14-

 

14- : +65 =76 -47

14- : +984 =800 -848

 

.     .                                         

1.   (156-1)               ( .)        9  3  2   11-5 30 63

2.   (085-1)          ( .)           9  1  4  13-10 28 60

3.   (272-1)                  ( .)        8  3  3   17-9 27 65

4.   (222-1) ....-77           ( .)          9  0  5  17-11 27 63

5.   (148-1)                 ( .)      8  3  3  14-13 27 58

6.   (474-1)           ( .)         7  5  2   13-5 26 65

7.   (055-1)                   ( .)         8  2  4  20-13 26 64

8.   (687-1)                   ( .)         8  2  4   12-7 26 62

9.   (651-2)               ( .)         7  5  2   14-9 26 62

10.  (397-2)      ( .)       7  5  2    7-2 26 62

11.  (111-1) Messi                 ( .)          8  2  4  14-10 26 61

12.  (136-1)                  ( .)          8  2  4  14-10 26 61

13.  (236-1)            ( .)       8  2  4  15-12 26 60

14.  (332-1)           ( .)         8  2  4  18-16 26 59

15.  (098-1)                 ( .)   8  2  4   11-9 26 59

16.  (354-1)                  ( .)          8  1  5  23-16 25 64

17.  (044-1) -            ( .)         8  1  5   12-7 25 62

18.  (268-1)                   ( .)        7  4  3   13-8 25 62

19.  (154-1)                    ( .)        7  4  3   12-7 25 62

20.  (708-2) ( .)       8  1  5  22-18 25 61

21.  (399-1) -82           ( .)          7  4  3  17-14 25 60

22.  (053-1)                 ( .)          7  3  4   15-8 24 64

23.  (166-2)                ( .)        6  6  2   15-9 24 63

24.  (170-1)                   ( .)      7  3  4  18-13 24 62

25.  (027-3) -       ( .)           7  3  4   12-7 24 62

26.  (227-3) "."      ( .)           7  3  4   12-7 24 62

27.  (254-2)               ( .)           7  3  4  17-13 24 61

28.  (167-1) -               ( .)          7  3  4  15-11 24 61

29.  (002-1)                    ( .)          6  6  2   13-9 24 61

30.  (397-1)                  ( .)       7  3  4  17-14 24 60

31.  (651-1)                 ( .)         7  3  4  14-11 24 60

32.  (357-2) -99              ( .)        7  3  4    7-4 24 60

33.  (066-1)              ( .)         7  3  4  13-11 24 59

34.  (295-2)              ( .)        6  6  2    9-7 24 59

35.  (013-1)                  ( .)       7  3  4  14-13 24 58

36.  (166-1)                  ( .)        7  3  4  11-11 24 57

37.  (233-1)                  ( .)           6  5  3  21-14 23 64

38.  (077-1)                ( .)         6  5  3  18-13 23 62

39.  (379-1)                    ( .)          7  2  5   11-7 23 61

40.  (005-1)                  ( .)         6  5  3    9-5 23 61

41.  (291-1)                  ( .)         7  2  5   12-9 23 60

42.  (024-1)                 ( .)        6  5  3    9-6 23 60

43.  (373-1)                   ( .)          7  2  5  19-23 23 53

44.  (038-1)              ( .)           6  4  4  17-14 22 60

45.  (390-1)                ( .)          6  4  4  17-14 22 60

46.  (389-1)                   ( .)           6  4  4  14-11 22 60

47.  (102-1) -          ( .)      6  4  4   10-7 22 60

48.  (295-1)             ( .)        5  7  2    5-2 22 60

49.  (033-1)                 ( .)         6  4  4    6-4 22 59

50.  (122-2)           ( .)      6  4  4    6-4 22 59

51.  (325-1)                ( .)         6  4  4  13-12 22 58

52.  (492-1)                  ( .)         5  7  2  12-11 22 58

53.  (302-1)                ( .)        6  4  4  11-11 22 57

54.  (065-1)                  ( .)         5  6  3   12-9 21 60

55.  (074-1) -           ( .)        6  3  5    6-5 21 58

56.  (082-1)                  ( .)        6  3  5    9-9 21 57

57.  (001-1)                ( .)          6  3  5  11-13 21 55

58.  (303-1)                  ( ..)       5  5  4  12-12 20 57

59.  (380-1) -07              ( .)        5  5  4  10-10 20 57

60.  (238-1) ()        ( .)        5  5  4    8-8 20 57

61.  (301-1) .            ( .)     5  5  4  14-17 20 54

62.  (234-1)                  ( .)        6  1  7    9-7 19 59

63.  (122-3)                ( .)      5  4  5  18-19 19 56

 

64.  (311-1) -23             ( .)        7  3  4  10-11 24 56

65.  (202-1)                 ( .)        6  5  3    9-5 23 61

66.  (515-1)             ( .)         6  5  3    8-5 23 60

67.  (352-1) ()         ( .)         6  5  3  13-13 23 57

68.  (018-1) ()          ( .)       7  2  5  11-12 23 56

69.  (258-1) ( .)      7  2  5  13-15 23 55

70.  (022-1) ...                ( .)         6  4  4   12-8 22 61

71.  (027-1)                ( .)           6  4  4  13-10 22 60

72.  (027-2) -          ( .)           6  4  4  13-10 22 60

73.  (227-1)               ( .)           6  4  4  13-10 22 60

74.  (227-2) "."       ( .)           6  4  4  13-10 22 60

75.  (541-1)                ( .)           6  4  4  13-10 22 60

76.  (541-2) " "       ( .)           6  4  4  13-10 22 60

77.  (541-3) "."         ( .)           6  4  4  13-10 22 60

78.  (098-2) -               ( .)   7  1  6  16-15 22 58

79.  (099-1) .             ( .)        5  6  3   11-9 21 59

80.  (501-2)            ( .)         5  6  3    8-6 21 59

81.  (197-3)                 ( .)         5  6  3    5-3 21 59

82.  (708-1)                ( .)       6  3  5  17-17 21 57

83.  (305-1) ...                ( .)         6  3  5  11-11 21 57

84.  (488-1)                  ( .)          6  3  5  17-18 21 56

85.  (357-1) -72                ( .)        6  3  5  14-16 21 55

86.  (127-1)                ( .)        6  3  5  13-15 21 55

87.  (464-1)                     ( .)         6  3  5  14-17 21 54

88.  (217-1) .         ( .)       6  3  5  13-16 21 54

89.  (468-1)                   ( .)      6  2  6   12-9 20 60

90.  (234-2)                  ( .)        5  5  4    9-7 20 59

91.  (277-1)            ( .)         5  5  4  15-14 20 58

92.  (207-1)                 ( .)        5  5  4  12-11 20 58

93.  (009-1)              ( .)         6  2  6  17-18 20 56

94.  (382-1) -2                ( .)          5  5  4  10-11 20 56

95.  (197-1)              ( .)         5  5  4  13-16 20 54

96.  (187-1)                  ( .)        6  2  6  11-15 20 53

97.  (100-1) -1      ( .)      4  7  3   11-7 19 61

98.  (202-3)                 ( .)        5  4  5   11-9 19 59

99.  (702-1) -100               ( .)         5  4  5  13-12 19 58

100. (402-1)                  ( .)        5  4  5  16-16 19 57

101. (118-1)             ( .)         5  4  5  14-14 19 57

102. (024-3)                 ( .)        5  4  5  12-12 19 57

103. (440-2) -           ( .)           5  4  5    5-5 19 57

104. (024-2)                ( .)        4  7  3    5-5 19 57

105. (197-2)          ( .)         5  4  5    7-8 19 56

106. (248-1)                ( .)        4  7  3  13-14 19 56

107. (248-2)                 ( .)        4  7  3  13-14 19 56

108. (248-3) -69           ( .)        4  7  3  13-14 19 56

109. (282-1)             ( .)         4  7  3  12-13 19 56

110. (594-1)             ( .)        5  4  5  12-14 19 55

111. (577-1) BONO                  ( .)       5  4  5  11-14 19 54

112. (304-1)                    ( ..)       5  4  5  16-21 19 52

113. (653-1)        ( ..)      5  4  5  13-18 19 52

114. (501-1)               ( .)         5  3  6  22-22 18 57

115. (035-2)                 ( ..)       4  6  4    8-9 18 56

116. (254-1)              ( .)           5  3  6  16-18 18 55

117. (713-2)                  ( .)           5  3  6   9-11 18 55

118. (035-1)                 ( ..)       4  6  4  11-14 18 54

119. (054-1)             ( .)           5  3  6  19-23 18 53

120. (159-1)                 ( .)           5  3  6  12-16 18 53

121. (168-1)                ( .)      5  3  6  11-15 18 53

122. (320-1)                  ( .)          5  3  6   8-12 18 53

123. (010-1) ()       ( .)       4  6  4   8-14 18 51

124. (299-1)                 ( .)         3  8  3    3-3 17 57

125. (454-1)                 ( .)        3  8  3    4-7 17 54

126. (049-1)                   ( .)        4  5  5  13-17 17 53

 

127. (656-1)                   ( .)         5  5  4   12-8 20 61

128. (509-1) .           ( .)           6  2  6  18-15 20 60

129. (646-1)                   ( .)     6  2  6    6-6 20 57

130. (297-1)              ( .)          5  5  4  14-14 20 57

131. (353-1)             ( .)        5  5  4  11-11 20 57

132. (497-1)                   ( .)           5  4  5    9-7 19 59

133. (334-1)                   ( .)          4  7  3  11-10 19 58

134. (202-2)                 ( .)        5  3  6  12-12 18 57

135. (345-1)                  ( .)        4  6  4  16-16 18 57

136. (377-1) -            ( .)          5  3  6  21-22 18 56

137. (007-1)                ( .)         4  6  4  10-14 18 53

138. (031-1) (.)          ( .)        5  3  6  20-26 18 51

139. (659-1) ()   ( .)      4  5  5  15-14 17 58

140. (296-1)                   ( .)        2 11  1    4-3 17 58

141. (092-1)                 ( .)     4  5  5    9-9 17 57

142. (460-1) Megion United         ( .)         4  5  5  17-18 17 56

143. (312-2) -84              ( .)         4  5  5  12-13 17 56

144. (234-3)                ( .)        4  5  5   9-10 17 56

145. (090-1)                  ( .)        4  5  5    8-9 17 56

146. (713-1)           ( .)           4  5  5    4-5 17 56

147. (226-1) -           ( .)          3  8  3    7-8 17 56

148. (226-2)            ( .)          3  8  3    7-8 17 56

149. (226-3) -        ( .)          3  8  3    7-8 17 56

150. (091-1)               ( .)        5  2  7  13-16 17 54

151. (394-1)                    ( .)         4  5  5  16-19 17 54

152. (106-1) .         ( ..)       4  5  5  12-17 17 52

153. (350-1)                  ( .)       5  2  7  14-20 17 51

154. (437-1)                    ( .)         4  5  5  10-16 17 51

155. (437-2)                   ( .)         4  5  5  10-16 17 51

156. (437-3)                 ( .)         4  5  5  10-16 17 51

157. (281-1)              ( .)       4  4  6   10-8 16 59

158. (312-1) -               ( .)         3  7  4    7-7 16 57

159. (440-3) -           ( .)           4  4  6  15-17 16 55

160. (001-2)                ( .)          4  4  6  11-13 16 55

161. (646-2)                  ( .)     3  7  4    6-8 16 55

162. (252-1)                  ( .)         4  4  6   8-11 16 54

163. (122-1) 95-80           ( .)      4  4  6  17-22 16 52

164. (477-1) 07               ( .)         4  4  6  16-21 16 52

165. (206-1) ""           ( .)          4  4  6  12-17 16 52

166. (653-2)                 ( ..)      4  4  6  11-16 16 52

167. (037-1)           ( .)         4  4  6   7-13 16 51

168. (116-1)              ( .)         4  3  7  18-20 15 55

169. (262-1) .         ( .)         4  3  7  11-13 15 55

170. (366-1)                  ( .)    4  3  7  10-13 15 54

171. (580-1) .          ( .)      4  3  7   8-11 15 54

172. (605-1) -70              ( .)          3  6  5   8-11 15 54

173. (417-1) ""         ( .)       2  9  3  10-13 15 54

174. (260-1)                  ( .)         3  6  5  10-16 15 51

175. (247-1)         ( .)         3  6  5  13-20 15 50

176. (440-1) -       ( .)           4  2  8    6-9 14 54

177. (186-1)                   ( .)      4  2  8    4-8 14 53

178. (195-1) (.)         ( .)         4  2  8  14-20 14 51

179. (294-1)                   ( .)          3  5  6  11-21 14 47

180. (307-1)                 ( ..)       1 10  3    6-9 13 54

181. (199-1)                ( .)    2  7  5  10-16 13 51

182. (553-1)                    ( .)           3  4  7   8-15 13 50

183. (564-1)                ( .)       2  7  5  11-18 13 50

184. (061-1)               ( .)         2  7  5  10-17 13 50

185. (392-1)      ( .)         4  1  9  25-41 13 41

186. (416-1) -77            ( .)          0 12  2    1-3 12 55

187. (006-1)               ( .)           3  3  8   8-18 12 47

188. (121-1) -86            ( .)        1  8  5   6-12 11 51

 

.

 

1

                                                            

1.  - (102-1)       14  8  4  2 12 - 7 28 +++-+=+=+++=-=  60

2.  (077-1)            14  7  4  3 18 -11 25 =-++=-==-+++++  62

3.  (397-2)  14  6  5  3 13 - 8 23 -+-+++===+-==+  62

4.  (098-1)             14  6  5  3 12 - 9 23 =+++-=-==+-=++  59

5.  ....-77 (222-1)        14  5  6  3 13 - 9 21 +-=+==-++-=+==  63

6.  (002-1)                14  6  3  5 15 -10 21 =+--+-=-+-+++=  61

7.  - (027-2)       14  4  7  3 13 -10 19 --=+-+===+==+=  60

8.  (325-1)            14  6  1  7 13 -14 19 -++--++=+---+-  58

9.  - (074-1)        14  5  3  6 12 -16 18 +---+=+=-++=--  58

10. (166-1)              14  2  6  6  8 -18 12 =-+=-=+==----=  57

11. (197-1)          14  1  5  8  6 -14  8 =---=--+--==-=  54

12. (035-1)             14  1  5  8  7 -16  8 =+-===----=---  54

 

 

14-

(098-1) - (035-1)   1:0

(166-1) - (197-1)   0:0

- (074-1) - (077-1)   1:2

- (102-1) - (002-1)   0:0

....-77 (222-1) - - (027-2)   0:0

(325-1) - (397-2)   0:1

 

2

                                                            

1.  -1 (100-1)   14  5  8  1 14 - 9 23 =++++=======+-  61

2.  . (509-1)        14  7  2  5 18 -13 23 =+----++=-++++  60

3.  (226-2)        14  6  5  3 13 - 7 23 +-+=+-+=++=-==  56

4.  - (044-1)         14  5  7  2 13 - 8 22 +==+=+=-==+=+-  62

5.  (118-1)         14  6  3  5 10 -12 21 -++-=+-++-=+=-  57

6.  (379-1)                14  5  3  6 14 -11 18 +-+=-=-+-+=--+  61

7.  (299-1)             14  4  6  4 12 -13 18 ==--++=+=+=--=  57

8.  (297-1)          14  4  5  5 11 -15 17 -++=+=--=--==+  57

9.  (260-1)              14  4  5  5  9 -11 17 =--+=+==--+=+-  51

10. (197-2)      14  3  7  4 11 -11 16 +-====-==+=--+  56

11. (186-1)               14  4  2  8 11 -19 14 -+-=--+-=+-+--  53

12. 07 (477-1)            14  3  3  8 13 -20 12 ---=--+-=--+=+  52

 

 

14-

(197-2) - - (044-1)   2:0

. (509-1) - (118-1)   1:0

(226-2) - (299-1)   0:0

(260-1) - (297-1)   0:1

(379-1) - (186-1)   1:0

07 (477-1) - -1 (100-1)   2:0

 

3

                                                            

1.  (687-1)               14  8  4  2 15 - 6 28 +=+=+++=+=--++  62

2.  () (659-1) 14  8  1  5 18 -14 25 +++--+--=+-+++  58

3.  (038-1)          14  6  6  2 13 - 7 24 =+==++-+-==+=+  60

4.  (304-1)                14  6  3  5 14 -13 21 =-+=--++-++-=+  52

5.  . (106-1)      14  4  8  2 12 - 9 20 =++====-==++=-  52

6.  "" (206-1)        14  5  4  5 16 -16 19 -+-+-==-+==+-+  52

7.  (307-1)             14  5  3  6 14 -13 18 ---=+-++-+=-=+  54

8.  (294-1)               14  5  3  6 17 -26 18 ---=+-=++-=++-  47

9.  (373-1)               14  5  2  7 14 -14 17 --+=--+++-=-+-  53

10. (350-1)              14  4  5  5 16 -20 17 +-==++-=-==+--  51

11. - (440-1)    14  3  5  6 12 -13 14 ++-===--+==---  54

12. (168-1)            14  0  6  8  7 -17  6 ==-=-==---=---  53

 

 

14-

"" (206-1) - (373-1)   2:0

(294-1) - (687-1)   0:2

() (659-1) - - (440-1)   1:0

(038-1) - (350-1)   2:0

. (106-1) - (307-1)   0:1

(168-1) - (304-1)   1:2

 

4

                                                            

1.  (272-1)              14  8  3  3 15 - 7 27 +---++++==+++=  65

2.  (154-1)                14  8  3  3 14 - 8 27 -+=++-=+=++++-  62

3.  (474-1)       14  8  2  4 13 -10 26 -+-+=+-+=-++++  65

4.  (156-1)           14  6  6  2 17 -11 24 =+=+-+=+=+-==+  63

5.  (233-1)              14  5  5  4 17 -12 20 +=+---++===-+=  64

6.  (148-1)             14  4  5  5  9 -11 17 =-++=-=-+-+=-=  58

7.  (295-1)         14  4  4  6 10 -11 16 -=++=+--=+--=-  60

8.  (497-1)               14  3  6  5  8 -12 15 ==--=+=--++=-=  59

9.  . (262-1)      14  4  3  7 10 -16 15 --+=+-++---=-=  55

10. (353-1)         14  3  5  6  9 -12 14 +=----=-+-===+  57

11. (092-1)             14  1  9  4  6 -10 12 =--====-=+-===  57

12. (454-1)             14  3  3  8 11 -19 12 +++-==--=-----  54

 

 

14-

(148-1) - (272-1)   0:0

(154-1) - (156-1)   0:1

(353-1) - (454-1)   1:0

(474-1) - (295-1)   1:0

(497-1) - . (262-1)   0:0

(092-1) - (233-1)   0:0

 

5

                                                             

1.  (354-1)              14 10  1  3 21 -10 31 +--++=+++-++++  64

2.  ... (022-1)             14  8  3  3 16 -11 27 =+---=+++++=++  61

3.  (053-1)             14  7  5  2 14 - 8 26 =-==++=+++-++=  64

4.  - (440-2)        14  6  5  3 13 - 7 23 =++++===++--=-  57

5.  (234-2)              14  4  7  3  8 - 8 19 =+==++-=+===--  59

6.  (024-2)            14  5  4  5 10 - 7 19 =+-=-+--=++=-+  57

7.  (248-1)            14  6  1  7  8 -11 19 -+++--=+---++-  56

8.  (202-1)             14  4  6  4 12 - 8 18 --==+==-=++-=+  61

9.  (713-1)       14  3  7  4 11 -14 16 =-==++=--=+=-=  56

10. (.) (195-1)      14  4  0 10 10 -21 12 +++---------+-  51

11. (007-1)            14  2  5  7  9 -16 11 =-+=--+=--==--  53

12. (437-1)                14  1  4  9  6 -17  7 =-----==---=-+  51

 

 

14-

(.) (195-1) - (354-1)   0:2

(437-1) - (248-1)   1:0

- (440-2) - (024-2)   0:1

(234-2) - (202-1)   0:2

(713-1) - (053-1)   0:0

(007-1) - ... (022-1)   0:1

 

6

                                                            

1.  (501-2)        14  8  4  2 14 - 6 28 =+=-=+++=++-++  59

2.  (268-1)               14  6  5  3 12 - 6 23 +=++--+=++==-=  62

3.  (170-1)               14  6  5  3 13 -10 23 +===++=---+=++  62

4.  (656-1)               14  5  7  2 16 - 8 22 -==+=+=++-===+  61

5.  (207-1)             14  6  3  5 10 -10 21 -+++=-+=-+-=+-  58

6.  (234-1)              14  4  6  4 12 -10 18 -+===+-=++-==-  59

7.  (366-1)              14  4  6  4 12 - 8 18 +--=+=-==++=-=  56

8.  Megion United (460-1)      14  4  5  5 11 -16 17 --=-+==+=-=++-  56

9.  - (440-3)        14  4  4  6  8 -16 16 ++==-+=-+--=--  55

10. (564-1)            14  3  7  4 11 -14 16 =-==+--==+=+=-  50

11. -23 (311-1)          14  3  4  7  8 -13 13 +-==--==--+--+  54

12. (437-2)               14  1  4  9  6 -16  7 -=----=----==+  51

 

 

14-

(234-1) - -23 (311-1)   0:1

(564-1) - (170-1)   0:3

- (440-3) - (501-2)   0:1

(656-1) - Megion United (460-1)   2:0

(207-1) - (437-2)   0:2

(268-1) - (366-1)   0:0

 

7

                                                            

1.  (005-1)              14  6  5  3  9 - 5 23 =++--+=++=-=+=  61

2.  (024-1)             14  6  4  4 13 - 6 22 ++-+-+-+=+==-=  60

3.  (402-1)              14  5  5  4 11 -13 20 =-===-+-+-+++=  57

4.  (646-2)              14  5  5  4 12 -11 20 -==-+=+=-++=-+  55

5.  -99 (357-2)           14  4  7  3 11 -10 19 -===+==-+=+=-+  60

6.  (488-1)              14  4  7  3 11 -11 19 ==-=+==+--=++=  56

7.  (197-3)             14  4  6  4 10 - 8 18 =-+=+====+---+  59

8.  -69 (248-3)        14  3  8  3  5 - 6 17 ===+-===--=++=  56

9.  (295-2)          14  3  7  4  5 - 6 16 =+=+=+===-=---  59

10. (033-1)             14  3  6  5  7 - 9 15 =-+=--=-+=-=+=  59

11. (035-2)             14  4  3  7 11 -12 15 ++--+=--=+-=--  56

12. . (580-1)       14  3  5  6  7 -15 14 =-==--=+-=+-+-  54

 

 

14-

-69 (248-3) - (402-1)   0:0

-99 (357-2) - (295-2)   1:0

(005-1) - (024-1)   0:0

(035-2) - (197-3)   0:1

(488-1) - (033-1)   1:1

. (580-1) - (646-2)   0:1

 

8

                                                            

1.  (024-3)             14  7  4  3 11 - 6 25 +=++++-=-+-=+=  57

2.  () (238-1)     14  6  5  3 12 - 7 23 ==+=++=-+++=--  57

3.  (013-1)              14  5  7  2  8 - 5 22 =++==-=-=++=+=  58

4.  (202-3)             14  6  3  5 16 -12 21 -++-++=-=+--+=  59

5.  -82 (399-1)        14  5  5  4  7 - 5 20 +=-=++=+---+==  60

6.  () (018-1)       14  5  4  5  9 - 9 19 --++=+=++--=-=  56

7.  . (217-1)      14  4  7  3  7 - 7 19 ==-=-+=++-+===  54

8.  (248-2)             14  4  6  4  9 -10 18 =+-=--+===-=++  56

9.  (464-1)                 14  4  4  6  5 -11 16 +--==-=+--+-=+  54

10. (708-1)            14  3  6  5 10 -12 15 =-+==-==-=++--  57

11. (282-1)         14  2  6  6  8 -13 12 ---=--====++-=  56

12. (437-3)             14  2  5  7  7 -12 11 =+----=-+=--==  51

 

 

14-

(437-3) - (013-1)   0:0

(464-1) - (708-1)   1:0

() (018-1) - (282-1)   0:0

() (238-1) - (248-2)   0:1

-82 (399-1) - (024-3)   0:0

(202-3) - . (217-1)   0:0

 

 

 

 

14-

 

                                     

1.             14  9  1  4 40 -24 28 =--++++-+-++++

2.  .       14  9  1  4 36 -22 28 ++-+=+++++---+

3.               14  8  3  3 28 -23 27 +++--+=+=-=+++

4.               14  8  1  5 35 -29 25 --++-=++-+-+++

5.  .       14  8  1  5 34 -32 25 +--+++=++-+--+

6.     14  7  2  5 36 -23 23 --=+-+=+-+-+++

7.              14  7  2  5 34 -34 23 +++-=+-=++-+--

8.           14  7  0  7 28 -32 21 +-+++--+--+--+

9.  .       14  6  2  6 40 -27 20 +++---=--++=+-

10. .        14  6  2  6 37 -34 20 +=-=--+-++--++

11.               14  6  2  6 31 -34 20 ---++-+++--=+=

12.         14  6  2  6 25 -29 20 +=++-+-=-++---

13. .      14  5  2  7 32 -31 17 -+--+=+--+-=+-

14.             14  4  5  5 25 -29 17 -=+=+=+==+----

15. .      14  4  4  6 26 -30 16 +=+==---+-=+--

16.             14  4  4  6 27 -33 16 --==-=-=--++++

17.           14  5  0  9 27 -31 15 -+--+---+++---

18.             14  4  3  7 24 -36 15 -++-+--=+-==--

19.            14  2  5  7 22 -32 11 ==--=+=---=-+-

20.   14  2  4  8 18 -40 10 -=----==--++-=

 

14-

 

- . 2:1

[ .(296-1)-1, .(332-1)-1]

[ .(656-1)-1]

- . 1:4

[ .(222-1)-1]

[ .(236-1)-1, .(022-1)-2, .(248-1)-1]

- 4:0

[ .(227-3)-1, .(027-1)-1, .(027-2)-1, .(227-1)-1]

.- 3:2

[ .(099-1)-1, .(281-1)-1, .(509-1)-1]

[ .(156-1)-1, .(354-1)-1]

.- 3:2

[ .(397-1)-2, .(352-1)-1]

[ .(233-1)-1, .(295-1)-1]

.- 1:3

[ .(297-1)-1]

[ .(154-1)-1, .(474-1)-1, .(497-1)-1]

- 1:1

[ .(345-1)-1]

[ .(687-1)-1]

.- 1:2

[ .(055-1)-1]

[ .(136-1)-1, .(013-1)-1]

- 5:0

[ .(170-1)-1, .(357-2)-1, .(202-2)-1, .(090-1)-1, .(357-1)-1]

- 0:3

[ .(708-1)-1, .(024-3)-1, .(282-1)-1]

 

 

 

 

14-

 

166-2 .      63  7-7

332-1 .       59  7-4

098-1 . 59  4-4

066-1 .       59  1-1

277-1 .       58  4-8

702-1 .       58  0-0

296-1 .      58  3-0

166-1 .      57  4-5

377-1 .        56  0-0

187-1 .      53  0-7

 

222-1 .        63  6-5

397-2 .     62  5-5

102-1 .    60  2-6

065-1 .       60  5-2

325-1 .       58  1-1

074-1 .      58  3-4

302-1 .      57  4-5

501-1 .       57  0-4

035-1 ..     54  2-2

247-1 .       50  0-0

 

027-3 .         62  9-1

227-3 .         62  8-4

027-1 .         60  8-3

027-2 .         60  8-5

227-1 .         60  6-6

227-2 .         60  4-4

541-1 .         60  0-0

541-2 .         60  0-0

541-3 .         60  0-0

 

.

077-1 .       62  3-10

002-1 .        61  8-5

509-1 .         60  6-2

099-1 .      59  8-5

281-1 .     59  6-2

646-1 .   57  3-8

197-2 .       56  5-7

197-1 .       54  1-1

605-1 .        54  0-0

 

.

044-1 .       62  7-6

379-1 .        61  6-7

397-1 .     60  9-3

291-1 .       60  5-5

352-1 .       57  4-5

226-2 .        56  4-3

116-1 .       55  0-0

477-1 .       52  0-5

031-1 .      51  0-0

260-1 .       51  1-2

 

.

100-1 .    61  9-4

651-1 .       60  11-3

299-1 .       57  2-2

297-1 .        57  4-7

258-1 .    55  4-3

416-1 .        55  0-0

049-1 .      53  2-5

186-1 .    53  2-5

199-1 .  51  4-6

 

254-2 .         61  5-4

085-1 .         60  6-4

659-1 .    58  4-7

118-1 .       57  4-3

345-1 .      57  5-3

373-1 .        53  6-9

206-1 .        52  2-3

037-1 .       51  1-2

294-1 .        47  0-0

 

687-1 .       62  3-4

038-1 .         60  4-9

305-1 .       57  3-6

312-1 .       57  1-3

440-1 .         54  3-3

307-1 ..     54  0-8

168-1 .    53  5-6

304-1 ..     52  1-2

106-1 ..     52  1-2

350-1 .     51  1-4

 

272-1 .      65  5-4

474-1 .       65  7-1

154-1 .      62  8-2

167-1 .        61  5-4

497-1 .         59  7-3

148-1 .    58  8-5

353-1 .      57  4-2

653-2 ..    52  0-5

392-1 .       41  0-0

 

233-1 .         64  9-0

295-1 .      60  7-3

092-1 .   57  1-7

594-1 .      55  2-6

254-1 .         55  2-2

262-1 .       55  3-2

454-1 .      54  3-7

054-1 .         53  0-2

320-1 .        53  3-5

 

354-1 .        64  4-5

156-1 .      63  11-2

234-1 .      59  4-8

098-2 . 58  5-8

440-2 .         57  6-6

382-1 .        56  2-6

713-2 .         55  0-0

195-1 .       51  2-6

061-1 .       50  0-0

 

651-2 .       62  6-3

390-1 .        60  2-3

389-1 .         60  5-5

234-2 .      59  2-7

334-1 .        58  4-3

713-1 .         56  4-5

226-3 .        56  0-3

001-2 .        55  0-2

417-1 .     54  2-2

 

.

053-1 .        64  7-3

202-1 .      61  4-3

022-1 .       61  8-2

236-1 .     60  4-2

248-1 .      56  7-5

217-1 .     54  5-3

007-1 .       53  0-0

437-1 .       51  3-3

564-1 .     50  1-3

 

.

656-1 .       61  7-3

492-1 .       58  2-3

311-1 .      56  6-7

440-3 .         55  6-5

301-1 .   54  2-5

577-1 .     54  0-0

159-1 .         53  2-6

653-1 ..    52  4-1

006-1 .         47  0-3

 

.

055-1 .       64  8-0

268-1 .      62  10-4

501-2 .       59  6-5

207-1 .      58  5-4

082-1 .      57  5-2

460-1 .       56  5-5

252-1 .       54  0-3

366-1 .  54  1-2

437-2 .       51  0-0

121-1 .      51  4-4

 

170-1 .    62  7-5

357-2 .      60  9-3

515-1 .       60  7-3

402-1 .      57  4-2

202-2 .      57  2-3

248-3 .      56  6-8

090-1 .      56  3-4

357-1 .      55  3-3

091-1 .      54  0-2

 

005-1 .       61  4-5

122-2 .    59  4-4

303-1 ..     57  5-5

122-3 .    56  5-7

488-1 .        56  0-5

035-2 ..     56  4-4

646-2 .   55  1-5

394-1 .       54  4-4

580-1 .    54  1-3

122-1 .    52  0-0

 

295-2 .      59  6-6

033-1 .       59  2-5

197-3 .       59  5-4

202-3 .      59  5-5

380-1 .      57  2-3

234-3 .      56  1-4

226-1 .        56  2-1

001-1 .        55  4-4

464-1 .       54  0-0

437-3 .       51  0-0

 

111-1 .        61  5-2

136-1 .        61  1-0

399-1 .        60  7-4

468-1 .    60  7-3

013-1 .     58  3-4

238-1 .      57  4-7

018-1 .     56  3-4

009-1 .       56  0-2

553-1 .         50  0-0

 

708-2 .     61  6-2

024-1 .      60  5-4

708-1 .     57  5-5

024-3 .      57  4-6

024-2 .      57  3-5

248-2 .      56  2-1

282-1 .       56  2-4

312-2 .       56  1-2

127-1 .      55  1-5

010-1 .     51  0-2