13-

 

13- : +154 =34 -0

13- : +919 =724 -801

 

.     .                                         

1.   (156-1)               ( .)        8  3  2   10-5 27 55

2.   (044-1) -            ( .)         8  1  4   12-6 25 56

3.   (085-1)          ( .)           8  1  4  12-10 25 52

4.   (272-1)                  ( .)        7  3  3   16-9 24 57

5.   (222-1) ....-77           ( .)          8  0  5  16-11 24 55

6.   (154-1)                    ( .)        7  3  3   12-7 24 55

7.   (708-2) ( .)       8  0  5  22-18 24 54

8.   (399-1) -82           ( .)          7  3  3  17-14 24 53

9.   (148-1)                 ( .)      7  3  3  13-13 24 50

10.  (053-1)                 ( .)          7  2  4   15-8 23 57

11.  (474-1)           ( .)         6  5  2   12-5 23 57

12.  (055-1)                   ( .)         7  2  4  19-13 23 56

13.  (166-2)                ( .)        6  5  2   14-8 23 56

14.  (254-2)               ( .)           7  2  4  16-12 23 54

15.  (167-1) -               ( .)          7  2  4  14-10 23 54

16.  (291-1)                  ( .)         7  2  4   12-8 23 54

17.  (687-1)                   ( .)         7  2  4   11-7 23 54

18.  (002-1)                    ( .)          6  5  2   13-9 23 54

19.  (651-2)               ( .)         6  5  2   13-9 23 54

20.  (397-2)      ( .)       6  5  2    6-2 23 54

21.  (111-1) Messi                 ( .)          7  2  4  13-10 23 53

22.  (136-1)                  ( .)          7  2  4  13-10 23 53

23.  (236-1)            ( .)       7  2  4  14-12 23 52

24.  (066-1)              ( .)         7  2  4  12-10 23 52

25.  (295-2)              ( .)        6  5  2    9-7 23 52

26.  (332-1)           ( .)         7  2  4  17-16 23 51

27.  (098-1)                 ( .)   7  2  4   10-9 23 51

28.  (373-1)                   ( .)          7  2  4  19-22 23 47

29.  (233-1)                  ( .)           6  4  3  21-14 22 57

30.  (354-1)                  ( .)          7  1  5  22-16 22 56

31.  (077-1)                ( .)         6  4  3  17-12 22 55

32.  (379-1)                    ( .)          7  1  5   11-7 22 54

33.  (268-1)                   ( .)        6  4  3   12-8 22 54

34.  (005-1)                  ( .)         6  4  3    9-5 22 54

35.  (302-1)                ( .)        6  4  3   11-8 22 53

36.  (024-1)                 ( .)        6  4  3    9-6 22 53

37.  (170-1)                   ( .)      6  3  4  17-13 21 54

38.  (027-3) -       ( .)           6  3  4   11-7 21 54

39.  (227-3) "."      ( .)           6  3  4   11-7 21 54

40.  (065-1)                  ( .)         5  6  2   12-8 21 54

41.  (390-1)                ( .)          6  3  4  17-14 21 53

42.  (389-1)                   ( .)           6  3  4  13-10 21 53

43.  (102-1) -          ( .)      6  3  4   10-7 21 53

44.  (295-1)             ( .)        5  6  2    5-2 21 53

45.  (397-1)                  ( .)       6  3  4  16-14 21 52

46.  (651-1)                 ( .)         6  3  4  13-11 21 52

47.  (033-1)                 ( .)         6  3  4    6-4 21 52

48.  (357-2) -99              ( .)        6  3  4    6-4 21 52

49.  (074-1) -           ( .)        6  3  4    6-4 21 52

50.  (122-2)           ( .)      6  3  4    6-4 21 52

51.  (325-1)                ( .)         6  3  4  13-12 21 51

52.  (082-1)                  ( .)        6  3  4    9-8 21 51

53.  (492-1)                  ( .)         5  6  2  12-11 21 51

54.  (013-1)                  ( .)       6  3  4  13-13 21 50

55.  (001-1)                ( .)          6  3  4  11-12 21 49

56.  (166-1)                  ( .)        6  3  4  10-11 21 49

57.  (303-1)                  ( ..)       5  5  3  12-11 20 51

58.  (238-1) ()        ( .)        5  5  3    8-7 20 51

59.  (234-1)                  ( .)        6  1  6    9-6 19 53

60.  (038-1)              ( .)           5  4  4  16-14 19 52

61.  (122-3)                ( .)      5  4  4  18-18 19 50

62.  (380-1) -07              ( .)        5  4  4  10-10 19 50

63.  (301-1) .            ( .)     5  4  4  14-17 19 47

 

64.  (217-1) .         ( .)       6  3  4  13-15 21 48

65.  (311-1) -23             ( .)        6  3  4   9-11 21 48

66.  (468-1)                   ( .)      6  2  5   12-8 20 54

67.  (234-2)                  ( .)        5  5  3    9-6 20 53

68.  (202-1)                 ( .)        5  5  3    8-5 20 53

69.  (207-1)                 ( .)        5  5  3  12-10 20 52

70.  (501-2)            ( .)         5  5  3    8-6 20 52

71.  (515-1)             ( .)         5  5  3    7-5 20 52

72.  (708-1)                ( .)       6  2  5  17-17 20 50

73.  (305-1) ...                ( .)         6  2  5  10-10 20 50

74.  (488-1)                  ( .)          6  2  5  16-17 20 49

75.  (352-1) ()         ( .)         5  5  3  12-13 20 49

76.  (357-1) -72                ( .)        6  2  5  13-15 20 48

77.  (127-1)                ( .)        6  2  5  13-15 20 48

78.  (018-1) ()          ( .)       6  2  5  10-12 20 48

79.  (258-1) ( .)      6  2  5  12-15 20 47

80.  (187-1)                  ( .)        6  2  5  11-14 20 47

81.  (100-1) -1      ( .)      4  7  2   10-5 19 55

82.  (202-3)                 ( .)        5  4  4   11-8 19 53

83.  (022-1) ...                ( .)         5  4  4   11-8 19 53

84.  (027-1)                ( .)           5  4  4  12-10 19 52

85.  (027-2) -          ( .)           5  4  4  12-10 19 52

86.  (227-1)               ( .)           5  4  4  12-10 19 52

87.  (227-2) "."       ( .)           5  4  4  12-10 19 52

88.  (541-1)                ( .)           5  4  4  12-10 19 52

89.  (541-2) " "       ( .)           5  4  4  12-10 19 52

90.  (541-3) "."         ( .)           5  4  4  12-10 19 52

91.  (277-1)            ( .)         5  4  4  14-13 19 51

92.  (440-2) -           ( .)           5  4  4    5-4 19 51

93.  (098-2) -               ( .)   6  1  6  15-15 19 50

94.  (382-1) -2                ( .)          5  4  4  10-11 19 49

95.  (653-1)        ( ..)      5  4  4  13-17 19 46

96.  (501-1)               ( .)         5  3  5  21-20 18 51

97.  (702-1) -100               ( .)         5  3  5  13-12 18 51

98.  (099-1) .             ( .)        4  6  3   10-9 18 51

99.  (197-3)                 ( .)         4  6  3    4-3 18 51

100. (402-1)                  ( .)        5  3  5  16-16 18 50

101. (254-1)              ( .)           5  3  5  16-16 18 50

102. (118-1)             ( .)         5  3  5  14-14 18 50

103. (024-3)                 ( .)        5  3  5  12-12 18 50

104. (024-2)                ( .)        4  6  3    5-5 18 50

105. (713-2)                  ( .)           5  3  5   9-10 18 49

106. (248-1)                ( .)        4  6  3  13-14 18 49

107. (248-2)                 ( .)        4  6  3  13-14 18 49

108. (248-3) -69           ( .)        4  6  3  13-14 18 49

109. (054-1)             ( .)           5  3  5  19-21 18 48

110. (594-1)             ( .)        5  3  5  12-14 18 48

111. (159-1)                 ( .)           5  3  5  12-15 18 47

112. (168-1)                ( .)      5  3  5  11-14 18 47

113. (577-1) BONO                  ( .)       5  3  5  10-13 18 47

114. (320-1)                  ( .)          5  3  5   8-11 18 47

115. (464-1)                     ( .)         5  3  5  13-17 18 46

116. (304-1)                    ( ..)       5  3  5  15-20 18 45

117. (035-2)                 ( ..)       4  5  4    8-9 17 49

118. (009-1)              ( .)         5  2  6  16-18 17 48

119. (035-1)                 ( ..)       4  5  4  11-14 17 47

120. (197-1)              ( .)         4  5  4  12-16 17 46

121. (010-1) ()       ( .)       4  5  4   8-14 17 44

122. (299-1)                 ( .)         3  7  3    3-3 16 50

123. (197-2)          ( .)         4  4  5    6-8 16 48

124. (282-1)             ( .)         3  7  3  11-13 16 48

125. (454-1)                 ( .)        3  7  3    4-7 16 47

126. (049-1)                   ( .)        4  4  5  13-17 16 46

 

127. (656-1)                   ( .)         4  5  4   11-8 17 53

128. (509-1) .           ( .)           5  2  6  17-15 17 52

129. (202-2)                 ( .)        5  2  6  11-11 17 50

130. (460-1) Megion United         ( .)         4  5  4  17-17 17 50

131. (345-1)                  ( .)        4  5  4  16-16 17 50

132. (312-2) -84              ( .)         4  5  4  12-12 17 50

133. (234-3)                ( .)        4  5  4    9-9 17 50

134. (377-1) -            ( .)          5  2  6  21-22 17 49

135. (646-1)                   ( .)     5  2  6    5-6 17 49

136. (297-1)              ( .)          4  5  4  13-14 17 49

137. (353-1)             ( .)        4  5  4  10-11 17 49

138. (106-1) .         ( ..)       4  5  4  12-16 17 46

139. (007-1)                ( .)         4  5  4  10-14 17 46

140. (350-1)                  ( .)       5  2  6  14-19 17 45

141. (031-1) (.)          ( .)        5  2  6  19-25 17 44

142. (659-1) ()   ( .)      4  4  5  14-13 16 51

143. (497-1)                   ( .)           4  4  5    8-7 16 51

144. (296-1)                   ( .)        2 10  1    4-3 16 51

145. (092-1)                 ( .)     4  4  5    9-9 16 50

146. (334-1)                   ( .)          3  7  3  10-10 16 50

147. (440-3) -           ( .)           4  4  5  15-16 16 49

148. (001-2)                ( .)          4  4  5  11-12 16 49

149. (090-1)                  ( .)        4  4  5    8-9 16 49

150. (713-1)           ( .)           4  4  5    4-5 16 49

151. (226-1) -           ( .)          3  7  3    7-8 16 49

152. (226-2)            ( .)          3  7  3    7-8 16 49

153. (226-3) -        ( .)          3  7  3    7-8 16 49

154. (122-1) 95-80           ( .)      4  4  5  17-21 16 46

155. (281-1)              ( .)       4  3  6   10-8 15 52

156. (312-1) -               ( .)         3  6  4    7-7 15 50

157. (116-1)              ( .)         4  3  6  18-19 15 49

158. (580-1) .          ( .)      4  3  6   8-10 15 48

159. (605-1) -70              ( .)          3  6  4   8-10 15 48

160. (646-2)                  ( .)     3  6  4    6-8 15 48

161. (653-2)                 ( ..)      4  3  6  11-16 15 45

162. (440-1) -       ( .)           4  2  7    6-8 14 48

163. (366-1)                  ( .)    4  2  7  10-13 14 47

164. (186-1)                   ( .)      4  2  7    4-7 14 47

165. (417-1) ""         ( .)       2  8  3  10-13 14 47

166. (091-1)               ( .)        4  2  7  12-16 14 46

167. (394-1)                    ( .)         3  5  5  15-19 14 46

168. (195-1) (.)         ( .)         4  2  7  14-19 14 45

169. (260-1)                  ( .)         3  5  5  10-16 14 44

170. (247-1)         ( .)         3  5  5  12-19 14 43

171. (437-1)                    ( .)         3  5  5   9-16 14 43

172. (437-2)                   ( .)         3  5  5   9-16 14 43

173. (437-3)                 ( .)         3  5  5   9-16 14 43

174. (294-1)                   ( .)          3  5  5  11-20 14 41

175. (252-1)                  ( .)         3  4  6   7-11 13 46

176. (564-1)                ( .)       2  7  4  11-16 13 45

177. (477-1) 07               ( .)         3  4  6  15-21 13 44

178. (206-1) ""           ( .)          3  4  6  11-17 13 44

179. (553-1)                    ( .)           3  4  6   8-14 13 44

180. (037-1)           ( .)         3  4  6   6-13 13 43

181. (392-1)      ( .)         4  1  8  25-38 13 37

182. (262-1) .         ( .)         3  3  7  10-13 12 47

183. (307-1)                 ( ..)       1  9  3    6-9 12 47

184. (199-1)                ( .)    2  6  5  10-16 12 44

185. (061-1)               ( .)         2  6  5  10-17 12 43

186. (006-1)               ( .)           3  3  7   8-17 12 41

187. (416-1) -77            ( .)          0 11  2    1-3 11 48

188. (121-1) -86            ( .)        1  7  5   6-12 10 44

 

.

 

1

                                                           

1.  - (102-1)       13  8  3  2 12 - 7 27 +++-+=+=+++=-  53

2.  (077-1)            13  6  4  3 16 -10 22 =-++=-==-++++  55

3.  ....-77 (222-1)        13  5  5  3 13 - 9 20 +-=+==-++-=+=  55

4.  (002-1)                13  6  2  5 15 -10 20 =+--+-=-+-+++  54

5.  (397-2)  13  5  5  3 12 - 8 20 -+-+++===+-==  54

6.  (098-1)             13  5  5  3 11 - 9 20 =+++-=-==+-=+  51

7.  (325-1)            13  6  1  6 13 -13 19 -++--++=+---+  51

8.  - (027-2)       13  4  6  3 13 -10 18 --=+-+===+==+  52

9.  - (074-1)        13  5  3  5 11 -14 18 +---+=+=-++=-  52

10. (166-1)              13  2  5  6  8 -18 11 =-+=-=+==----  49

11. (035-1)             13  1  5  7  7 -15  8 =+-===----=--  47

12. (197-1)          13  1  4  8  6 -14  7 =---=--+--==-  46

 

 

13-

(098-1) - (166-1)   1:0

(035-1) - (077-1)   0:2

- (074-1) - (002-1)   0:1

- (102-1) - - (027-2)   0:2

....-77 (222-1) - (397-2)   1:1

(325-1) - (197-1)   2:0

 

2

                                                           

1.  -1 (100-1)   13  5  8  0 14 - 7 23 =++++=======+  55

2.  - (044-1)         13  5  7  1 13 - 6 22 +==+=+=-==+=+  56

3.  (226-2)        13  6  4  3 13 - 7 22 +-+=+-+=++=-=  49

4.  (118-1)         13  6  3  4 10 -11 21 -++-=+-++-=+=  50

5.  . (509-1)        13  6  2  5 17 -13 20 =+----++=-+++  52

6.  (299-1)             13  4  5  4 12 -13 17 ==--++=+=+=--  50

7.  (260-1)              13  4  5  4  9 -10 17 =--+=+==--+=+  44

8.  (379-1)                13  4  3  6 13 -11 15 +-+=-=-+-+=--  54

9.  (297-1)          13  3  5  5 10 -15 14 -++=+=--=--==  49

10. (186-1)               13  4  2  7 11 -18 14 -+-=--+-=+-+-  47

11. (197-2)      13  2  7  4  9 -11 13 +-====-==+=--  48

12. 07 (477-1)            13  2  3  8 11 -20  9 ---=--+-=--+=  44

 

 

13-

(197-2) - . (509-1)   0:4

- (044-1) - (299-1)   2:0

(226-2) - (297-1)   0:0

(260-1) - (186-1)   3:1

(379-1) - -1 (100-1)   1:2

07 (477-1) - (118-1)   1:1

 

3

                                                           

1.  (687-1)               13  7  4  2 13 - 6 25 +=+=+++=+=--+  54

2.  () (659-1) 13  7  1  5 17 -14 22 +++--+--=+-++  51

3.  (038-1)          13  5  6  2 11 - 7 21 =+==++-+-==+=  52

4.  . (106-1)      13  4  8  1 12 - 8 20 =++====-==++=  46

5.  (304-1)                13  5  3  5 12 -12 18 =-+=--++-++-=  45

6.  (294-1)               13  5  3  5 17 -24 18 ---=+-=++-=++  41

7.  (373-1)               13  5  2  6 14 -12 17 --+=--+++-=-+  47

8.  (350-1)              13  4  5  4 16 -18 17 +-==++-=-==+-  45

9.  "" (206-1)        13  4  4  5 14 -16 16 -+-+-==-+==+-  44

10. (307-1)             13  4  3  6 13 -13 15 ---=+-++-+=-=  47

11. - (440-1)    13  3  5  5 12 -12 14 ++-===--+==--  48

12. (168-1)            13  0  6  7  6 -15  6 ==-=-==---=--  47

 

 

13-

"" (206-1) - (294-1)   1:2

(373-1) - - (440-1)   1:0

() (659-1) - (350-1)   3:1

(038-1) - (307-1)   0:0

. (106-1) - (304-1)   1:1

(168-1) - (687-1)   0:1

 

4

                                                           

1.  (154-1)                13  8  3  2 14 - 7 27 -+=++-=+=++++  55

2.  (272-1)              13  8  2  3 15 - 7 26 +---++++==+++  57

3.  (474-1)       13  7  2  4 12 -10 23 -+-+=+-+=-+++  57

4.  (156-1)           13  5  6  2 16 -11 21 =+=+-+=+=+-==  55

5.  (233-1)              13  5  4  4 17 -12 19 +=+---++===-+  57

6.  (295-1)         13  4  4  5 10 -10 16 -=++=+--=+--=  53

7.  (148-1)             13  4  4  5  9 -11 16 =-++=-=-+-+=-  50

8.  (497-1)               13  3  5  5  8 -12 14 ==--=+=--++=-  51

9.  . (262-1)      13  4  2  7 10 -16 14 --+=+-++---=-  47

10. (454-1)             13  3  3  7 11 -18 12 +++-==--=----  47

11. (092-1)             13  1  8  4  6 -10 11 =--====-=+-==  50

12. (353-1)         13  2  5  6  8 -12 11 +=----=-+-===  49

 

 

13-

(148-1) - (154-1)   0:1

(272-1) - (454-1)   4:0

(353-1) - (295-1)   1:1

(474-1) - . (262-1)   2:1

(497-1) - (233-1)   0:3

(092-1) - (156-1)   1:1

 

5

                                                           

1.  (354-1)              13  9  1  3 19 -10 28 +--++=+++-+++  56

2.  (053-1)             13  7  4  2 14 - 8 25 =-==++=+++-++  57

3.  ... (022-1)             13  7  3  3 15 -11 24 =+---=+++++=+  53

4.  - (440-2)        13  6  5  2 13 - 6 23 =++++===++--=  51

5.  (234-2)              13  4  7  2  8 - 6 19 =+==++-=+===-  53

6.  (248-1)            13  6  1  6  8 -10 19 -+++--=+---++  49

7.  (024-2)            13  4  4  5  9 - 7 16 =+-=-+--=++=-  50

8.  (202-1)             13  3  6  4 10 - 8 15 --==+==-=++-=  53

9.  (713-1)       13  3  6  4 11 -14 15 =-==++=--=+=-  49

10. (.) (195-1)      13  4  0  9 10 -19 12 +++---------+  45

11. (007-1)            13  2  5  6  9 -15 11 =-+=--+=--==-  46

12. (437-1)                13  0  4  9  5 -17  4 =-----==---=-  43

 

 

13-

(.) (195-1) - (437-1)   3:1

(354-1) - (024-2)   1:0

- (440-2) - (202-1)   1:1

(234-2) - (053-1)   1:2

(713-1) - ... (022-1)   1:2

(007-1) - (248-1)   0:1

 

6

                                                           

1.  (501-2)        13  6  5  2 13 - 7 23 =+=-=+++=++-=  60

2.  (268-1)               13  6  4  3 12 - 6 22 +=++--+=++==-  63

3.  (207-1)             13  6  3  4 10 - 7 21 -+++=-+=-+-=+  59

4.  (170-1)               13  5  5  3 10 -10 20 +===++=---+=+  64

5.  (656-1)               13  4  7  2 14 - 8 19 -==+=+=++-===  63

6.  (234-1)              13  4  6  3 12 - 9 18 -+===+-=++-==  60

7.  Megion United (460-1)      13  4  5  4 11 -14 17 --=-+==+=-=++  59

8.  (366-1)              13  4  5  4 11 - 8 17 +--=+=-==++=-  56

9.  - (440-3)        13  4  4  5  8 -15 16 ++==-+=-+--=-  56

10. (564-1)            13  3  7  3 11 -11 16 =-==+--==+=+=  51

11. -23 (311-1)          13  2  5  6  8 -13 11 +-==--==--+-=  59

12. (437-2)               13  0  4  9  4 -16  4 -=----=----==  53

 

 

15-

(234-1) - - (440-3)   0:0

(564-1) - -23 (311-1)   0:2

(656-1) - (501-2)   1:0

(207-1) - Megion United (460-1)   0:2

(268-1) - (437-2)   0:1

(366-1) - (170-1)   1:1

 

7

                                                           

1.  (005-1)              13  6  4  3  9 - 5 22 =++--+=++=-=+  54

2.  (024-1)             13  6  3  4 13 - 6 21 ++-+-+-+=+==-  53

3.  (402-1)              13  5  4  4 11 -13 19 =-===-+-+-+++  50

4.  (488-1)              13  4  6  3 10 -10 18 ==-=+==+--=++  49

5.  (646-2)              13  4  5  4 11 -11 17 -==-+=+=-++=-  48

6.  -99 (357-2)           13  3  7  3 10 -10 16 -===+==-+=+=-  52

7.  (295-2)          13  3  7  3  5 - 5 16 =+=+=+===-=--  52

8.  -69 (248-3)        13  3  7  3  5 - 6 16 ===+-===--=++  49

9.  (197-3)             13  3  6  4  9 - 8 15 =-+=+====+---  51

10. (035-2)             13  4  3  6 11 -11 15 ++--+=--=+-=-  49

11. (033-1)             13  3  5  5  6 - 8 14 =-+=--=-+=-=+  52

12. . (580-1)       13  3  5  5  7 -14 14 =-==--=+-=+-+  48

 

 

13-

-69 (248-3) - -99 (357-2)   2:1

(402-1) - (024-1)   2:0

(005-1) - (197-3)   1:0

(035-2) - (033-1)   0:1

(488-1) - (646-2)   1:0

. (580-1) - (295-2)   2:1

 

8

                                                           

1.  (024-3)             13  7  3  3 11 - 6 24 +=++++-=-+-=+  50

2.  () (238-1)     13  6  5  2 12 - 6 23 ==+=++=-+++=-  51

3.  (013-1)              13  5  6  2  8 - 5 21 =++==-=-=++=+  50

4.  (202-3)             13  6  2  5 16 -12 20 -++-++=-=+--+  53

5.  -82 (399-1)        13  5  4  4  7 - 5 19 +=-=++=+---+=  53

6.  () (018-1)       13  5  3  5  9 - 9 18 --++=+=++--=-  48

7.  . (217-1)      13  4  6  3  7 - 7 18 ==-=-+=++-+==  48

8.  (708-1)            13  3  6  4 10 -11 15 =-+==-==-=++-  50

9.  (248-2)             13  3  6  4  8 -10 15 =+-=--+===-=+  49

10. (464-1)                 13  3  4  6  4 -11 13 +--==-=+--+-=  46

11. (282-1)         13  2  5  6  8 -13 11 ---=--====++-  48

12. (437-3)             13  2  4  7  7 -12 10 =+----=-+=--=  43

 

 

13-

(437-3) - (464-1)   0:0

(013-1) - (282-1)   1:0

() (018-1) - (248-2)   1:2

() (238-1) - (024-3)   0:1

-82 (399-1) - . (217-1)   0:0

(202-3) - (708-1)   1:0

 

 

 

13-

 

                                      

1.             13  8  1  4 37 -23 25 =--++++-+-+++

2.  .       13  8  1  4 32 -21 25 ++-+=+++++---

3.               13  7  3  3 26 -22 24 +++--+=+=-=++

4.              13  7  2  4 32 -31 23 +++-=+-=++-+-

5.  .       13  7  1  5 31 -30 22 +--+++=++-+--

6.               13  7  1  5 30 -29 22 --++-=++-+-++

7.  .       13  6  2  5 39 -25 20 +++---=--++=+

8.     13  6  2  5 32 -23 20 --=+-+=+-+-++

9.          13  6  2  5 25 -24 20 +=++-+-=-++--

10.               13  6  1  6 30 -33 19 ---++-+++--=+

11.          13  6  0  7 25 -32 18 +-+++--+--+--

12. .      13  5  2  6 31 -28 17 -+--+=+--+-=+

13. .        13  5  2  6 34 -32 17 +=-=--+-++--+

14.             13  4  5  4 23 -26 17 -=+=+=+==+---

15. .      13  4  4  5 25 -28 16 +=+==---+-=+-

16.           13  5  0  8 26 -27 15 -+--+---+++--

17.             13  4  3  6 24 -33 15 -++-+--=+-==-

18.             13  3  4  6 25 -32 13 --==-=-=--+++

19.            13  2  5  6 22 -28 11 ==--=+=---=-+

20.   13  2  3  8 17 -39  9 -=----==--++-

 

13-

 

- . 2:1

[ .(296-1)-1, .(332-1)-1]

[ .(053-1)-1]

- 1:3

[ .(065-1)-1]

[ .(651-2)-1, .(390-1)-1, .(389-1)-1]

- 7:0

[ .(027-3)-1, .(227-3)-1, .(027-1)-2, .(027-2)-1, .(227-1)-1, .(227-2)-1]

.- 5:3

[ .(002-1)-1, .(099-1)-1, .(281-1)-1, .(509-1)-2]

[ .(233-1)-2, .(594-1)-1]

.- 2:4

[ .(379-1)-1, .(352-1)-1]

[ .(154-1)-1, .(272-1)-1, .(474-1)-1, .(497-1)-1]

.- 6:0

[ .(100-1)-1, .(651-1)-2, .(186-1)-1, .(199-1)-2]

- 6:1

[ .(254-2)-1, .(118-1)-1, .(345-1)-1, .(659-1)-1, .(373-1)-2]

[ .(708-2)-1]

.- 1:2

[ .(311-1)-1]

[ .(136-1)-1, .(468-1)-1]

.- 5:0

[ .(055-1)-1, .(268-1)-1, .(501-2)-1, .(082-1)-1, .(460-1)-1]

- 5:0

[ .(170-1)-1, .(357-2)-1, .(515-1)-1, .(202-2)-1, .(357-1)-1]

 

 

 

 

 

13-

 

166-2 .      56  8-6

066-1 .       52  1-1

332-1 .       51  6-4

098-1 . 51  5-4

277-1 .       51  5-7

702-1 .       51  0-0

296-1 .      51  2-0

166-1 .      49  4-5

377-1 .        49  0-0

187-1 .      47  0-7

 

222-1 .        55  6-5

397-2 .     54  5-5

065-1 .       54  4-2

302-1 .      53  4-5

102-1 .    53  2-6

074-1 .      52  3-4

325-1 .       51  1-1

501-1 .       51  0-4

035-1 ..     47  2-2

247-1 .       43  0-0

 

027-3 .         54  8-1

227-3 .         54  7-4

027-1 .         52  7-3

027-2 .         52  6-5

227-1 .         52  5-6

227-2 .         52  3-5

541-1 .         52  0-0

541-2 .         52  0-0

541-3 .         52  0-0

 

.

077-1 .       55  3-8

002-1 .        54  7-6

509-1 .         52  4-2

281-1 .     52  5-2

099-1 .      51  8-4

646-1 .   49  3-7

197-2 .       48  5-7

605-1 .        48  0-0

197-1 .       46  1-1

 

.

044-1 .       56  7-6

291-1 .       54  6-4

379-1 .        54  7-6

397-1 .     52  8-3

352-1 .       49  4-5

226-2 .        49  3-3

116-1 .       49  0-0

031-1 .      44  0-0

260-1 .       44  1-2

477-1 .       44  0-5

 

.

100-1 .    55  8-4

651-1 .       52  10-3

299-1 .       50  2-2

297-1 .        49  5-6

416-1 .        48  0-0

258-1 .    47  3-3

186-1 .    47  2-4

049-1 .      46  2-5

199-1 .  44  2-6

 

254-2 .         54  6-3

085-1 .         52  5-4

659-1 .    51  3-7

118-1 .       50  4-3

345-1 .      50  4-3

373-1 .        47  5-9

206-1 .        44  2-3

037-1 .       43  1-2

294-1 .        41  0-0

 

687-1 .       54  3-3

038-1 .         52  4-8

305-1 .       50  2-6

312-1 .       50  1-3

440-1 .         48  2-3

168-1 .    47  5-6

307-1 ..     47  0-6

106-1 ..     46  1-2

304-1 ..     45  1-2

350-1 .     45  1-4

 

272-1 .      57  4-4

474-1 .       57  6-1

154-1 .      55  7-3

167-1 .        54  5-3

497-1 .         51  6-3

148-1 .    50  8-4

353-1 .      49  4-2

653-2 ..    45  0-5

392-1 .       37  0-0

 

233-1 .         57  7-0

295-1 .      53  7-3

254-1 .         50  1-2

092-1 .   50  1-6

054-1 .         48  0-2

594-1 .      48  2-5

320-1 .        47  3-5

454-1 .      47  3-7

262-1 .       47  2-2

 

354-1 .        56  5-4

156-1 .      55  11-2

234-1 .      53  4-7

440-2 .         51  6-5

098-2 . 50  6-7

382-1 .        49  2-5

713-2 .         49  0-0

195-1 .       45  2-6

061-1 .       43  0-0

 

651-2 .       54  5-3

390-1 .        53  2-3

389-1 .         53  4-5

234-2 .      53  2-6

334-1 .        50  4-3

001-2 .        49  0-2

713-1 .         49  4-5

226-3 .        49  0-3

417-1 .     47  2-2

 

.

053-1 .        57  6-3

202-1 .      53  4-2

022-1 .       53  8-2

236-1 .     52  4-2

248-1 .      49  7-5

217-1 .     48  5-2

007-1 .       46  0-0

564-1 .     45  1-3

437-1 .       43  3-3

 

.

656-1 .       53  8-3

492-1 .       51  3-3

440-3 .         49  5-5

311-1 .      48  6-6

301-1 .   47  3-4

159-1 .         47  2-6

577-1 .     47  0-0

653-1 ..    46  3-1

006-1 .         41  0-3

 

.

055-1 .       56  7-1

268-1 .      54  9-4

207-1 .      52  5-5

501-2 .       52  5-6

082-1 .      51  5-2

460-1 .       50  4-5

366-1 .  47  1-1

252-1 .       46  0-3

121-1 .      44  4-4

437-2 .       43  0-0

 

170-1 .    54  7-5

357-2 .      52  8-3

515-1 .       52  7-3

402-1 .      50  2-2

202-2 .      50  3-3

248-3 .      49  6-6

090-1 .      49  3-4

357-1 .      48  3-3

091-1 .      46  0-2

 

005-1 .       54  4-4

122-2 .    52  4-3

303-1 ..     51  6-4

122-3 .    50  6-5

488-1 .        49  0-5

035-2 ..     49  4-4

580-1 .    48  1-3

646-2 .   48  1-5

122-1 .    46  0-0

394-1 .       46  2-4

 

202-3 .      53  5-6

295-2 .      52  6-5

033-1 .       52  2-4

197-3 .       51  5-4

380-1 .      50  2-3

234-3 .      50  1-3

001-1 .        49  3-4

226-1 .        49  2-1

464-1 .       46  0-0

437-3 .       43  0-0

 

468-1 .    54  6-3

399-1 .        53  6-5

111-1 .        53  5-2

136-1 .        53  1-1

238-1 .      51  4-7

013-1 .     50  3-3

018-1 .     48  3-4

009-1 .       48  0-2

553-1 .         44  0-0

 

708-2 .     54  6-2

024-1 .      53  5-3

708-1 .     50  6-4

024-3 .      50  4-5

024-2 .      50  3-4

312-2 .       50  1-2

248-2 .      49  2-1

127-1 .      48  1-5

282-1 .       48  2-4

010-1 .     44  0-2