16  8  5  3 19 -11 29 =-++=-==-++++++=  65

3.  (098-1)             16  7  5  4 14 -10 26 =+++-=-==+-=+++-  64

4.  (397-2)  16  6  6  4 14 -10 24 -+-+++===+-==+=-  65

5.  ....-77 (222-1)        16  5  8  3 13 - 9 23 +-=+==-++-=+====  65

6.  - (027-2)       16  5  8  3 15 -11 23 --=+-+===+==+==+  64

7.  (325-1)            16  7  2  7 14 -14 23 -++--++=+---+-=+  61

8.  (002-1)                16  6  4  6 15 -11 22 =+--+-=-+-+++==-  63

9.  - (074-1)        16  5  3  8 12 -20 18 +---+=+=-++=----  60

10. (166-1)              16  3  7  6 10 -18 16 =-+=-=+==----==+  61

11. (197-1)          16  1  7  8  7 -15 10 =---=--+--==-===  57

12. (035-1)             16  1  7  8  8 -17 10 =+-===----=---==  57

 

 

16-

(098-1) - - (102-1)   0:1

(166-1) - - (074-1)   2:0

(035-1) - (197-1)   1:1

....-77 (222-1) - (077-1)   0:0

(325-1) - (002-1)   1:0

(397-2) - - (027-2)   1:2

 

2

                                                              

1.  -1 (100-1)   16  6  9  1 16 -10 27 =++++=======+-+=  65

2.  . (509-1)        16  8  3  5 20 -13 27 =+----++=-++++=+  63

3.  (118-1)         16  7  3  6 12 -13 24 -++-=+-++-=+=--+  61

4.  (226-2)        16  6  6  4 13 - 9 24 +-+=+-+=++=-===-  57

5.  - (044-1)         16  5  8  3 13 -10 23 +==+=+=-==+=+-=-  64

6.  (379-1)                16  6  4  6 16 -12 22 +-+=-=-+-+=--+=+  66

7.  (260-1)              16  5  6  5 11 -11 21 =--+=+==--+=+-=+  56

8.  (297-1)          16  4  7  5 13 -17 19 -++=+=--=--==+==  62

9.  (299-1)             16  4  7  5 12 -14 19 ==--++=+=+=--==-  60

10. (197-2)      16  3  8  5 11 -13 17 +-====-==+=--+=-  59

11. (186-1)               16  4  4  8 12 -20 16 -+-=--+-=+-+--==  56

12. 07 (477-1)            16  3  5  8 14 -21 14 ---=--+-=--+=+==  56

 

 

16-

(197-2) - (260-1)   0:2

. (509-1) - (226-2)   2:0

- (044-1) - (118-1)   0:2

(379-1) - (299-1)   1:0

07 (477-1) - (297-1)   1:1

-1 (100-1) - (186-1)   1:1

 

3

                                                              

1.  (687-1)               16  8  6  2 16 - 7 30 +=+=+++=+=--++==  65

2.  (038-1)          16  7  7  2 15 - 8 28 =+==++-+-==+=+=+  64

3.  () (659-1) 16  8  1  7 18 -17 25 +++--+--=+-+++--  60

4.  (304-1)                16  6  5  5 14 -13 23 =-+=--++-++-=+==  55

5.  "" (206-1)        16  6  4  6 18 -18 22 -+-+-==-+==+-++-  56

6.  . (106-1)      16  4 10  2 13 -10 22 =++====-==++=-==  55

7.  (294-1)               16  6  4  6 20 -27 22 ---=+-=++-=++-=+  51

8.  (307-1)             16  5  5  6 14 -13 20 ---=+-++-+=-=+==  57

9.  (373-1)               16  5  4  7 16 -16 19 --+=--+++-=-+-==  56

10. (350-1)              16  4  7  5 16 -20 19 +-==++-=-==+--==  55

11. - (440-1)    16  3  7  6 13 -14 16 ++-===--+==---==  57

12. (168-1)            16  0  8  8  7 -17  8 ==-=-==---=---==  57

 

 

16-

"" (206-1) - (038-1)   1:2

(294-1) - () (659-1)   2:0

(373-1) - (687-1)   1:1

. (106-1) - - (440-1)   1:1

(168-1) - (350-1)   0:0

(304-1) - (307-1)   0:0

 

4

                                                              

1.  (154-1)                16  9  4  3 15 - 8 31 -+=++-=+=++++-=+  66

2.  (272-1)              16  8  5  3 15 - 7 29 +---++++==+++===  69

3.  (474-1)       16  8  3  5 13 -12 27 -+-+=+-+=-++++=-  67

4.  (156-1)           16  6  7  3 17 -12 25 =+=+-+=+=+-==+-=  67

5.  (233-1)              16  6  5  5 19 -14 23 +=+---++===-+=+-  68

6.  (148-1)             16  5  6  5 11 -11 21 =-++=-=-+-+=-==+  62

7.  . (262-1)      16  6  3  7 13 -17 21 --+=+-++---=-=++  60

8.  (295-1)         16  4  6  6 11 -12 18 -=++=+--=+--=-==  63

9.  (497-1)               16  3  7  6  8 -13 16 ==--=+=--++=-==-  61

10. (454-1)             16  4  4  8 12 -19 16 +++-==--=-----=+  57

11. (353-1)         16  3  6  7  9 -13 15 +=----=-+-===+=-  60

12. (092-1)             16  1 10  5  7 -12 13 =--====-=+-===-=  60

 

 

16-

(148-1) - (474-1)   2:0

(154-1) - (353-1)   1:0

(272-1) - (156-1)   0:0

(497-1) - (454-1)   0:1

(092-1) - (295-1)   1:1

(233-1) - . (262-1)   1:2

 

5

                                                              

1.  (354-1)              16 11  2  3 23 -11 35 +--++=+++-++++=+  70

2.  ... (022-1)             16  9  3  4 18 -12 30 =+---=+++++=++-+  65

3.  (053-1)             16  7  6  3 14 -10 27 =-==++=+++-++==-  66

4.  - (440-2)        16  6  6  4 13 - 8 24 =++++===++--=-=-  59

5.  (024-2)            16  6  5  5 12 - 7 23 =+-=-+--=++=-+=+  61

6.  (234-2)              16  5  8  3  9 - 8 23 =+==++-=+===--=+  61

7.  (202-1)             16  5  7  4 13 - 8 22 --==+==-=++-=+=+  65

8.  (248-1)            16  7  1  8 10 -13 22 -+++--=+---++-+-  61

9.  (713-1)       16  3  8  5 11 -16 17 =-==++=--=+=-==-  58

10. (.) (195-1)      16  4  1 11 10 -22 13 +++---------+-=-  52

11. (007-1)            16  2  6  8  9 -17 12 =-+=--+=--==--=-  56

12. (437-1)                16  2  5  9  7 -17 11 =-----==---=-+=+  55

 

 

16-

(.) (195-1) - (234-2)   0:1

(437-1) - - (440-2)   1:0

(354-1) - (248-1)   2:1

(713-1) - (024-2)   0:2

(007-1) - (202-1)   0:1

... (022-1) - (053-1)   2:0

 

6

                                                              

1.  (501-2)        16  9  4  3 16 - 8 31 =+=-=+++=++-++-+  63

2.  (170-1)               16  7  5  4 16 -11 26 +===++=---+=++-+  67

3.  (656-1)               16  6  8  2 17 - 8 26 -==+=+=++-===++=  65

4.  (366-1)              16  6  6  4 15 - 9 24 +--=+=-==++=-=++  56

5.  (268-1)               16  6  5  5 13 - 9 23 +=++--+=++==-=--  66

6.  Megion United (460-1)      16  6  5  5 15 -17 23 --=-+==+=-=++-++  63

7.  (207-1)             16  6  3  7 11 -14 21 -+++=-+=-+-=+---  61

8.  (234-1)              16  4  8  4 12 -10 20 -+===+-=++-==-==  62

9.  - (440-3)        16  5  5  6  9 -16 20 ++==-+=-+--=--=+  58

10. -23 (311-1)          16  4  4  8  9 -16 16 +-==--==--+--++-  62

11. (564-1)            16  3  7  6 11 -16 16 =-==+--==+=+=---  52

12. (437-2)               16  2  4 10  8 -18 10 -=----=----==++-  55

 

 

16-

(234-1) - (656-1)   0:0

(564-1) - - (440-3)   0:1

-23 (311-1) - (170-1)   0:3

(207-1) - (501-2)   1:2

(268-1) - Megion United (460-1)   1:2

(366-1) - (437-2)   2:1

 

7

                                                              

1.  (402-1)              16  7  5  4 15 -13 26 =-===-+-+-+++=++  65

2.  (024-1)             16  6  6  4 13 - 6 24 ++-+-+-+=+==-===  64

3.  (646-2)              16  6  6  4 13 -11 24 -==-+=+=-++=-+=+  59

4.  (005-1)              16  6  5  5  9 - 7 23 =++--+=++=-=+=--  63

5.  (488-1)              16  5  8  3 12 -11 23 ==-=+==+--=++=+=  61

6.  -69 (248-3)        16  5  8  3  8 - 7 23 ===+-===--=++=++  61

7.  -99 (357-2)           16  5  7  4 12 -12 22 -===+==-+=+=-+-+  63

8.  (197-3)             16  5  6  5 11 - 9 21 =-+=+====+---+-+  63

9.  (295-2)          16  3  8  5  5 - 8 17 =+=+=+===-=---=-  63

10. . (580-1)       16  4  5  7  8 -16 17 =-==--=+-=+-+-+-  58

11. (035-2)             16  4  4  8 12 -14 16 ++--+=--=+-=--=-  59

12. (033-1)             16  3  6  7  7 -11 15 =-+=--=-+=-=+=--  62

 

 

16-

-69 (248-3) - (035-2)   2:1

-99 (357-2) - (005-1)   1:0

(402-1) - (295-2)   2:0

(488-1) - (024-1)   0:0

. (580-1) - (197-3)   0:1

(646-2) - (033-1)   1:0

 

8

                                                              

1.  (024-3)             16  8  5  3 12 - 6 29 +=++++-=-+-=+==+  61

2.  () (238-1)     16  7  6  3 13 - 7 27 ==+=++=-+++=--=+  61

3.  -82 (399-1)        16  6  5  5  8 - 6 23 +=-=++=+---+==-+  64

4.  (202-3)             16  6  5  5 18 -14 23 -++-++=-=+--+===  63

5.  (013-1)              16  5  8  3  9 - 8 23 =++==-=-=++=+==-  61

6.  (248-2)             16  5  7  4 12 -12 22 =+-=--+===-=+++=  61

7.  (708-1)            16  5  6  5 14 -13 21 =-+==-==-=++--++  63

8.  (464-1)                 16  5  5  6  6 -11 20 +--==-=+--+-=+=+  58

9.  () (018-1)       16  5  4  7  9 -11 19 --++=+=++--=-=--  59

10. . (217-1)      16  4  7  5  7 - 9 19 ==-=-+=++-+===--  57

11. (437-3)             16  3  5  8  8 -13 14 =+----=-+=--==+-  55

12. (282-1)         16  2  7  7  8 -14 13 ---=--====++-==-  59

 

 

16-

(437-3) - () (238-1)   0:1

(464-1) - () (018-1)   1:0

(013-1) - (708-1)   1:3

-82 (399-1) - (282-1)   1:0

(202-3) - (248-2)   2:2

. (217-1) - (024-3)   0:1

 

 

 

 

16-

 

                                       

1.  .       16 11  1  4 41 -22 34 ++-+=+++++---+++

2.             16  9  2  5 42 -27 29 =--++++-+-++++-=

3.  .       16  9  2  5 40 -36 29 +--+++=++-+--+=+

4.               16  9  1  6 40 -32 28 --++-=++-+-++++-

5.               16  8  4  4 29 -27 28 +++--+=+=-=+++-=

6.           16  9  0  7 33 -32 27 +-+++--+--+--+++

7.     16  8  2  6 40 -24 26 --=+-+=+-+-+++-+

8.                16  8  2  6 36 -36 26 ---++-+++--=+=++

9.              16  7  3  6 38 -40 24 +++-=+-=++-+--=-

10. .       16  7  2  7 45 -30 23 +++---=--++=+--+

11. .      16  7  2  7 38 -33 23 -+--+=+--+-=+-++

12.             16  6  4  6 33 -35 22 --==-=-=--++++++

13. .        16  6  2  8 37 -39 20 +=-=--+-++--++--

14.         16  6  2  8 25 -34 20 +=++-+-=-++-----

15. .      16  5  4  7 30 -34 19 +=+==---+-=+--+-

16.             16  5  4  7 27 -37 19 -++-+--=+-==--+=

17.             16  4  5  7 27 -35 17 -=+=+=+==+------

18.           16  5  0 11 27 -40 15 -+--+---+++-----

19.            16  3  5  8 25 -36 14 ==--=+=---=-+-+-

20.   16  2  5  9 20 -44 11 -=----==--++-=-=

 

16-

 

- 3:2

[ .(066-1)-1, .(296-1)-1, .(332-1)-1]

[ .(170-1)-1, .(515-1)-1]

- . 0:5

[ .(055-1)-1, .(268-1)-1, .(082-1)-1, .(460-1)-2]

- . 4:0

[ .(027-3)-1, .(227-3)-1, .(227-1)-1, .(227-2)-1]

.- . 0:4

[ .(202-1)-1, .(236-1)-1, .(022-1)-1, .(248-1)-1]

.- 4:2

[ .(291-1)-1, .(379-1)-1, .(397-1)-1, .(352-1)-1]

[ .(390-1)-1, .(334-1)-1]

.- 4:2

[ .(297-1)-1, .(186-1)-1, .(258-1)-1, .(199-1)-1]

[ .(156-1)-1, .(354-1)-1]

- 4:2

[ .(085-1)-2, .(118-1)-1, .(345-1)-1]

[ .(233-1)-1, .(594-1)-1]

- 2:2

[ .(168-1)-1, .(440-1)-1]

[ .(154-1)-1, .(148-1)-1]

- 1:1

[ .(122-3)-1]

[ .(399-1)-1]

- 0:3

[ .(708-1)-1, .(024-2)-1, .(282-1)-1]

 

 

 

15-

 

166-2 .      67  8-7

332-1 .       65  7-4

098-1 . 64  4-4

066-1 .       63  2-1

296-1 .      63  3-0

277-1 .       62  5-7

166-1 .      61  4-5

702-1 .       61  0-0

377-1 .        60  0-0

187-1 .      58  0-7

 

222-1 .        65  6-6

397-2 .     65  5-6

102-1 .    64  2-6

302-1 .      61  4-6

325-1 .       61  1-2

065-1 .       61  4-4

074-1 .      60  3-5

501-1 .       60  0-4

035-1 ..     57  2-2

247-1 .       54  0-0

 

027-3 .         66  9-1

227-3 .         66  8-4

027-1 .         64  8-3

027-2 .         64  5-5

227-1 .         64  6-6

227-2 .         64  4-5

541-1 .         64  0-0

541-2 .         64  0-0

541-3 .         64  0-0

 

.

077-1 .       65  3-8

002-1 .        63  7-7

509-1 .         63  4-3

281-1 .     62  5-3

099-1 .      61  9-4

646-1 .   61  3-8

197-2 .       59  5-7

197-1 .       57  1-1

605-1 .        56  0-0

 

.

379-1 .        66  9-5

397-1 .     64  8-4

291-1 .       64  7-4

044-1 .       64  7-7

352-1 .       62  6-4

116-1 .       59  0-0

226-2 .        57  2-5

031-1 .      56  0-0

477-1 .       56  0-5

260-1 .       56  1-2

 

.

100-1 .    65  8-5

651-1 .       64  10-4

297-1 .        62  6-5

299-1 .       60  2-2

258-1 .    59  3-3

416-1 .        58  0-0

049-1 .      56  2-5

186-1 .    56  4-3

199-1 .  54  3-6

 

085-1 .         66  6-5

254-2 .         65  7-3

118-1 .       61  6-3

345-1 .      61  5-3

659-1 .    60  3-8

373-1 .        56  6-9

206-1 .        56  2-3

037-1 .       55  1-2

294-1 .        51  0-0

 

687-1 .       65  3-4

038-1 .         64  4-8

305-1 .       60  1-7

312-1 .       59  1-2

168-1 .    57  6-6

440-1 .         57  2-3

307-1 ..     57  0-8

304-1 ..     55  1-2

350-1 .     55  1-4

106-1 ..     55  1-2

 

272-1 .      69  4-4

474-1 .       67  6-2

154-1 .      66  8-3

167-1 .        63  5-3

148-1 .    62  9-4

497-1 .         61  6-4

353-1 .      60  4-2

653-2 ..    58  0-5

392-1 .       48  0-0

 

233-1 .         68  8-0

295-1 .      63  7-5

262-1 .       60  1-2

092-1 .   60  1-6

594-1 .      59  4-4

054-1 .         57  0-2

320-1 .        57  3-5

254-1 .         57  0-4

454-1 .      57  3-7

 

354-1 .        70  6-4

156-1 .      67  12-2

098-2 . 63  6-8

234-1 .      62  4-8

440-2 .         59  6-6

382-1 .        58  2-6

713-2 .         58  0-0

061-1 .       53  0-0

195-1 .       52  2-6

 

651-2 .       65  5-4

390-1 .        64  3-3

389-1 .         63  4-6

234-2 .      61  2-6

334-1 .        60  5-4

001-2 .        59  0-3

713-1 .         58  4-6

226-3 .        57  0-3

417-1 .     57  2-2

 

.

053-1 .        66  6-3

202-1 .      65  5-1

022-1 .       65  9-2

236-1 .     64  5-2

248-1 .      61  7-6

217-1 .     57  5-2

007-1 .       56  0-0

437-1 .       55  3-3

564-1 .     52  1-3

 

.

656-1 .       65  8-4

492-1 .       62  3-4

311-1 .      62  8-4

301-1 .   60  3-4

577-1 .     58  0-0

440-3 .         58  4-7

653-1 ..    57  2-2

159-1 .         56  2-7

006-1 .         50  0-3

 

.

055-1 .       67  8-1

268-1 .      66  10-4

501-2 .       63  5-6

460-1 .       63  6-5

207-1 .      61  5-5

082-1 .      60  6-2

252-1 .       58  0-3

366-1 .  56  1-2

437-2 .       55  0-0

121-1 .      54  4-4

 

170-1 .    67  8-5

515-1 .       65  8-3

402-1 .      65  0-2

357-2 .      63  8-4

248-3 .      61  6-6

202-2 .      61  4-3

090-1 .      60  3-5

357-1 .      58  3-4

091-1 .      58  0-2

 

122-2 .    63  4-3

005-1 .       63  4-5

122-3 .    62  7-4

303-1 ..     62  6-4

488-1 .        61  0-5

394-1 .       61  0-4

122-1 .    60  0-0

035-2 ..     59  4-4

646-2 .   59  1-5

580-1 .    58  1-3

 

295-2 .      63  6-5

197-3 .       63  5-5

202-3 .      63  5-6

033-1 .       62  2-4

380-1 .      60  2-3

001-1 .        59  2-6

464-1 .       58  0-0

234-3 .      58  1-4

226-1 .        57  2-1

437-3 .       55  0-0

 

111-1 .        65  5-2

399-1 .        64  6-5

136-1 .        64  2-2

468-1 .    64  6-3

009-1 .       63  0-2

013-1 .     61  3-2

238-1 .      61  4-7

018-1 .     59  3-4

553-1 .         52  0-0

 

708-2 .     65  6-2

024-1 .      64  5-3

708-1 .     63  7-4

248-2 .      61  2-1

024-3 .      61  4-5

024-2 .      61  4-4

282-1 .       59  3-4

312-2 .       59  1-2

127-1 .      58  1-5

010-1 .     54  0-2