1-

1- : +141 =39 -8

1- : +141 =39 -8

 

.     .                                         

1.   (399-1) -82           ( .)          1  0  0    3-0  3  6

2.   (354-1)                  ( .)          1  0  0    3-0  3  6

3.   (195-1) (.)         ( .)         1  0  0    3-0  3  6

4.   (098-2) -               ( .)   1  0  0    3-0  3  6

5.   (708-2) ( .)       1  0  0    3-0  3  6

6.   (233-1)                  ( .)           1  0  0    3-0  3  6

7.   (277-1)            ( .)         1  0  0    3-0  3  6

8.   (254-2)               ( .)           1  0  0    3-0  3  6

9.   (392-1)      ( .)         1  0  0    5-3  3  5

10.  (440-3) -           ( .)           1  0  0    3-1  3  5

11.  (464-1)                     ( .)         1  0  0    3-1  3  5

12.  (397-1)                  ( .)       1  0  0    3-1  3  5

13.  (352-1) ()         ( .)         1  0  0    3-1  3  5

14.  (350-1)                  ( .)       1  0  0    3-1  3  5

15.  (377-1) -            ( .)          1  0  0    3-1  3  5

16.  (159-1)                 ( .)           1  0  0    3-1  3  5

17.  (345-1)                  ( .)        1  0  0    3-1  3  5

18.  (197-2)          ( .)         1  0  0    2-0  3  5

19.  (202-1)                 ( .)        1  0  0    2-0  3  5

20.  (353-1)             ( .)        1  0  0    2-0  3  5

21.  (170-1)                   ( .)      1  0  0    2-0  3  5

22.  (166-1)                  ( .)        1  0  0    2-0  3  5

23.  (226-1) -           ( .)          1  0  0    2-0  3  5

24.  (226-2)            ( .)          1  0  0    2-0  3  5

25.  (226-3) -        ( .)          1  0  0    2-0  3  5

26.  (272-1)                  ( .)        1  0  0    2-0  3  5

27.  (687-1)                   ( .)         1  0  0    2-0  3  5

28.  (024-1)                 ( .)        1  0  0    2-0  3  5

29.  (024-3)                 ( .)        1  0  0    2-0  3  5

30.  (268-1)                   ( .)        1  0  0    2-0  3  5

31.  (379-1)                    ( .)          1  0  0    2-0  3  5

32.  (659-1) ()   ( .)      1  0  0    2-0  3  5

33.  (006-1)               ( .)           1  0  0    2-0  3  5

34.  (497-1)                   ( .)           1  0  0    2-0  3  5

35.  (111-1) Messi                 ( .)          1  0  0    2-0  3  5

36.  (553-1)                    ( .)           1  0  0    2-0  3  5

37.  (222-1) ....-77           ( .)          1  0  0    2-0  3  5

38.  (077-1)                ( .)         1  0  0    2-0  3  5

39.  (102-1) -          ( .)      1  0  0    2-0  3  5

40.  (001-1)                ( .)          1  0  0    2-0  3  5

41.  (281-1)              ( .)       1  0  0    2-0  3  5

42.  (127-1)                ( .)        1  0  0    2-0  3  5

43.  (092-1)                 ( .)     1  0  0    2-0  3  5

44.  (653-1)        ( ..)      1  0  0    2-0  3  5

45.  (090-1)                  ( .)        1  0  0    2-0  3  5

46.  (065-1)                  ( .)         1  0  0    2-0  3  5

47.  (577-1) BONO                  ( .)       1  0  0    2-0  3  5

48.  (061-1)               ( .)         1  0  0    4-3  3  4

49.  (373-1)                   ( .)          1  0  0    3-2  3  4

50.  (708-1)                ( .)       1  0  0    3-2  3  4

51.  (031-1) (.)          ( .)        1  0  0    3-2  3  4

52.  (122-1) 95-80           ( .)      1  0  0    3-2  3  4

53.  (282-1)             ( .)         1  0  0    2-1  3  4

54.  (295-2)              ( .)        1  0  0    2-1  3  4

55.  (248-1)               ( .)        1  0  0    2-1  3  4

56.  (248-2)                 ( .)        1  0  0    2-1  3  4

57.  (248-3) -69           ( .)        1  0  0    2-1  3  4

58.  (197-1)              ( .)         1  0  0    2-1  3  4

59.  (038-1)              ( .)           1  0  0    2-1  3  4

60.  (013-1)                  ( .)       1  0  0    2-1  3  4

61.  (207-1)                 ( .)        1  0  0    2-1  3  4

62.  (217-1) .         ( .)       1  0  0    2-1  3  4

63.  (202-3)                 ( .)        1  0  0    2-1  3  4

64.  (488-1)                  ( .)          1  0  0    2-1  3  4

65.  (035-1)                 ( ..)       1  0  0    2-1  3  4

66.  (035-2)                 ( ..)       1  0  0    2-1  3  4

67.  (509-1) .           ( .)           1  0  0    2-1  3  4

68.  (168-1)                ( .)      1  0  0    2-1  3  4

69.  (002-1)                    ( .)          1  0  0    2-1  3  4

70.  (492-1)                  ( .)         1  0  0    2-1  3  4

71.  (106-1) .         ( ..)       1  0  0    2-1  3  4

72.  (148-1)                 ( .)      1  0  0    2-1  3  4

73.  (018-1) ()          ( .)       1  0  0    2-1  3  4

74.  (302-1)                ( .)        1  0  0    2-1  3  4

75.  (121-1) -86            ( .)        1  0  0    2-1  3  4

76.  (366-1)                  ( .)    1  0  0    2-1  3  4

77.  (236-1)            ( .)       1  0  0    2-1  3  4

78.  (325-1)                ( .)         1  0  0    2-1  3  4

79.  (260-1)                  ( .)         1  0  0    2-1  3  4

80.  (437-1)                    ( .)         1  0  0    2-1  3  4

81.  (437-2)                   ( .)         1  0  0    2-1  3  4

82.  (437-3)                 ( .)         1  0  0    2-1  3  4

83.  (007-1)                ( .)         1  0  0    2-1  3  4

84.  (402-1)                  ( .)        1  0  0    2-1  3  4

85.  (009-1)              ( .)         1  0  0    2-1  3  4

86.  (564-1)                ( .)       1  0  0    2-1  3  4

87.  (304-1)                    ( ..)       1  0  0    2-1  3  4

88.  (651-1)                 ( .)         1  0  0    2-1  3  4

89.  (332-1)           ( .)         1  0  0    2-1  3  4

90.  (702-1) -100               ( .)         1  0  0    2-1  3  4

91.  (001-2)                ( .)          1  0  0    2-1  3  4

92.  (312-2) -84              ( .)         1  0  0    2-1  3  4

93.  (049-1)                   ( .)        1  0  0    2-1  3  4

94.  (091-1)               ( .)        1  0  0    2-1  3  4

95.  (301-1) .            ( .)     1  0  0    2-1  3  4

96.  (254-1)              ( .)           1  0  0    2-1  3  4

97.  (054-1)             ( .)           1  0  0    2-1  3  4

98.  (167-1) -               ( .)          1  0  0    2-1  3  4

99.  (066-1)              ( .)         1  0  0    2-1  3  4

100. (295-1)             ( .)        1  0  0    1-0  3  4

101. (197-3)                 ( .)         1  0  0    1-0  3  4

102. (234-1)                  ( .)        1  0  0    1-0  3  4

103. (234-2)                  ( .)        1  0  0    1-0  3  4

104. (033-1)                 ( .)         1  0  0    1-0  3  4

105. (580-1) .          ( .)      1  0  0    1-0  3  4

106. (440-1) -       ( .)           1  0  0    1-0  3  4

107. (440-2) -           ( .)           1  0  0    1-0  3  4

108. (202-2)                 ( .)        1  0  0    1-0  3  4

109. (098-1)                 ( .)   1  0  0    1-0  3  4

110. (501-2)            ( .)         1  0  0    1-0  3  4

111. (156-1)               ( .)        1  0  0    1-0  3  4

112. (646-1)                   ( .)     1  0  0    1-0  3  4

113. (074-1) -           ( .)        1  0  0    1-0  3  4

114. (005-1)                  ( .)         1  0  0    1-0  3  4

115. (397-2)      ( .)       1  0  0    1-0  3  4

116. (100-1) -1      ( .)      1  0  0    1-0  3  4

117. (454-1)                 ( .)        1  0  0    1-0  3  4

118. (044-1) -            ( .)         1  0  0    1-0  3  4

119. (311-1) -23             ( .)        1  0  0    1-0  3  4

120. (022-1) ...                ( .)         1  0  0    1-0  3  4

121. (085-1)          ( .)           1  0  0    1-0  3  4

122. (024-2)                ( .)        1  0  0    1-0  3  4

123. (305-1) ...                ( .)         1  0  0    1-0  3  4

124. (010-1) ()       ( .)       1  0  0    1-0  3  4

125. (238-1) ()        ( .)        1  0  0    1-0  3  4

126. (515-1)             ( .)         1  0  0    1-0  3  4

127. (380-1) -07              ( .)        1  0  0    1-0  3  4

128. (252-1)                  ( .)         1  0  0    1-0  3  4

129. (713-1)           ( .)           1  0  0    1-0  3  4

130. (713-2)                  ( .)           1  0  0    1-0  3  4

131. (468-1)                   ( .)      1  0  0    1-0  3  4

132. (053-1)                 ( .)          1  0  0    1-0  3  4

133. (320-1)                  ( .)          1  0  0    1-0  3  4

134. (082-1)                  ( .)        1  0  0    1-0  3  4

135. (027-3) -       ( .)           1  0  0    1-0  3  4

136. (037-1)           ( .)         1  0  0    1-0  3  4

137. (334-1)                   ( .)          1  0  0    1-0  3  4

138. (299-1)                 ( .)         1  0  0    1-0  3  4

139. (382-1) -2                ( .)          1  0  0    1-0  3  4

140. (389-1)                   ( .)           1  0  0    1-0  3  4

141. (227-3) "."      ( .)           1  0  0    1-0  3  4

142. (477-1) 07               ( .)         0  1  0    2-2  1  3

143. (501-1)               ( .)         0  1  0    2-2  1  3

144. (154-1)                    ( .)        0  1  0    2-2  1  3

145. (118-1)             ( .)         0  1  0    2-2  1  3

146. (055-1)                   ( .)         0  1  0    2-2  1  3

147. (394-1)                    ( .)         0  1  0    2-2  1  3

148. (136-1)                  ( .)          0  1  0    2-2  1  3

149. (122-3)                ( .)      0  1  0    2-2  1  3

150. (199-1)                ( .)    0  1  0    2-2  1  3

151. (116-1)              ( .)         0  1  0    2-2  1  3

152. (460-1) Megion United         ( .)         0  1  0    1-1  1  3

153. (646-2)                  ( .)     0  1  0    1-1  1  3

154. (357-1) -72                ( .)        0  1  0    1-1  1  3

155. (187-1)                  ( .)        0  1  0    1-1  1  3

156. (307-1)                 ( ..)       0  1  0    1-1  1  3

157. (099-1) .             ( .)        0  1  0    1-1  1  3

158. (651-2)               ( .)         0  1  0    1-1  1  3

159. (247-1)         ( .)         0  1  0    1-1  1  3

160. (027-1)                ( .)           0  1  0    1-1  1  3

161. (027-2) -          ( .)           0  1  0    1-1  1  3

162. (206-1) ""           ( .)          0  1  0    1-1  1  3

163. (312-1) -               ( .)         0  1  0    1-1  1  3

164. (262-1) .         ( .)         0  1  0    1-1  1  3

165. (297-1)              ( .)          0  1  0    1-1  1  3

166. (227-1)               ( .)           0  1  0    1-1  1  3

167. (227-2) "."       ( .)           0  1  0    1-1  1  3

168. (656-1)                   ( .)         0  1  0    1-1  1  3

169. (294-1)                   ( .)          0  1  0    1-1  1  3

170. (390-1)                ( .)          0  1  0    1-1  1  3

171. (605-1) -70              ( .)          0  1  0    1-1  1  3

172. (541-1)                ( .)           0  1  0    1-1  1  3

173. (541-2) " "       ( .)           0  1  0    1-1  1  3

174. (541-3) "."         ( .)           0  1  0    1-1  1  3

175. (417-1) ""         ( .)       0  1  0    1-1  1  3

176. (594-1)             ( .)        0  1  0    1-1  1  3

177. (474-1)           ( .)         0  1  0    0-0  1  3

178. (166-2)                ( .)        0  1  0    0-0  1  3

179. (296-1)                   ( .)        0  1  0    0-0  1  3

180. (416-1) -77            ( .)          0  1  0    0-0  1  3

181. (291-1)                  ( .)         0  0  1    1-2  0  2

182. (234-3)                ( .)        0  0  1    0-1  0  2

183. (357-2) -99              ( .)        0  0  1    0-1  0  2

184. (186-1)                   ( .)      0  0  1    0-1  0  2

185. (303-1)                  ( ..)       0  0  1    0-1  0  2

186. (122-2)           ( .)      0  0  1    0-1  0  2

187. (258-1) ( .)      0  0  1    0-1  0  2

188. (653-2)                ( ..)      0  0  1    0-2  0  1

 

 

.

 

1

                                               

1.  - (102-1)       1  1  0  0  1 - 0  3 +  5

2.  ....-77 (222-1)        1  1  0  0  1 - 0  3 +  5

3.  - (074-1)        1  1  0  0  2 - 1  3 +  4

4.  (166-1)              1  0  1  0  0 - 0  1 =  5

5.  (077-1)            1  0  1  0  0 - 0  1 =  5

6.  (098-1)             1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

7.  (197-1)          1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

8.  (035-1)             1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

9.  (002-1)                1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

10. (397-2)  1  0  0  1  0 - 1  0 -  4

11. (325-1)            1  0  0  1  0 - 1  0 -  4

12. - (027-2)       1  0  0  1  1 - 2  0 -  3

 

 

1-

(098-1) - (197-1)   1:1

(166-1) - (077-1)   0:0

(035-1) - (002-1)   0:0

- (074-1) - - (027-2)   2:1

- (102-1) - (397-2)   1:0

....-77 (222-1) - (325-1)   1:0

 

2

                                               

1.  (226-2)        1  1  0  0  3 - 0  3 +  5

2.  (197-2)      1  1  0  0  2 - 0  3 +  5

3.  (379-1)                1  1  0  0  2 - 0  3 +  5

4.  - (044-1)         1  1  0  0  2 - 1  3 +  4

5.  . (509-1)        1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

6.  (299-1)             1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

7.  (260-1)              1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

8.  -1 (100-1)   1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

9.  (297-1)          1  0  0  1  1 - 2  0 -  3

10. (118-1)         1  0  0  1  0 - 2  0 -  3

11. 07 (477-1)            1  0  0  1  0 - 2  0 -  3

12. (186-1)               1  0  0  1  0 - 3  0 -  2

 

 

1-

(197-2) - (118-1)   2:0

. (509-1) - (299-1)   1:1

- (044-1) - (297-1)   2:1

(226-2) - (186-1)   3:0

(260-1) - -1 (100-1)   1:1

(379-1) - 07 (477-1)   2:0

 

3

                                               

1.  (687-1)               1  1  0  0  2 - 0  3 +  5

2.  () (659-1) 1  1  0  0  2 - 0  3 +  5

3.  (350-1)              1  1  0  0  2 - 1  3 +  5

4.  - (440-1)    1  1  0  0  2 - 1  3 +  4

5.  (038-1)          1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

6.  (304-1)                1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

7.  . (106-1)      1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

8.  (168-1)            1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

9.  (373-1)               1  0  0  1  1 - 2  0 -  4

10. (294-1)               1  0  0  1  1 - 2  0 -  3

11. "" (206-1)        1  0  0  1  0 - 2  0 -  3

12. (307-1)             1  0  0  1  0 - 2  0 -  3

 

 

1-

"" (206-1) - (687-1)   0:2

(294-1) - - (440-1)   1:2

(373-1) - (350-1)   1:2

() (659-1) - (307-1)   2:0

(038-1) - (304-1)   1:1

. (106-1) - (168-1)   0:0

 

4

                                               

1.  (233-1)              1  1  0  0  3 - 0  3 +  6

2.  (353-1)         1  1  0  0  2 - 0  3 +  5

3.  (272-1)              1  1  0  0  1 - 0  3 +  5

4.  (454-1)             1  1  0  0  2 - 1  3 +  4

5.  (497-1)               1  0  1  0  0 - 0  1 =  5

6.  (092-1)             1  0  1  0  0 - 0  1 =  5

7.  (148-1)             1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

8.  (156-1)           1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

9.  (295-1)         1  0  0  1  0 - 1  0 -  4

10. (154-1)                1  0  0  1  1 - 2  0 -  3

11. . (262-1)      1  0  0  1  0 - 2  0 -  3

12. (474-1)       1  0  0  1  0 - 3  0 -  3

 

 

1-

(148-1) - (156-1)   1:1

(154-1) - (454-1)   1:2

(272-1) - (295-1)   1:0

(353-1) - . (262-1)   2:0

(474-1) - (233-1)   0:3

(497-1) - (092-1)   0:0

 

5

                                               

1.  (.) (195-1)      1  1  0  0  2 - 0  3 +  6

2.  (354-1)              1  1  0  0  1 - 0  3 +  6

3.  (713-1)       1  0  1  0  2 - 2  1 =  4

4.  (007-1)            1  0  1  0  2 - 2  1 =  4

5.  (437-1)                1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

6.  (024-2)            1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

7.  (234-2)              1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

8.  ... (022-1)             1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

9.  - (440-2)        1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

10. (053-1)             1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

11. (202-1)             1  0  0  1  0 - 1  0 -  5

12. (248-1)            1  0  0  1  0 - 2  0 -  4

 

 

1-

(.) (195-1) - (248-1)   2:0

(437-1) - (024-2)   1:1

(354-1) - (202-1)   1:0

- (440-2) - (053-1)   0:0

(234-2) - ... (022-1)   1:1

(713-1) - (007-1)   2:2

 

6

                                               

1.  (170-1)               1  1  0  0  1 - 0  3 +  5

2.  - (440-3)        1  1  0  0  1 - 0  3 +  5

3.  (268-1)               1  1  0  0  1 - 0  3 +  5

4.  -23 (311-1)          1  1  0  0  1 - 0  3 +  4

5.  (366-1)              1  1  0  0  1 - 0  3 +  4

6.  (564-1)            1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

7.  (501-2)        1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

8.  (234-1)              1  0  0  1  0 - 1  0 -  4

9.  (437-2)               1  0  0  1  0 - 1  0 -  4

10. (207-1)             1  0  0  1  0 - 1  0 -  4

11. Megion United (460-1)      1  0  0  1  0 - 1  0 -  3

12. (656-1)               1  0  0  1  0 - 1  0 -  3

 

 

1-

(234-1) - (170-1)   0:1

(564-1) - (501-2)   1:1

-23 (311-1) - Megion United (460-1)   1:0

- (440-3) - (437-2)   1:0

(656-1) - (366-1)   0:1

(207-1) - (268-1)   0:1

 

7

                                               

1.  (024-1)             1  1  0  0  3 - 0  3 +  5

2.  (035-2)             1  1  0  0  2 - 1  3 +  4

3.  (402-1)              1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

4.  (197-3)             1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

5.  (488-1)              1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

6.  . (580-1)       1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

7.  -69 (248-3)        1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

8.  (295-2)          1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

9.  (005-1)              1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

10. (033-1)             1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

11. (646-2)              1  0  0  1  1 - 2  0 -  3

12. -99 (357-2)           1  0  0  1  0 - 3  0 -  2

 

 

1-

-69 (248-3) - (295-2)   0:0

-99 (357-2) - (024-1)   0:3

(402-1) - (197-3)   1:1

(005-1) - (033-1)   0:0

(035-2) - (646-2)   2:1

(488-1) - . (580-1)   1:1

 

8

                                               

1.  -82 (399-1)        1  1  0  0  2 - 0  3 +  6

2.  (464-1)                 1  1  0  0  2 - 1  3 +  5

3.  (024-3)             1  1  0  0  1 - 0  3 +  5

4.  (437-3)             1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

5.  (708-1)            1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

6.  () (238-1)     1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

7.  . (217-1)      1  0  1  0  1 - 1  1 =  4

8.  (013-1)              1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

9.  (248-2)             1  0  1  0  0 - 0  1 =  4

10. (282-1)         1  0  0  1  1 - 2  0 -  4

11. () (018-1)       1  0  0  1  0 - 1  0 -  4

12. (202-3)             1  0  0  1  0 - 2  0 -  4

 

 

1-

(437-3) - (708-1)   1:1

(464-1) - (282-1)   2:1

(013-1) - (248-2)   0:0

() (018-1) - (024-3)   0:1

() (238-1) - . (217-1)   1:1

-82 (399-1) - (202-3)   2:0

 

 

 

1-

 

                                      

1.          1  1  0  0  5 - 1  3 +

2.  .       1  1  0  0  4 - 1  3 +

3.  .        1  1  0  0  3 - 0  3 +

4.              1  1  0  0  3 - 0  3 +

5.  .      1  1  0  0  3 - 1  3 +

6.               1  1  0  0  2 - 0  3 +

7.           1  1  0  0  3 - 2  3 +

8.  .       1  1  0  0  2 - 1  3 +

9.  .       1  1  0  0  1 - 0  3 +

10.            1  0  1  0  3 - 3  1 =

11.            1  0  1  0  3 - 3  1 =

12.             1  0  0  1  2 - 3  0 -

13. .      1  0  0  1  1 - 2  0 -

14.   1  0  0  1  0 - 1  0 -

15.               1  0  0  1  1 - 3  0 -

16.           1  0  0  1  0 - 2  0 -

17.              1  0  0  1  1 - 4  0 -

18.             1  0  0  1  0 - 3  0 -

19.             1  0  0  1  0 - 3  0 -

20.    1  0  0  1  1 - 5  0 -

 

- 2:3

[ .(166-1)-1, .(277-1)-1]

[ .(248-2)-1, .(024-1)-1, .(024-2)-1]

- 0:2

[ .(399-1)-2]

- 1:5

[ .(027-3)-1]

[ .(295-2)-1, .(197-3)-1, .(033-1)-1, .(202-3)-1, .(226-1)-1]

.- 3:0

[ .(197-2)-1, .(646-1)-1, .(099-1)-1]

.- 4:1

[ .(226-2)-1, .(044-1)-1, .(379-1)-2]

[ .(248-3)-1]

.- . 1:2

[ .(100-1)-1]

[ .(207-1)-1, .(268-1)-1]

- . 1:3

[ .(037-1)-1]

[ .(440-3)-1, .(311-1)-1, ..(653-1)-1]

- . 0:1

[ .(437-1)-1]

- 3:3

[ .(353-1)-1, .(148-1)-1, .(497-1)-1]

[ .(713-1)-1, .(334-1)-2]

- 0:3

[ .(195-1)-1, .(098-2)-1, .(156-1)-1]

 

 

1-

 

 

277-1 .       6   1-0

377-1 .        5   0-0

166-1 .      5   1-0

332-1 .       4   0-0

702-1 .       4   0-0

066-1 .       4   0-0

098-1 . 4   0-1

187-1 .      3   0-1

166-2 .      3   0-1

296-1 .      3   0-0

 

222-1 .        5   0-0

102-1 .    5   0-0

065-1 .       5   0-0

035-1 ..     4   0-0

302-1 .      4   0-0

325-1 .       4   0-0

074-1 .      4   0-0

397-2 .     4   0-0

501-1 .       3   0-2

247-1 .       3   0-0

 

027-3 .         4   1-0

227-3 .         4   0-1

027-1 .         3   0-1

027-2 .         3   0-1

227-1 .         3   0-1

227-2 .         3   0-1

541-1 .         3   0-0

541-2 .         3   0-0

541-3 .         3   0-0

 

.

197-2 .       5   1-0

077-1 .       5   0-0

281-1 .     5   0-0

197-1 .       4   0-0

509-1 .         4   0-0

002-1 .        4   0-0

646-1 .   4   1-0

099-1 .      3   1-0

605-1 .        3   0-0

 

.

397-1 .     5   0-0

352-1 .       5   0-0

226-2 .        5   1-0

379-1 .        5   2-0

031-1 .      4   0-0

260-1 .       4   0-0

044-1 .       4   1-0

477-1 .       3   0-1

116-1 .       3   0-0

291-1 .       2   0-0

 

.

651-1 .       4   0-0

049-1 .      4   0-0

100-1 .    4   1-0

299-1 .       4   0-0

199-1 .  3   0-1

297-1 .        3   0-0

416-1 .        3   0-0

186-1 .    2   0-1

258-1 .    2   0-0

 

254-2 .         6   0-0

345-1 .      5   0-0

659-1 .    5   0-0

373-1 .        4   0-1

085-1 .         4   0-0

037-1 .       4   1-0

118-1 .       3   0-1

206-1 .        3   0-1

294-1 .        3   0-0

 

350-1 .     5   0-0

687-1 .       5   0-0

038-1 .         4   0-0

168-1 .    4   0-0

106-1 ..     4   0-0

304-1 ..     4   0-0

440-1 .         4   0-0

305-1 .       4   0-0

307-1 ..     3   0-1

312-1 .       3   0-0

 

392-1 .       5   0-0

353-1 .      5   1-0

272-1 .      5   0-0

497-1 .         5   1-0

148-1 .    4   1-0

167-1 .        4   0-0

154-1 .      3   0-1

474-1 .       3   0-0

653-2 ..    1   0-2

 

233-1 .         6   0-0

092-1 .   5   0-1

254-1 .         4   0-0

054-1 .         4   0-0

295-1 .      4   0-0

454-1 .      4   0-0

320-1 .        4   0-1

262-1 .       3   0-1

594-1 .      3   0-0

 

354-1 .        6   0-0

195-1 .       6   1-0

098-2 . 6   1-0

061-1 .       4   0-0

234-1 .      4   0-0

440-2 .         4   0-0

156-1 .      4   1-0

713-2 .         4   0-0

382-1 .        4   0-0

 

226-3 .        5   0-0

001-2 .        4   0-1

234-2 .      4   0-1

713-1 .         4   1-0

334-1 .        4   2-0

389-1 .         4   0-0

651-2 .       3   0-1

390-1 .        3   0-0

417-1 .     3   0-0

 

.

202-1 .      5   0-0

248-1 .      4   0-0

217-1 .     4   0-0

236-1 .     4   0-0

437-1 .       4   1-0

007-1 .       4   0-0

564-1 .     4   0-0

022-1 .       4   0-0

053-1 .        4   0-0

 

.

440-3 .         5   1-0

159-1 .         5   0-0

006-1 .         5   0-0

653-1 ..    5   1-0

577-1 .     5   0-0

492-1 .       4   0-0

301-1 .   4   0-0

311-1 .      4   1-0

656-1 .       3   0-1

 

.

268-1 .      5   1-0

207-1 .      4   1-0

121-1 .      4   0-0

366-1 .  4   0-0

437-2 .       4   0-0

501-2 .       4   0-0

252-1 .       4   0-0

082-1 .      4   0-0

055-1 .       3   0-0

460-1 .       3   0-1

 

170-1 .    5   0-0

090-1 .      5   0-0

248-3 .      4   1-0

402-1 .      4   0-0

091-1 .      4   0-0

202-2 .      4   0-1

515-1 .       4   0-0

357-1 .      3   0-1

357-2 .      2   0-2

 

122-1 .    4   0-0

488-1 .        4   0-1

035-2 ..     4   0-0

580-1 .    4   0-0

005-1 .       4   0-0

394-1 .       3   0-0

122-3 .    3   0-0

646-2 .   3   0-1

303-1 ..     2   0-1

122-2 .    2   0-0

 

464-1 .       5   0-0

226-1 .        5   1-0

001-1 .        5   0-0

295-2 .      4   1-0

202-3 .      4   1-0

437-3 .       4   0-0

197-3 .       4   1-0

033-1 .       4   1-0

380-1 .      4   0-0

234-3 .      2   0-1

 

399-1 .        6   2-0

111-1 .        5   0-0

553-1 .         5   0-0

013-1 .     4   0-0

018-1 .     4   0-0

009-1 .       4   0-0

238-1 .      4   0-0

468-1 .    4   0-0

136-1 .        3   0-0

 

708-2 .     6   0-0

024-1 .      5   1-0

024-3 .      5   0-1

127-1 .      5   0-0

708-1 .     4   0-0

282-1 .       4   0-1

248-2 .      4   1-0

312-2 .       4   0-0

024-2 .      4   1-0

010-1 .     4   0-0